Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) (COM(2017) 385 final — 2017/0163 (COD))

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) (COM(2017) 385 final — 2017/0163 (COD))

2.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 81/215


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

(COM(2017) 385 final — 2017/0163 (COD))

(2018/C 081/30)

Raadpleging

Europees Parlement, 11.9.2017

Raad, 22.9.2017

Rechtsgrondslag

Artikel 304 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Bevoegde afdeling

Adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI)

Goedkeuring door de voltallige vergadering

18.10.2017

Zitting nr.

529

Stemuitslag

(voor/tegen/onthoudingen)

196/0/3

Het Comité heeft op 28 maart 2012 al advies uitgebracht over het programma Creatief Europa 2014-2020 (Verordening (EU) nr. 1295/2013) (CCMI/098 — CES828-2012_AC)(1).

In dat advies stemde het volledig in met de inhoud van het Commissievoorstel tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) en met de stijging van de begroting ter financiering ervan. Het wees op het belang van de economische dimensie van het programma, maar merkte ook op dat dit te veel gericht is op het algemene streven naar een goede concurrentiepositie, terwijl de beoogde bevordering van de culturele en taaldiversiteit in Europa en de Europese waarden er minder duidelijk in terug te vinden zijn. Verder gaf het aan het budget onvoldoende te vinden om de doelstellingen te verwezenlijken in vergelijking met het totale EU-budget en de door sommige lidstaten uitgetrokken middelen ter ondersteuning van culturele activiteiten.

De Commissie stelt in haar nieuwe voorstel voor om tot een juridisch correcte en transparante oplossing te komen met het oog op duurzame steun voor het Jeugdorkest van de Europese Unie (EUYO), rekening houdend met de specifieke kenmerken ervan, door het te erkennen als „in een basisbesluit vastgestelde organisatie” in de zin van artikel 190, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie.

Dit initiatief sluit volkomen aan op het door het Comité in zijn eerdere advies geformuleerde standpunt. De desbetreffende financiering voor het EUYO vereist geen aanvullende middelen uit de EU-begroting.

Het nieuwe voorstel voegt slechts aan artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) het volgende punt toe: „f) het Jeugdorkest van de Europese Unie.”.

Aangezien het Comité met het voorstel instemt en het zich in zijn op 28 maart 2012 goedgekeurde advies(2) (CCMI/098 — CES828-2012_AC) al over dit thema heeft uitgesproken, heeft het tijdens zijn op 18 en 19 oktober 2017 gehouden 529e zitting (vergadering van 18 oktober) met 196 stemmen vóór en 0 tegen, bij 3 onthoudingen, besloten een positief advies over de voorgestelde tekst uit te brengen en te verwijzen naar het standpunt dat het in voornoemd advies heeft ingenomen.

Brussel, 18 oktober 2017.

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Georges DASSIS