Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2018 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika (08166/2018 — C8-0259/2018 — 2018/0067(NLE))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2018 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika (08166/2018 — C8-0259/2018 — 2018/0067(NLE))

8.4.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 118/181


P8_TA(2018)0270

Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en de VS ***

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2018 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika (08166/2018 — C8-0259/2018 — 2018/0067(NLE))

(Goedkeuring)

(2020/C 118/28)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08166/2018),

gezien Besluit 98/591/EG van de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika (1),

gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0259/2018),

gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0212/2018),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.