Home

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1752 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië, van toepassing zijn

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1752 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië, van toepassing zijn

1.10.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 363/20


Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1752 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië, van toepassing zijn

(2016/C 363/03)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad(1):

De rechtsgrondslag voor deze verwerking wordt gevormd door Verordening (EU) 2016/44 van de Raad(2), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1752 van de Raad(3).

De verantwoordelijke voor de verwerking is de Raad van de Europese Unie, die wordt vertegenwoordigd door de directeur-generaal van DG C (Buitenlandse Zaken, Uitbreiding, Civiele Bescherming) van het secretariaat-generaal van de Raad, en eenheid 1C van DG C, de dienst die belast is met de verwerking, is bereikbaar op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen die aan beperkende maatregelen zijn onderworpen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/44, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1752.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in die verordening.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen bedoeld in artikel 20, lid 1, onder a) en d), van Verordening (EG) nr. 45/2001 zullen verzoeken om toegang, alsmede verzoeken om rectificatie of bezwaarschriften, worden beantwoord in overeenstemming met afdeling 5 van Besluit 2004/644/EG van de Raad(4).

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de bevriezing van tegoeden van toepassing is of totdat de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventuele lopende gerechtelijke procedures.

De betrokkenen kunnen zich overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.