Home

Netwerken van organisaties, werkzaam op de tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) behorende gebieden

Netwerken van organisaties, werkzaam op de tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) behorende gebieden

18.10.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 350/21


Netwerken van organisaties, werkzaam op de tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) behorende gebieden

(2017/C 350/06)

Wat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreft, bepaalt artikel 36, lid 2, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad(1) het volgende: „De raad van bestuur stelt op voorstel van de uitvoerend directeur een lijst op van door de lidstaten aangewezen bevoegde organisaties die de Autoriteit, afzonderlijk of in netwerken, bij de uitoefening van haar opdracht kunnen bijstaan, en maakt die lijst openbaar.”

Op 19 december 2006 stelde de raad van bestuur van de EFSA voor het eerst een dergelijke lijst op. Sindsdien wordt hij:

i.

regelmatig bijgewerkt, op basis van de voorstellen van de uitvoerend directeur van de EFSA, rekening houdend met herzieningen of nieuwe aanwijzingsvoorstellen van de lidstaten (overeenkomstig artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie(2));

ii.

bekendgemaakt op de website van de EFSA, waar de laatst bijgewerkte lijst van bevoegde organisaties wordt gepubliceerd, en

iii.

via de zoekfunctie van artikel 36 ter beschikking gesteld van de organisaties die hier contactgegevens en de specifieke bevoegdheidsgebieden van alle organisaties kunnen vinden.

Deze informatie is verkrijgbaar op de website van de EFSA, onder de volgende links:

i.

de laatste wijziging van de lijst van bevoegde organisaties door de raad van bestuur van de EFSA op 11.10.2017 — http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161214-0;

ii.

de bijgewerkte lijst van bevoegde organisaties — http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf, en

iii.

zoekfunctie artikel 36 — http://www.efsa.europa.eu/art36/search

De EFSA zal deze kennisgeving, en vooral de links naar websites, voortdurend bijwerken.

Verdere informatie verkrijgt u via: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu