Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

20.7.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 255/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 255/07)

1.

Op 13 juli 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Promontoria Holding 264 BV („Promontoria”, Nederland), die behoort tot Cerberus Group (Verenigde Staten van Amerika);

WFS Global Holding SAS („WFS”, Frankrijk).

Cerberus verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van WFS.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Promontoria: een onderneming onder zeggenschap van Cerberus Group, een private-equitybedrijf met activiteiten in de vastgoedsector en allerlei roerende zaken;

WFS: grondafhandelingsdiensten voor het luchtvervoer (platform-, passagiers- en vrachtafhandelingsdiensten) en andere diensten in het goederenvervoer (offlinediensten en goederenvervoer over de weg). WFS levert diensten in Noord-Amerika, het Caribisch gebied, Europa, Azië en Afrika.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË