Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9177 — Sumitomo/Metal One/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9177 — Sumitomo/Metal One/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

27.11.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 428/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9177 — Sumitomo/Metal One/JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 428/03)

1.

Op 19 november 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Sumitomo (Japan);

Metal One (Japan), die onder zeggenschap staat van Mitsubishi Corporation (Japan);

Metal One Pipe & Tubular Products Inc. (Japan).

Sumitomo en Metal One verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over Metal One Pipe & Tubular Products Inc. Metal One Pipe & Tubular Products Inc. stond voordien onder uitsluitende zeggenschap van Metal One.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Sumitomo: geïntegreerde handels- en investeringsmaatschappij die actief is in verschillende sectoren, zoals i) metaalproducten; ii) vervoer- en constructiesystemen; iii) infrastructuur; iv) media en aanverwante digitale producten; v) lifestyle en vastgoed, en vi) minerale grondstoffen, energie, chemie en elektronica;

Metal One: geïntegreerd staalbedrijf dat verschillende staalproducten levert, zowel in Japan als internationaal;

Metal One Pipe & Tubular Products Inc: groothandel in stalen buizen en uitrusting voor pijpleidingen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9177 — Sumitomo/Metal One/JV

Opmerkingen kunnen toegezonden per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË