Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9095 — UPL/Arysta LifeScience) (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9095 — UPL/Arysta LifeScience) (Voor de EER relevante tekst.)

17.12.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/23


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9095 — UPL/Arysta LifeScience)

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 454/08)

1.

Op 7 december 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

United Phosphorus Corporation Ltd, een volle dochteronderneming van United Phosphorus Ltd („UPL”, India);

Arysta LifeScience Inc. („Arysta”, Verenigde Staten).

UPL verkrijgt zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Arysta.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

UPL: wereldwijde producent van gewasbeschermingsproducten, tussenproducten, speciale chemicaliën en andere industriële chemicaliën, waaronder insecticiden, fungiciden, herbiciden, fumigatiemiddelen, plantengroeiregulatoren en rodenticiden;

Arysta: wereldwijde aanbieder van innovatieve gewasbeschermingsmiddelen, waaronder bio-oplossingen en zaadbehandelingen. Arysta is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de formulering, de registratie, het op de markt brengen en de distributie van gedifferentieerde gewasbeschermingschemicaliën voor verschillende gewassen en toepassingen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9095 — UPL/Arysta LifeScience

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 2296401

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË