Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

1.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 77/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 77/05)

1.

Op 23 februari 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Compagnie financière Richemont SA („Richemont”, Zwitserland);

RLG Italia Holding SpA („Bidco”, Italië), dat onder zeggenschap staat van Richemont, en

Yoox Net-a-Porter Group SpA („YNAP”, Italië).

Richemont (via Bidco) verkrijgt zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van YNAP.

De concentratie komt tot stand door een openbaar bod dat op 22 januari 2018 is bekendgemaakt.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Richemont: in Zwitserland gevestigde onderneming met activiteiten voor verschillende luxeconsumptiegoederen. Richemont houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de distributie van luxegoederen via haar verschillende „Maisons”;

YNAP: in Italië gevestigde onlinedetailhandelaar in luxeconsumptiegoederen, genoteerd aan de Mercato Telematico Azionairo die door Borsa Italiana SpA (de beurs van Milaan) wordt beheerd.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË