Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

5.12.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 413/12


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 413/10)

1.

Op 24 november 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

COMSA Concesiones SLU („COMSA”), die volledig in handen is van COMSA Corporación de Infraestructuras, SL (Spanje);

Mirova Core Infrastructure SÀRL („Mirova”), die onder zeggenschap staat van Natixis Asset Management, die deel uitmaakt van Banque Populaire en Caisse d’Épargne Group (Frankrijk);

Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fund („PGGM”), in haar hoedanigheid van vergunninghouder van PGGM Infrastructure Fund (Nederland);

Cedinsa Concessionària SA („Cedinsa”, Spanje);

Meridiam Investments II, SAS („Meridiam”, Frankrijk);

Copcisa Concesiones, SL („Copcisa”, Spanje).

COMSA, Mirova en PGGM verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over Cedinsa, tezamen met Cedinsa’s andere aandeelhouders Meridiam en Copcisa.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

COMSA: infrastructuur- en engineeringsector;

Mirova: portefeuillebeheersdiensten die ten doel hebben waardecreatie en duurzame ontwikkeling te combineren;

PGGM: aanbieder van pensioendiensten, gespecialiseerd in het beheer van collectieve pensioenen, met inbegrip van vermogensbeheer;

Cedinsa: holdingmaatschappij met dochterondernemingen die actief zijn op het gebied van infrastructuurconcessies, meer bepaald concessies van tolwegen;

Meridiam: beheer van infrastructuurinvesteringen;

Copcisa: bouw, concessies voor openbare werken en ontwikkeling van vastgoed.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË