Home

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — AT.40013 — Verlichtingssystemen

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — AT.40013 — Verlichtingssystemen

5.10.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 333/3


Eindverslag van de raadadviseur-auditeur(1)

AT.40013 — Verlichtingssystemen

(2017/C 333/03)

Op 18 mei 2016 heeft de Commissie de procedure van artikel 11, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad(2) en artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie(3) ingeleid tegen Valeo(4), Automotive Lighting(5) en Hella(6) (hierna samen „de partijen” genoemd).

Na schikkingsgesprekken(7), en na indiening van verklaringen met het oog op een schikking(8) overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 773/2004, heeft de Commissie op 10 mei 2017 een mededeling van punten van bezwaar goedgekeurd. Volgens de mededeling van punten van bezwaar hebben de partijen deelgenomen aan een inbreuk op artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) die bestond uit concurrentiebeperkende contacten in de EER met betrekking tot de prijsstelling van verlichtingssystemen voor motorvoertuigen en bepaalde andere handelsvoorwaarden van juli 2004 tot oktober 2007(9). De partijen bevestigden in hun antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar dat de inhoud van hun verklaringen met het oog op een schikking correct was weergegeven en dat zij nog steeds bereid waren de schikkingsprocedure te volgen.

Overeenkomstig artikel 16 van Besluit 2011/695/EU heb ik onderzocht of het ontwerpbesluit enkel de bezwaren behandelt waarover de partijen opmerkingen hebben kunnen formuleren. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad het geval is.

Gezien het bovenstaande, en gezien het feit dat de partijen mij geen verzoeken of klachten hebben doen toekomen(10), ben ik van mening dat de daadwerkelijke uitoefening van de procedurele rechten van alle partijen bij de procedure in deze zaak is geëerbiedigd.

Brussel, 20 juni 2017.

Wouter WILS