Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad, Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)Voor de EER relevante tekst.

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad, Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)Voor de EER relevante tekst.

10.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 76/12


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad, Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(voor de EER relevante tekst)

(2017/C 076/03)

ENO(1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Kwaliteitsmanagementsystemen — Grondbeginselen en verklarende woordenlijst (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Noot 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementsystemen — Eisen (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Noot 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Milieumanagementsystemen — Eisen met richtlijnen voor gebruik (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Noot 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Milieumanagementsystemen — Algemene richtlijnen voor implementatie (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Noot 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Milieumanagementsystemen — Milieubeoordeling van locaties en organisaties (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14020:2001

Milieu-etiketteringen en —verklaringen — Algemene principes (ISO 14020:2000)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14021:2016

Milieu-etiketteringen en -verklaringen — Zelfvastgestelde milieu-uitspraken (Type II milieu-etikettering) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Noot 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2000

Milieu-etiketteringen en -verklaringen — Type I milieu-etikettering — Principes en procedures (ISO 14024:1999)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14031:2013

Milieumanagement — Evaluatie van milieuprestaties — Leidraad (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Noot 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Milieumanagement — Levenscyclusanalyse — Principes en raamwerk (ISO 14040:2006)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14044:2006

Milieumanagement — Levenscyclusanalyse — Eisen en richtlijnen (ISO 14044:2006)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14050:2010

Milieumanagement — Verklarende woordenlijst (ISO 14050:2009)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14063:2010

Milieumanagementsystemen — Milieucommunicatie — Richtlijnen en voorbeelden (ISO 14063:2006)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Broeikasgassen — Deel 1: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering en verslaglegging van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Broeikasgassen — Deel 2: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering, monitoring en verslaglegging van verbeteringen inzake emissiereducties of verbeteringen in de verwijdering van broeikasgassen op projectniveau (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Broeikasgassen — Deel 3: Specificatie met richtlijnen voor de validatie en verificatie van verklaringen inzake broeikasgassen (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14065:2013

Broeikasgassen — Eisen aan instellingen die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren ten behoeve van gebruik bij accreditatie of andere vormen van erkenning (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Noot 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Medische laboratoria — Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Noot 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorium medicijnen — Eisen voor referentiemeting laboratoria (ISO 15195:2003)

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Conformiteitsbeoordeling — Verklarende woordenlijst en algemene princ ipes (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Conformiteitsbeoordeling — Algemene eisen voor accreditatie-instellingen die conformiteitsbeoordelende instellingen accrediteren (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Conformiteitsbeoordeling — Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Noot 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Conformiteitsbeoordeling — Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren — Deel 1: Eisen (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Noot 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Conformiteitsbeoordeling — Algemene eisen voor instellingen die certificatie van personen uitvoeren (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Noot 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Conformiteitsbeoordeling — Algemene eisen voor collegiale beoordeling van conformiteitsbeoordelingsinstellingen en accreditatie-instellingen (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Conformiteitsbeoordeling — Algemene eisen voor ringtesten (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Conformiteitsbeoordeling — Leveranciersverklaring van conformiteit — Deel 1: Algemene eisen (ISO/IEC 17050-1:2004, gecorrigeerde versie 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Noot 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Conformiteitsbeoordeling — Leveranciersverklaring van conformiteit — Deel 2: Ondersteunende documentatie (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Conformiteitsbeoordeling — Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Noot 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Conformiteitsbeoordeling — Grondbeginselen van productcertificatie en richtlijnen voor productcertificatieschema's (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

CEN

EN ISO 19011:2011

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Noot 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Point-of-care testen (POCT) — Eisen voor kwaliteit en geschiktheid (ISO 22870:2016)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 22870:2006

Noot 2.1

30.11.2019

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012(2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en CENELEC publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


CEN: Marnixlaan 17, B-1000, Brussel, België, tel. +32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Marnixlaan 17, B-1000, Brussel, België, tel. +32 25196871; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel. +33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)