Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9024 — Abry Partners/Link) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9024 — Abry Partners/Link) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

31.8.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 308/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9024 — Abry Partners/Link)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 308/06)

1.

Op 24 augustus 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen, na een verwijzing overeenkomstig artikel 4, lid 5, van die verordening.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Abry Partners II LLC („Abry Partners”, Verenigde Staten);

Link Mobility Group ASA („Link”, Noorwegen).

Abry Partners verkrijgt indirect uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over Link, door een openbaar bod.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Abry Partners: beheerder van private-equityfondsen. De fondsen die worden beheerd door Abry, hebben belangen in tal van sectoren, waaronder media, communicatie, zakelijke diensten en informatiediensten;

Link: actief in de mobiele telecommunicatiesector, gespecialiseerd in mobiele messagingdiensten, mobiele oplossingen en mobiele intelligentie in verschillende bedrijfstakken en sectoren.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9024 — Abry Partners/Link

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË