Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8916 — JIC/TAHL/Australia Nature's Care Biotech) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8916 — JIC/TAHL/Australia Nature's Care Biotech) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

14.6.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 205/31


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8916 — JIC/TAHL/Australia Nature's Care Biotech)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 205/07)

1.

Op 5 juni 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

China Jianyin Investment Limited („JIC”, China);

Tamar Alliance Health Limited („TAHL”, Kaaimaneilanden);

Australia Nature's Care Biotech Co., Ltd.A („ANCB”, Australië), die onder zeggenschap staat van Alex Wu en Jina Chen.

JIC en TAHL verkrijgen de gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van ANCB.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

JIC: geïntegreerde investeringsgroep gericht op aandelenbeleggingen, met financiële dienstverlening, industriële productie, cultuur en consumptie en informatietechnologie als de vier belangrijkste investeringsgebieden;

TAHL: investeringsvehikel voor investeringen in de consumenten- en de gezondheidssector;

ANCB: een van Australiës toonaangevende ondernemingen op het gebied van vitaminen en voedingssupplementen, die zich bezighoudt met de vervaardiging, verhandeling, verkoop, distributie en uitvoer van vitaminen en supplementen en andere gezondheidsproducten (waaronder huidverzorgings- en babyverzorgingsproducten) in Australië, China en Taiwan.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8916 — JIC/TAHL/Australia Nature's Care Biotech

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË