Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8623 — Borealis/OTPP/SSE/Maple) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8623 — Borealis/OTPP/SSE/Maple) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

29.9.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 327/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8623 — Borealis/OTPP/SSE/Maple)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 327/05)

1.

Op 18 september 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Borealis Smart Holdings BV (Nederland), die deel uitmaakt van Borealis European Holdings BV en onder zeggenschap staat van Omers Administration Corporation (Canada);

Ontario Limited (Canada), die deel uitmaakt van Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Canada);

SSE Maple Limited (Verenigd Koninkrijk), die deel uitmaakt van SSE plc (Verenigd Koninkrijk);

Maple Topco Limited (Verenigd Koninkrijk).

SSE Plc („SSE”), Ontario Teachers’ Pension Plan Board („OTPP”) en Borealis European Holdings BV („Borealis”) verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening gezamenlijke zeggenschap over Maple Topco Limited („Maple”).

De concentratie komt tot stand door een beheerscontract of op enige andere wijze.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Borealis: beheerder voor Omers Administration Corporation („Omers”). Omers is de bestuurder van het Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan;

SSE: energiebedrijf met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland;

OTPP: bestuurder van Canada’s grootste pensioenplan voor één bepaalde beroepsgroep;

Maple: leverancier van meetapparatuur voor energieleveranciers in het Verenigd Koninkrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8623 — Borealis/OTPP/SSE/Maple

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË