Home

Mededeling van de Commissie inzake de EU-gedragscode voor goede etiketteringspraktijken voor mengvoeders voor voedselproducerende dieren

Mededeling van de Commissie inzake de EU-gedragscode voor goede etiketteringspraktijken voor mengvoeders voor voedselproducerende dieren

28.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 275/3


Mededeling van de Commissie inzake de EU-gedragscode voor goede etiketteringspraktijken voor mengvoeders voor voedselproducerende dieren

(2016/C 275/04)

Overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie(1):

Titel: DE EU-GEDRAGSCODE VOOR GOEDE ETIKETTERINGSPRAKTIJKEN VOOR MENGVOEDERS VOOR VOEDSELPRODUCERENDE DIEREN

Auteurs: Europese landbouwers (COPA) en Europese landbouwcoöperaties (COGECA) (http://www.copa-cogeca.be/) en de Europese Federatie voor diervoederfabrikanten (FEFAC) (http://www.fefac.eu)

Referentie: http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-marketing/index_en.htm