Home

Actualisering voor 2016 van de vergoedingen en toelagen voor deskundigen die bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie zijn gedetacheerd

Actualisering voor 2016 van de vergoedingen en toelagen voor deskundigen die bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie zijn gedetacheerd

9.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 49/4


Actualisering voor 2016 van de vergoedingen en toelagen voor deskundigen die bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie zijn gedetacheerd

(2016/C 49/06)

Overeenkomstig artikel 19, lid 6, van Besluit (EU) 2015/1027 van de Raad van 23 juni 2015 betreffende de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen die bij het secretariaat-generaal van de Raad zijn gedetacheerd en tot intrekking van Besluit 2007/829/EG(1):

1.

wordt het bedrag van de dagvergoeding met ingang van 1 januari 2016 vastgesteld op 131,76 EUR;

2.

ziet het barema van de vergoedingen die verschuldigd zijn op basis van de afstand tussen de plaats van rekrutering en de standplaats (in km) er met ingang van 1 januari 2016 als volgt uit:

Afstand tussen de plaats van rekrutering en de standplaats (in km)

Bedrag (in EUR)

0-150

0,00

> 150

84,68

> 300

150,56

> 500

244,68

> 800

395,24

> 1 300

621,11

> 2 000

743,46