Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9127 — Carlyle/Sedgwick) (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9127 — Carlyle/Sedgwick) (Voor de EER relevante tekst.)

26.11.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 425/17


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9127 — Carlyle/Sedgwick)

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 425/08)

1.

Op 16 november 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Carlyle Partners VII Cayman, L.P., die onder zeggenschap staat van The Carlyle Group, L.P. („Carlyle”, Verenigde Staten);

Sedgwick, Inc. („Sedgwick”, Verenigde Staten).

Carlyle verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Sedgwick.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Carlyle: internationale alternatieve vermogensbeheerder die fondsen beheert met wereldwijde beleggingen. Carlyle heeft indirect zeggenschap over Innovation Group, een onderneming die zich bezighoudt met vastgoed- en autoverzekeringsdiensten op het gebied van schadebeheer voor rekening van derden, schadeafwikkeling; en Abtran, een uitbesteder van bedrijfsprocessen;

Sedgwick: wereldwijde aanbieder van oplossingen op het gebied van risicobeheer, waaronder schadeafwikkeling, verzekeringsdiensten op het gebied van schadebeheer voor rekening van derden, schadeadvisering en vastgoedsanering.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9127 — Carlyle/Sedgwick

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË