Home

Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten met betrekking tot artikel 15, lid 2, artikel 17, lid 8 en artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad

Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten met betrekking tot artikel 15, lid 2, artikel 17, lid 8 en artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad

10.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 74/2


Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten met betrekking tot artikel 15, lid 2, artikel 17, lid 8 en artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad

(2017/C 74/02)

De bekendmaking van deze lijst is in overeenstemming met artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008(1). De bevoegde autoriteiten zijn overeenkomstig de volgende artikelen van die verordening aangemeld:

a)

Artikel 15, lid 1: Vangsten van vissersvaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, mogen slechts worden uitgevoerd met een vangstcertificaat dat overeenkomstig artikel 12, lid 4, door de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat is gevalideerd, indien zulks vereist is in het kader van de bij artikel 20, lid 4, ingestelde samenwerking.

Artikel 15, lid 2: De vlaggenlidstaten stellen de Commissie in kennis van hun autoriteiten die bevoegd zijn voor de validering van de in lid 1 bedoelde vangstcertificaten.

b)

Artikel 17, lid 8: De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de controles en verificaties van de vangstcertificaten overeenkomstig artikel 16 en de leden 1 tot en met 6 van onderhavig artikel.

c)

Artikel 21, lid 3: De lidstaten melden hun voor de validering en de verificatie van het gedeelte „wederuitvoer” van vangstcertificaten bevoegde nationale autoriteiten overeenkomstig de in artikel 15 bedoelde procedure bij de Commissie aan.

Lidstaat

Bevoegde autoriteiten

België

a), b), c):

Vlaamse Overheid; dienst Zeevisserij

Bulgarije

a), b), c):

Изпълнителна aгенция по pибарство и aквакултури (Nationaal Agentschap voor Visserij en Aquacultuur)

Tsjechië

a):

Niet van toepassing

b), c):

Celní úřad pro Středočeský kraj (douanekantoor van de regio Midden-Bohemen)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (douanekantoor van de hoofdstad Praag)

Celní úřad Praha Ruzyně (douanekantoor van het vliegveld Praag Ruzyně)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (douanekantoor van de regio Zuid-Bohemen)

Celní úřad pro Plzeňský kraj (douanekantoor van de regio Pilsen)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (douanekantoor van de regio Karlsbad)

Celní úřad pro Ústecký kraj (douanekantoor van de regio Ústí nad Labem)

Celní úřad pro Liberecký kraj (douanekantoor van de regio Liberec)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (douanekantoor van de regio Hradec Králové)

Celní úřad pro Pardubický kraj (douanekantoor van de regio Pardubice)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (douanekantoor van de regio Vysočina)

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (douanekantoor van de regio Zuid-Moravië)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (douanekantoor van de regio Olomouc)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (douanekantoor van de regio Moravië-Silezië)

Celní úřad pro Zlínský kraj (douanekantoor van de regio Zlín)

Denemarken

a):

NaturErhvervstyrelsen (Deens Agentschap voor Landbouw en Visserij)

b):

NaturErhvervstyrelsen — kun direkte landinger (Deens Agentschap voor Landbouw en Visserij — alleen rechtstreekse aanlandingen)

Fødevarestyrelsen — anden import (Deense dienst voor Veterinaire Zaken en Voedsel — andere invoer)

c):

Fødevarestyrelsen (Deense dienst voor Veterinaire Zaken en Voedsel)

Duitsland

a), b), c):

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federaal Agentschap voor Landbouw en Voedsel)

Estland

a):

Maaeluministeerium; Kalamajandusosakond (Ministerie van Plattelandszaken; afdeling visserijeconomie)

b):

Maksu-ja Tolliamet; Maaeluministeerium; Keskkonnaministeerium (Estse Belasting- en douaneraad; Ministerie van Plattelandszaken; Ministerie van Milieu)

c):

Maksu-ja Tolliamet (Estse Belasting- en douaneraad)

Ierland

a), b), c):

The Sea Fisheries Protection Authority (Autoriteit ter bescherming van de zeevisserij)

Griekenland

a):

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Ministerie van Plattelandsontwikkeling en Voedsel, directoraat-generaal Duurzame Visserij, directoraat Controle van Visserij en Visserijproducten)

b), c):

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Ministerie van Plattelandsontwikkeling en Voedsel, directoraat-generaal Duurzame Visserij, directoraat Controle van Visserij en Visserijproducten)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διευθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (Ministerie van Plattelandsontwikkeling en Voedsel, directoraat Gedecentraliseerde Diensten van Attiki, afdeling Diergeneeskunde, Bureau voor de Controle van Visserijproducten — gevestigd op de internationale luchthaven van Athene)

Spanje

a), b), c):

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Milieu; secretariaat-generaal Visserij; directoraat-generaal Visserijbeheer; subdirectoraat-generaal Controle en Inspectie)

Frankrijk

a):

Les directions départementales des territoires et de la mer — délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (departementale directoraten van land en zee — maritieme en kustdelegaties; maritiem directoraat Guadeloupe; maritiem directoraat Martinique; maritiem directoraat Frans-Guyana; maritiem directoraat Zuid-Indische Oceaan)

Le Centre nationale de surveillance des pêches (Nationaal Centrum voor de Bewaking van de Visserij)

b):

Les bureaux de douane des directions régionales (douanekantoren van de regionale directoraten)

La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (directoraat voor Zeevisserij en Aquacultuur)

c):

Les bureaux de douane des directions régionales (douanekantoren van de regionale directoraten)

Kroatië

a):

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (Ministerie van Landbouw; directoraat Visserij)

b), c):

Ministarstvo financija; Carinska uprava (Ministerie van Financiën; dienst Douane)

Italië

a), c):

Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Maritieme Autoriteit (kustwacht))

b):

Agenzia delle Dogane (Bureau van de douane)

Ministero della Salute (Ministerie van Volksgezondheid)

Cyprus

a), b), c):

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Ministerie van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu; afdeling Visserij en Zeeonderzoek)

Letland

a):

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments (Ministerie van Landbouw; afdeling Visserij)

b):

Nozvejas sertifikātu pārbaudes un verifikācijas procedūras (voor de controle en verificatie van de vangstcertificaten):

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Nationale Milieudienst; afdeling Visserijecontrole);

Muitas kontroles (voor douanetoezicht):

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde (Nationale Douaneraad; dienst Staatsinkomsten).

c):

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Nationale Milieudienst; afdeling Visserijecontrole).

Litouwen

a):

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (dienst Visserij, ressorterend onder het Ministerie van Landbouw)

b), c):

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (afdeling Douane, ressorterend onder het Ministerie van Financiën)

Luxemburg

a):

Niet van toepassing

b), c):

Administration des services vétérinaires (Veterinaire Dienst)

Hongarije

a):

Niet van toepassing

b), c):

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nationaal Bureau voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Malta

a), b), c):

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (afdeling Visserij en Aquacultuur; Ministerie voor Duurzame Ontwikkeling, Milieu en Klimaatverandering)

Nederland

a), c):

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

b):

Douane

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Oostenrijk

a):

Niet van toepassing

b), c):

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Oostenrijks Agentschap voor Gezondheid en Voedselveiligheid; Federale Dienst voor Voedselveiligheid)

Polen

a):

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa (Ministerie van Maritieme Economie en Binnenlandse Waterwegen; afdeling Visserij)

b):

w przypadku importu drogą lądową i lotniczą (voor invoer via land of lucht):

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa (Ministerie van Maritieme Economie en Binnenlandse Waterwegen; afdeling Visserij)

w przypadku importu drogą morską (voor invoer via de zee):

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (Regionale Inspectie voor de Zeevisserij in Gdynia)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Regionale Inspectie voor de Zeevisserij in Szczecin)

c):

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa (Ministerie van Maritieme Economie en Binnenlandse Waterwegen; afdeling Visserij)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (Regionale Inspectie voor de Zeevisserij in Gdynia)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Regionale Inspectie voor de Zeevisserij in Szczecin)

Portugal

a), c):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (Vasteland: directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen, Veiligheid en Maritieme Diensten; Nationale Visserijautoriteit)

Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (de Azoren: Regionaal secretariaat voor het Milieu en de Zee; Bureau van de regionale ondersecretaris van Visserij)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (de Azoren: Regionale Visserijinspectie)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: regionaal directoraat Visserij)

b):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (Vasteland: directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen, Veiligheid en Maritieme Diensten; Nationale Visserijautoriteit); directoraat Inspectiediensten)

Açores: Direcção Regional das Pescas (de Azoren: directoraat Visserij)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: regionaal directoraat Visserij)

Alfândega de Viana do Castelo (douanekantoor van Viana do Castelo)

Alfândega de Leixões (douanekantoor van Leixões)

Alfândega do Aeroporto do Porto (douanekantoor van de luchthaven van Porto)

Alfândega de Aveiro (douanekantoor van Aveiro)

Alfândega de Peniche (douanekantoor van Peniche)

Alfândega Marítima de Lisboa (kantoor van de maritieme douane van Lissabon)

Alfândega do Aeroporto de Lisboa (douanekantoor van de luchthaven van Lissabon)

Alfândega de Setúbal (douanekantoor van Setúbal)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (delegatie van de douane in Sines, douanekantoor Setúbal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (delegatie van de douane op de luchthaven van Faro)

Alfândega de Ponta Delgada (douanekantoor van Ponta Delgada)

Delegação Aduaneira da Horta (delegatie van de douane in Horta)

Alfândega-do Fuchal (douanekantoor van Funchal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (delegatie van de douane op de luchthaven van Madeira)

Roemenië

a), b), c):

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Nationaal Agentschap voor Visserij en Aquacultuur)

Slovenië

a):

Finančni urad Koper (Financieel Bureau van Koper)

b), c):

Finančni urad Koper (Financieel Bureau van Celje)

Finančni urad Koper (Financieel Bureau van Koper)

Finančni urad Kranj (Financieel Bureau van Kranj)

Finančni urad Ljubljana (Financieel Bureau van Ljubljana)

Finančni urad Maribor (Financieel Bureau van Maribor)

Finančni urad Murska Sobota (Financieel Bureau van Murska Sobota)

Finančni urad Nova Gorica (Financieel Bureau van Nova Gorica)

Finančni urad Novo mesto (Financieel Bureau van Novo Mesto)

Slowakije

a):

Niet van toepassing

b), c):

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Nationale Veterinaire en Voedselautoriteit van Slowakije)

Finland

a), b), c):

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Centrum voor Economische Ontwikkeling, Vervoer en Milieu van Zuid-West-Finland)

Zweden

a), b), c):

Havs- och vattenmyndigheten (Agentschap voor Maritiem en Waterbeheer)

Verenigd Koninkrijk

a):

Marine Management Organisation (Organisatie voor Maritiem Beheer)

Marine Scotland (Schots Directoraat voor Maritieme Zaken)

b):

Marine Management Organisation (Organisatie voor Maritiem Beheer)

UK Port Health Authorities (Havengezondheidsautoriteiten van het VK)

c):

Marine Management Organisation (Organisatie voor Maritiem Beheer)