Home

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 1 september 2014 betreffende een ontwerpbesluit in zaak AT.39574 — Smartcardchips — Rapporteur: Frankrijk

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 1 september 2014 betreffende een ontwerpbesluit in zaak AT.39574 — Smartcardchips — Rapporteur: Frankrijk

27.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/13


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 1 september 2014 betreffende een ontwerpbesluit in zaak AT.39574 — Smartcardchips

Rapporteur: Frankrijk

(2017/C 27/10)

(1)

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de mededingingsbeperkende gedraging waarop het ontwerpbesluit betrekking heeft, een onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen ondernemingen vormt in de zin van artikel 101 VWEU.

(2)

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie van de omvang van de product- en de geografische markt waarop de onderling afgestemde feitelijke gedraging betrekking heeft.

(3)

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de ondernemingen waarop het ontwerpbesluit betrekking heeft, hebben deelgenomen aan één enkele en voortdurende inbreuk met betrekking tot smartcardchips in de zin van artikel 101 VWEU.

(4)

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de onderling afgestemde feitelijke gedraging ertoe strekte de mededinging te beperken in de zin van artikel 101 VWEU.

(5)

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de onderling afgestemde feitelijke gedraging de handel tussen de EU-lidstaten merkbaar ongunstig kon beïnvloeden.

(6)

Het Adviescomité onderschrijft de beoordeling van de Commissie wat de duur van de inbreuk betreft.

(7)

Het Adviescomité onderschrijft de beoordeling van de Commissie wat de adressaten van het besluit betreft.

(8)

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat aan de adressaten van het ontwerpbesluit een geldboete moet worden opgelegd.

(9)

Het Adviescomité is het eens met de door de Commissie vastgestelde waarde van de omzet.

(10)

Het Adviescomité is het met de Commissie eens over de tijdvakken die in aanmerking moeten worden genomen voor het opleggen van de geldboeten.

(11)

Het Adviescomité is het met de Commissie eens wat de basisbedragen van de geldboeten betreft.

(12)

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie wat de verzachtende omstandigheden in deze zaak betreft.

(13)

Het Adviescomité is het eens met de door de Commissie toegepaste vermindering van de geldboeten op grond van de clementieregeling van 2006.

(14)

Het Adviescomité is het met de Commissie eens wat de verlaging in verband met de duur van de procedure betreft. Eén lidstaat is het hier niet mee eens.

(15)

Het Adviescomité is het eens met het door de Commissie vastgestelde definitieve bedrag van de geldboeten.

(16)

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.