Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8925 — RWA/ZG/HGD JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8925 — RWA/ZG/HGD JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

5.7.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8925 — RWA/ZG/HGD JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 234/07)

1.

Op 26 juni 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

RWA Raiffeisen Ware Austria AG („RWA”, Oostenrijk), die onder zeggenschap staat van Baywa AG („BayWa”, Duitsland);

ZG Raiffeisen eG („ZG”, Duitsland);

Haus und Garten Deutschland Handelskooperation GmbH („HGD”, Duitsland).

RWA en ZG verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over HGD.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Baywa: handel, logistiek en aanvullende diensten in drie operationele segmenten Landbouw, Energie en Bouwmaterialen en het segment Innovatie en Digitalisering over de hele wereld. In het landbouwsegment: handel en andere diensten voor de landbouw- en levensmiddelenindustrie, handel in en logistiek van landbouwgrondstoffen, en verkoop en onderhoud van landbouwmaterieel;

RWA: groothandel in landbouwproducten, inputs, alsook landbouwmachines en onderdelen daarvan, energie, bouwmaterialen en producten voor huis en tuin. Franchising van bouw- en tuincentra en bouwmaterialen onder de merknaam Lagerhaus in Oostenrijk;

ZG: coöperatieve groothandel in en diensten op het gebied van landbouwgoederen, diervoeders, landbouwmachines, bouwmaterialen en energie voor leden die onder andere actief zijn in de land- en bosbouw;

JV HGD: inkoop en ontwerp van het productengamma voor bouw- en tuincentra over heel Duitsland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8925 — RWA/ZG/HGD JV

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË