Home

Bekendmaking — Openbare raadpleging — Geografische aanduiding uit Armenië

Bekendmaking — Openbare raadpleging — Geografische aanduiding uit Armenië

22.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/7


BEKENDMAKING — OPENBARE RAADPLEGING

Geografische aanduiding uit Armenië

(2017/C 128/06)

In de context van de nieuwe overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Armenië, anderzijds, wordt overwogen de onderstaande Armeense naam in de Europese Unie te beschermen als geografische aanduiding.

De Commissie geeft lidstaten, derde landen en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die in een lidstaat of een derde land gevestigd of woonachtig is, de mogelijkheid om bezwaar tegen een dergelijke bescherming aan te tekenen door de indiening van een met redenen omkleed bezwaarschrift.

De bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen één maand te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking. Zij moeten worden gestuurd naar het volgende e-mailadres:

AGRI-A5-GI@ec.europa.eu

De bezwaarschriften zullen slechts worden onderzocht als zij binnen de genoemde termijn worden ontvangen en als daarin wordt aangetoond dat de voorgestelde naam, indien hij zou worden beschermd:

a)

strijdig is met de naam van een planten- of dierenras en de consument daardoor zou kunnen worden misleid met betrekking tot de werkelijke oorsprong van het product;

b)

geheel of gedeeltelijk homoniem is met een naam die in de Unie reeds is beschermd op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen(1), of met een naam die is opgenomen in de overeenkomsten die de Unie heeft gesloten met de volgende landen:

Korea(2)

Midden-Amerika(3)

Colombia, Peru en Ecuador(4)

Montenegro(5)

Bosnië en Herzegovina(6)

Servië(7)

Georgië(8)

Moldavië(9)

Zuid-Afrika(10)

Cariforum(11)

Oekraïne(12)

Zwitserland(13)

c)

gezien de faam en de bekendheid van een handelsmerk en de duur van de periode waarin dat merk reeds in gebruik is, de consument zou kunnen misleiden met betrekking tot de werkelijke identiteit van het product;

d)

schade zou toebrengen aan een bestaande geheel of gedeeltelijk identieke naam of een handelsmerk, of aan bestaande producten die op de datum van deze bekendmaking sedert ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn;

e)

blijkens verstrekte gegevens generiek is.

De genoemde criteria zullen worden beoordeeld voor wat betreft het grondgebied van de Unie, dat, als het om intellectuele-eigendomsrechten gaat, alleen betrekking heeft op het grondgebied waar de betrokken rechten beschermd zijn. De mogelijke bescherming van deze namen in de Europese Unie hangt af van de succesvolle afronding van deze onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende rechtshandeling.

Geografische aanduiding

Te beschermen naam in het Armeens

Transcriptie in Latijns schrift/

vertaling in het Engels

Productcategorie

Image

Sevani Ishkan/Sevan Trout

Vis