Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9032 — E.ON/Helen/Virta) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9032 — E.ON/Helen/Virta) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

20.11.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 420/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9032 — E.ON/Helen/Virta)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 420/04)

1.

Op 13 november 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

E.ON SE, via haar dochteronderneming E.ON Drive Infrastructure GmbH („E.ON”, Duitsland);

Helen Oy („Helen”, Finland);

Liikennevirta Oy („Virta”, Finland).

E.ON en Helen verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Virta.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

E.ON: vooral actief in drie hoofdsectoren: i) opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen; ii) energiedistributienetwerken, en iii) Customer Solutions (waaronder retaillevering van elektriciteit en gas). Daarnaast biedt E.ON diensten op het gebied van e-mobiliteit aan, waaronder de exploitatie van oplaadstations voor elektrische voertuigen in verschillende EU-landen;

Helen: hoofdzakelijk actief in de productie van elektriciteit, stadsverwarming en -koeling, alsook energiedistributie en -verkoop. Daarnaast biedt Helen een breed scala diensten aan voor kleinschalige energieproductie en het eigen energieverbruik van consumenten. Sedert 2012 biedt de onderneming ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan in Finland;

Virta: aanbieder van verschillende diensten voor het opladen van elektrische voertuigen. De onderneming is hoofdzakelijk actief in Finland en heeft ook activiteiten in de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9032 — E.ON/Helen/Virta

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË