Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8872 — Advent International/Laird) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8872 — Advent International/Laird) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

26.4.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8872 — Advent International/Laird)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 146/06)

1.

Op 19 april 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Advent International Corporation („Advent”, Verenigde Staten),

Laird PLC („Laird”, Verenigd Koninkrijk).

Advent verkrijgt de zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Laird.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Advent: wereldwijde private-equityinvesteerder die zich toelegt op investeringen in vijf belangrijke sectoren, met name zakelijke en financiële diensten; gezondheidszorg; industrie; detailhandel, consumptiegoederen en vrijetijdsbesteding; en technologie, media en telecommunicatie. Naast andere portefeuilleondernemingen is Advent eigenaar van Idemia, een wereldwijde onderneming die beveiligingstechnologische producten en diensten ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt voor de telecommunicatie-, betaal- en identiteitsmarkt;

Laird: wereldwijde technologische onderneming die systemen, onderdelen en oplossingen aanbiedt voor de connectiviteit van missiekritieke draadloze toepassingen en antennesystemen en ter bescherming van elektronicaproducten tegen elektromagnetische storingen en warmte.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8872 — Advent International/Laird

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË