Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8680 — Bain Capital/Toshiba Memory Corporation) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8680 — Bain Capital/Toshiba Memory Corporation) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

29.11.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 404/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8680 — Bain Capital/Toshiba Memory Corporation)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 404/06)

1.

Op 22 november 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Bain Capital (Verenigde Staten);

Toshiba Memory Corporation („TMC”, Japan).

Bain Capital verkrijgt de zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van TMC.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Bain Capital: beleggingsonderneming met activiteiten in verschillende industrieën;

TMC: wereldwijde fabrikant en leverancier van NAND-flashgeheugens en SSD-geheugens voor verschillende consumenten- en bedrijfstoepassingen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8680 — Bain Capital/Toshiba Memory Corporation

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË