Home

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

7.3.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 87/6


Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2018/C 87/05)

De Europese Commissie heeft deze aanvraag voor een minimale wijziging goedgekeurd overeenkomstig artikel 6, lid 2, derde alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie(1).

AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN EEN MINIMALE WIJZIGING

Aanvraag tot goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad(2)

„AIL BLANC DE LOMAGNE”

EU-nr.: PGI-FR-0470-AM01 — 11.8.2017

BOB ( ) BGA ( X ) GTS ( )

1. Aanvragende groepering en rechtmatig belang

Naam: Association de défense de l’ail blanc de Lomagne

Adres: Agropole Innovations

Bâtiment AGROTEC — BP 206

47931 Agen CEDEX 9

FRANKRIJK

Tel. +33 553772271

Fax +33 553772279

Samenstelling: producenten — verpakkingscentra

De aanvragende groepering bestaat uit producenten en verpakkers van de BGA „Ail blanc de Lomagne”, die zich hebben verenigd in een vereniging die valt onder de wet van 1 juli 1901. De groepering is daardoor gerechtigd om wijzigingen van het productdossier aan te vragen.

2. Lidstaat of derde land

Frankrijk

3. Rubriek van het productdossier waarop de wijziging(en) betrekking heeft/hebben

Beschrijving van het product

Bewijs van oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Overige: [aanvragende groepering, beschrijving van het product, geografisch gebied, bewijs van oorsprong, verband, etikettering, nationale eisen, controlestructuren.]

4. Aard van de wijziging(en)

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal wordt beschouwd en waarvoor geen wijziging van het bekendgemaakte enig document is vereist.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal wordt beschouwd en waarvoor een wijziging van het bekendgemaakte enig document is vereist.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal wordt beschouwd en waarvoor geen enig document (of geen gelijkwaardig document) is bekendgemaakt.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde GTS die overeenkomstig artikel 53, lid 2, vierde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal wordt beschouwd.

5. Wijziging(en)

Rubriek „Werkwijze voor het verkrijgen van het product”

Schema voor verkrijging van het product

Het schema voor verkrijging van het product is gewijzigd om het te laten aansluiten bij de wijzigingen waar in het kader van de onderhavige aanvraag om is verzocht. Het schema wordt samengevoegd met de tabel met betrekking tot de teeltmethode.

Variëteitskeuze

De volgende alinea’s:

„In 1970 heeft een massaselectie op basis van lokale populaties „Blanc de Lomagne” geleid tot het ontstaan van twee variëteiten, Corail en Jolimont (herfstvariëteiten), die goed zijn aangepast aan het productiegebied (klonen uit oorspronkelijke populaties).

Vanwege hun karakter en hun aanpassing aan het productiegebied (klonen uit oorspronkelijke populaties), worden de variëteiten Corail en Jolimont aanbevolen voor de aanplant.”

worden vervangen door: „Toegestaan zijn de variëteiten Corail en Jolimont (klonen uit oorspronkelijke populaties), herfstvariëteiten afkomstig uit de massaselectie van lokale populaties „Blanc de Lomagne” die goed zijn aangepast aan het productiegebied.”

Deze alinea wordt opnieuw geformuleerd om de leesbaarheid te verbeteren, zonder dat er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd.

De bepaling:

„De aanplant van de variëteiten Messidrome en Thermidrome, die werden geteeld uit een oorspronkelijke populatie van de „Blanc de la Drôme” en die vergelijkbare eigenschappen hebben als de Corail en Jolimont, is toegestaan in de mate waarin de hoeveelheden zaaigoed voor Corail en Jolimont niet in de aanplantbehoeften kunnen voorzien.”

wordt vervangen door:

„De aanplant van de variëteiten Messidrome en Thermidrome, die werden geteeld uit een oorspronkelijke populatie van de „Blanc de la Drôme” en die vergelijkbare eigenschappen hebben als de Corail en Jolimont, is eveneens toegestaan.”

De zin is gewijzigd om de leesbaarheid te verbeteren, zonder dat er inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. De beschrijving van de variëteiten wordt nu in de bijlage van het productdossier weergegeven. Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd: „De variëteiten Corail, Jolimont, Messidrôme en Thermidrôme worden beschreven in bijlage 1”.

Het protocol voor toelating van nieuwe variëteiten is aangevuld met een beschrijving van de manier waarop de groep deskundigen die is belast met het selecteren van de variëteiten, te werk gaat: bijeenroeping door de groepering, aanwezigheid van ten minste 3 van de 5 leden, 1 stem per lid en besluit wordt genomen met een gewone meerderheid. Tevens wordt aangegeven dat de lijst met variëteiten jaarlijks door de groepering aan het INAO moet worden verstrekt.

Deze documenten zijn naar de bijlage verplaatst om de leesbaarheid van het productdossier te verbeteren.

De zin: „De lijst bevat uitsluitend de door de SOC (Service officiel de controle — officiële controledienst) gecertificeerde en in de catalogus van het CTPS (Comité technique permanent de sélection — permanent technisch selectiecomité) vermelde variëteiten witte knoflook.”

wordt vervangen door „De lijst bevat uitsluitend de in de catalogus van het CTPS (Comité technique permanent de sélection — permanent technisch selectiecomité) vermelde variëteiten witte knoflook.”

De verwijzing naar de SOC (Service officiel de controle — officiële controledienst) wordt geschrapt omdat deze niet gerechtvaardigd is, gelet op het feit dat de enige officiële verwijzing de vermelding in de officiële catalogus van het CTPS is.

Keuze van het zaaigoed

De inleidende alinea met de historische referentie inzake de variëteitsselectie wordt verplaatst naar het gedeelte „Gegevens die het verband bewijzen met het geografische milieu”. De historische referentie inzake de sanitaire kwaliteit van het zaaigoed wordt geschrapt omdat deze niet rechtstreeks betrekking heeft op de kenmerkende eigenschappen van de BGA.

De belangrijkste wijziging betreft de mogelijkheid van het gebruik van zogeheten bedrijfseigen zaaigoed. Aldus wordt de volgende zin ingevoegd:

„Het zaaisel bestaat voor ten minste 75 % uit gecertificeerd zaaigoed. De overige 25 % mag bedrijfseigen zaaigoed zijn afkomstig van variëteiten die zijn ingeschreven in de jaarlijkse BGA-variëteitenlijst.”

Deze mogelijkheid wordt geïntroduceerd om over voldoende zaaigoed te kunnen beschikken, ongeacht de klimatologische factoren die een invloed hebben op de productie van gecertificeerd zaaigoed, aangezien de groepering in het verleden te maken heeft gehad met een gebrek aan gecertificeerd zaaigoed als gevolg van met name sanitaire problemen. Deze wijziging heeft geen invloed op de kwaliteit van het product aangezien deze mogelijkheid enkel geldt voor de in het productdossier toegestane variëteiten.

Keuze van het perceel

De volgende alinea’s worden geschrapt omdat het hier toelichtingen betreft en geen bindende bepalingen:

„De meeste bodems in het productiegebied zijn middelmatig tot zeer diepe kleigronden zonder fysieke obstakels die de knoflook verhinderen om te wortelen. In droge omstandigheden trekt de klei zich samen waardoor deze krimpt (ontstaan van spleten) en er een goede waterreserve mogelijk wordt.”

„Voorbereiding van de bodem: De bodem wordt voorbereid in droge omstandigheden tussen juli en september omdat dat gunstig is voor de ontwikkeling van de bodemstructuur: de voorbereiding van een klei-kalkbodem in de droge periode voorkomt de vorming van ploegzolen waardoor er een goed geventileerde bodemstructuur ontstaat. De voorbereiding van de bodem vroeg in het seizoen is gunstig voor de ontwikkeling van de bodemstructuur, omdat enerzijds de afwisseling van bevochtiging en opdroging ervoor zorgt dat de kleideeltjes verbrokkelen, en anderzijds meerdere keren kan worden geploegd om de resterende kluiten te breken.”

De bepaling met betrekking tot de vruchtwisseling wordt vereenvoudigd door de niet-bindende elementen te schrappen:

De zin: „De producent past vruchtwisseling toe. Hij plant de knoflook op een perceel waarop de voorbije drie groeiseizoenen geen knoflook is geteeld.

De duur van de groeicyclus van knoflook in de klimaatomstandigheden van Lomagne is gunstig voor vruchtwisseling: winterteelt, zomerteelt. In Lomagne wordt de knoflook vaak geplant op een perceel waar voordien een graangewas werd geteeld.”

wordt vervangen door:

„Op de percelen is gedurende 3 jaar geen knoflook verbouwd (er wordt opnieuw geplant in het vierde jaar).”

Er wordt een precisering toegevoegd aangaande het einde van de vruchtwisseling („er wordt opnieuw geplant in het vierde jaar”) zodat de bepaling makkelijker leesbaar wordt.

Zaaien: de volgende, niet-bindende bepalingen worden geschrapt:

„zaaien op geventileerde bodemstructuur. In Lomagne zijn de temperatuur- en neerslagomstandigheden in die periode van die aard dat de klei langzaam in temperatuur daalt totdat deze uiteindelijk een indicatieve temperatuur van 3 tot 7 °C bereikt, waardoor het ruststadium van de knoflook wordt opgeheven.”

De plantdichtheid gaat van „8 tot 14 voet” naar „6 tot 14 voet” per strekkende meter, teneinde aan te sluiten bij de huidige ontwikkeling van de teeltpraktijken. De plantdichtheid is immers afhankelijk van de grootte en het gewicht van de klisters (zaaigoed) en van de grootte van de bollen, wat de afstanden tussen de klisters per strekkende meter verklaart. Bovendien kan de dichtheid ook worden gemeten over 2, 3 of 4 rijen per m2 zodat de stikstofbemesting zo nauwkeurig mogelijk aan de behoeften van de plant kan worden aangepast. De ontwikkeling van deze werkwijze, die direct verband houdt met overwegingen inzake stikstofbemesting, heeft het mogelijk gemaakt de kennis van landbouwtechnieken te verfijnen en heeft aangetoond dat de dichtheid van 6 voet per strekkende meter voor de grootste klisters goed was afgestemd op de productie van de „Ail blanc de Lomagne” en geen invloed had op de kwaliteit van het product.

De gemiddelde zaaidiepte („diepte van ongeveer 5 tot 6 cm”) wordt geschrapt omdat deze bepaling niet bindend was aangezien het een gemiddelde en ruw geschatte diepte betreft die kan variëren afhankelijk van de grootte van de klisters en de aard van de bodem.

De bepaling „Alleen de gecertificeerde zaden waarmee de sanitaire kwaliteit kan worden gegarandeerd, zijn toegestaan” wordt geschrapt conform de wijziging die is aangebracht met betrekking tot de mogelijkheid om beperkt gebruik te maken van zogeheten bedrijfseigen zaaigoed.

De volgende zin met betrekking tot de ontwikkeling van de teelt wordt geschrapt: „Dankzij de zachte winters in Lomagne gaat geen knoflook verloren door vorst en kan de zaaidichtheid worden behouden. Deze omstandigheden van zachte winters zijn zeer gunstig voor de ontwikkeling van de knoflook, die groeit vanaf 0 °C”. Het gaat namelijk om een zin die uitleg geeft over het verband tussen het product en zijn oorsprong en die daarom gedeeltelijk wordt opgenomen in de rubriek „Verband met het geografische gebied”.

Behandeling met gewasbeschermingsmiddelen

De volgende alinea wordt geschrapt: „Het gebruik van gecertificeerd zaaigoed is een preventieve maatregel in verband met problemen met nematoden en ook in verband met de ontwikkeling van virussen en bepaalde schimmels”. Dit is in overeenstemming met de wijziging met betrekking tot de invoering van bedrijfseigen zaaigoed.

De volgende zin wordt geschrapt: „Anderzijds zorgt zaadbehandeling voor aanplant ervoor dat de ontwikkeling van rotte plekken op de klisters (Penicillium) en de planten (Sclerotinia) wordt beperkt.” Het gaat immers louter om informatie.

De elementen die betrekking hebben op advies en goede landbouwpraktijken in verband met de behandelingen worden geschrapt: „Elk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet worden gemotiveerd op basis van waarnemingen op het perceel en/of op basis van de resultaten van waarnemingen die door technici zijn gedaan op het netwerk van percelen en/of op basis van een technisch verslag.

Het netwerk bestaat uit referentiepercelen die zijn gesitueerd in het productiegebied en waarop, op regelmatige en periodieke wijze, waarnemingen worden gedaan met betrekking tot de ontwikkeling van parasieten en ziekten, alsmede regenmetingen.”

Deze elementen betreffen de belangrijkste ziekten en parasieten bij de teelt. Het gaat om informatieve gegevens die betrekking hebben op niet-bindend advies en het schrappen van deze elementen verbetert de leesbaarheid van het productdossier. De volgende alinea over onkruidbestrijding wordt geschrapt:

„Onkruidbestrijding

Er wordt chemische onkruidbestrijding toegepast vanaf het einde van de zaaiperiode, in de periode voordat de knoflook opkomt.

In het stadium waarin de plant 3-5 bladeren heeft, kan een tweede chemische onkruidbestrijding gerechtvaardigd zijn wanneer er onkruid opkomt.

Ook na het stadium waarin de plant 3-5 bladeren heeft, kan aan onkruidbestrijding worden gedaan als er lente-onkruid opkomt, op voorwaarde dat de gebruiksintervallen van de gebruikte herbiciden worden gerespecteerd.”

De zin met betrekking tot de verplichting van chemische onkruidbestrijding na het inzaaien wordt geschrapt omdat de groepering geen chemische behandeling wenst op te leggen. Dit wordt aan het oordeel van de producenten zelf overgelaten. De rest van de alinea wordt geschrapt omdat het technisch advies betreft. Door deze wijziging wordt de leesbaarheid van het productdossier verbeterd.

De volgende zin: „Kiemremmende behandelingen die het kiemproces kunnen afremmen waardoor de interne kwaliteit van de klisters behouden blijft, zijn bij de teelt toegestaan.”

wordt vervangen door: „Kiemremmende behandelingen zijn toegestaan.”

Deze wijziging helpt de bepaling te verduidelijken, zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, aangezien de geschrapte gegevens informatie en advies betroffen. Door deze wijziging wordt de leesbaarheid van het productdossier verbeterd.

De volgende alinea met betrekking tot de afwisseling van werkzame stoffen wordt geschrapt:

„Teneinde voor zo veel mogelijk afwisseling te zorgen wat de gebruikte werkzame stoffen betreft, dient de producent rekening te houden met de gegevens inzake voorgaande fytosanitaire maatregelen en met de lijst van voor de teelt toegelaten producten. Door de afwisseling van werkzame stoffen kunnen de gehalten residuen op de bollen worden beperkt en kan het risico op het optreden van resistentie tegen plagen tot een minimum worden beperkt.”

Deze niet-bindende gegevens worden geschrapt omdat ze informatie en advies betreffen. Deze wijziging verbetert de leesbaarheid van het productdossier.

De bepalingen met betrekking tot de controle van de spuitapparatuur en de opslag van producten voor gewasbescherming worden geschrapt omdat deze deel uitmaken van de algemene regelgeving:

„Controle van de spuitapparatuur

Er wordt om de twee jaar een controle uitgevoerd om de goede werking van de apparatuur te controleren en eventuele herstellingen te verrichten.

Opslag van producten voor gewasbescherming

Alle producten voor gewasbescherming worden opgeslagen in een ruimte of een speciale met een sleutel afsluitbare kast.”

Bemesting

De volgende alinea wordt geschrapt omdat deze deel uitmaakt van de algemene regelgeving met betrekking tot de verspreiding van slib: „Wat de manier van verspreiding betreft, moeten de producenten de geldende regelgeving raadplegen. Voor knoflook die is geteeld na verspreiding van slib, laat de producent analyses op de bollen uitvoeren om te controleren of de restpercentages zware metalen voldoen aan de in de regelgeving vastgestelde drempelhoeveelheden.”

Er wordt een precisering aangebracht met betrekking tot het gebruik van meststoffen met stikstof en kaliumcarbonaat/fosfor: na de toegestane mestgift wordt toegevoegd: „per hectare en per jaar”.

Aldus worden de volgende zinnen: „De stikstofbemesting wordt beperkt tot maximaal 150 eenheden waarbij er een opdeling van de gift plaatsvindt, te weten maximaal 30 tot 60 eenheden per gift.

De giften kaliumcarbonaat en fosfor mogen niet hoger zijn dan 200 eenheden voor fosfor en 250 eenheden voor kaliumcarbonaat.” vervangen door: „

De stikstofbemesting wordt beperkt tot maximaal 150 eenheden per hectare en per jaar waarbij er een opdeling van de gift plaatsvindt, te weten maximaal 30 tot 60 eenheden per gift.

De giften kaliumcarbonaat en fosfor mogen niet hoger zijn dan 200 eenheden per hectare en per jaar voor fosfor en 250 eenheden per hectare en per jaar voor kaliumcarbonaat.”

Dankzij deze toevoegingen kan de mestgift duidelijk worden gekwantificeerd met ondubbelzinnige referentiewaarden, waardoor deze bepalingen makkelijker kunnen worden gehandhaafd.

De uiterste datum voor stikstofbemesting „(rond half april)” die overeenkomt met het fysiologisch ontwikkelingsstadium „8-10 bladeren”, wordt geschrapt.

Dit onderdeel wordt geschrapt omdat het informatie betreft die onzeker blijkt en afhankelijk is van de jaarlijkse weersomstandigheden. De verwijzing naar het fysiologische stadium van de plant is geschikter en blijft behouden.

Irrigatie

De bepaling met betrekking tot de irrigatie wordt geherformuleerd.

Aldus wordt de volgende bepaling: „Aangezien de knoflookteelt een winterteelt is die wordt aangeplant op klei-kalkbodems die veel water vasthouden, is irrigatie slechts gerechtvaardigd in gevallen van een groot watertekort gedurende de belangrijke perioden voor de ontwikkeling van de bollen: vanaf het stadium 3-5 bladeren (fase van actieve groei) en tijdens de vorming van de klisters (mei).”

vervangen door: „Irrigatie is toegestaan.” Deze wijziging bevestigt ondubbelzinnig dat irrigatie is toegestaan. Net als in het huidige productdossier wordt de keuze voor irrigatie aan het oordeel van de producent overgelaten. De producent kan rekening houden met eventuele watertekorten die zich voordoen in de ontwikkelingsperiode van de bollen. Knoflookproducenten hebben er immers belang bij de irrigatie af te stemmen op de daadwerkelijke behoeften van de plant om de kwaliteit van de knoflook te behouden en het barsten van de bollen te voorkomen.

Oogstcriteria

De datums waarop gewoonlijk wordt geoogst, die indicatief waren („gewoonlijk tussen 15 en 30 juni”), worden geschrapt.

Behandeling na de oogst

De zin met betrekking tot het verbod op behandelingen na de oogst wordt opnieuw geformuleerd, zonder inhoudelijke wijzigingen. „Na de oogst is geen enkele behandeling toegestaan” wordt vervangen door: „Na de oogst is elke behandeling verboden”.

Drogen

De eerste zin van de alinea wordt gewijzigd: „Door de droging, de stap die voorafgaat aan de verkoop van de knoflook, blijft de interne kwaliteit van het product tijdens de verkoopperiode behouden.”

wordt vervangen door: „Door de droging blijft de interne kwaliteit van het product tijdens de verkoopperiode behouden.”

De droging is immers niet de laatste stap voordat de knoflook in de handel wordt gebracht en omwille van de leesbaarheid is de precisering „de stap die voorafgaat aan de verkoop van de knoflook” geschrapt.

De zin „De droging van de knoflook gebeurt ofwel door natuurlijke ventilatie ofwel door kunstmatige ventilatie” wordt toegevoegd om een snelle lezing van de toegestane droogcondities mogelijk te maken. Deze twee drogingsmethoden staan beschreven in de volgende alinea’s van het productdossier.

De volgende alinea wordt geschrapt:

„Naast de traditionele wijze van drogen waarbij de knoflook in strengen wordt opgehangen, hebben de producenten van knoflook in Lomagne een drogingsmethode door middel van kunstmatige ventilatie ontwikkeld. Deze methode, die voornamelijk wordt gebruikt voor het drogen van knoflook zonder stengels, toont het vermogen van de producenten om in te spelen op de veranderende behoeften van de markt. Waar de handel in knoflook vroeger immers in kransen en strengen plaatsvond, moest de productie zich door de marktontwikkeling op het gebied van verpakkingseenheden noodgedwongen meer gaan richten op de oogst van knoflook zonder stengel. Aangezien de droging door het ophangen in strengen niet geschikt was voor knoflook zonder loof, hebben de producenten gewerkt aan de ontwikkeling van een andere methode: droging door kunstmatige ventilatie.”.

De historische elementen van deze alinea, over de ontwikkeling van de knoflookmarkt en de productiepraktijken, worden verplaatst naar het gedeelte „Gegevens die het verband bewijzen met het geografische milieu”, waar deze beschrijving meer op haar plaats is.

De technische gegevens blijven behouden en worden opgenomen in de zin die erop volgt.

Derhalve wordt de zin: „De ventilatie bestaat uit de toevoer van buitenlucht in een grote hoeveelheid knoflook in bulk”

vervangen door: „Kunstmatige ventilatie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de droging van knoflook zonder stengel; de ventilatie bestaat uit de toevoer van buitenlucht in een grote hoeveelheid knoflook in bulk.”

De schema’s voor de schikking van de knoflook voor het drogen en de droogcurve van de knoflook (gewichtsverlies/dagen) worden geschrapt omdat zij geen wezenlijke elementen toevoegen aan de duidelijkheid van het productdossier. Het betreft niet-bindende elementen die informatie bevatten en advies geven. De verwijzingen naar deze gegevens worden ook geschrapt.

Het controleprotocol van de meting van het gewichtsverlies van de knoflook wordt ingetrokken omdat het hier gaat om een zelfcontrolemethode die als advies wordt vermeld en die vatbaar is voor verandering.

Aldus wordt de volgende alinea geschrapt:

„Door het gewichtsverlies van de knoflook te controleren, kan worden bepaald welke fase van het drogingsproces is bereikt. Deze controle wordt uitgevoerd met behulp van controlezakken van 10 kg die in het drogingsgebied worden geplaatst. Door deze zakken regelmatig te wegen kan het gewichtsverlies van de knoflook worden gevolgd. Door een vergelijking met de drogingscurve (curve hieronder) kunnen de ventilatieomstandigheden worden aangepast.

Als het gewichtsverlies te snel gaat, wordt de ventilatiesnelheid verlaagd;

als het gewichtsverlies te langzaam gaat, wordt de ventilatiesnelheid verhoogd en kan de naar binnen geblazen lucht worden verwarmd met behulp van een kunstmatige constructie.”

De bepaling met betrekking tot het verbod op het gebruik van stookolie wordt geherformuleerd, waarbij de informatieonderdelen worden geschrapt:

De zin: „Het gebruik van stookolie, dat toxische deeltjes genereert, om de naar binnen geblazen lucht te verwarmen, is verboden.”

wordt vervangen door: „Het gebruik van stookolie om de naar binnen geblazen lucht te verwarmen, is verboden.”

Pellen

De volgende zin: „Nadat de knoflook is gepeld, moet hij als BGA worden erkend door de exploitant of in het verpakkingscentrum voordat hij wordt opgeslagen, verpakt en in de handel gebracht” wordt geschrapt.

Deze wijziging heeft tot doel de niet-bindende bepalingen die niet noodzakelijk zijn voor de duidelijkheid van het productdossier eruit te schrappen om de leesbaarheid van het document te verbeteren.

Alle in deze zin vermelde stappen worden in detail beschreven in de volgende alinea’s van het productdossier.

Bewaring

Er wordt een nieuwe formulering voorgesteld zonder de bestaande bepalingen te wijzigen. Deze wijziging heeft dus geen gevolgen voor de kwaliteit van het product.

De zin: „Voor knoflook die vanaf december wordt verkocht, kan opslag bij negatieve temperaturen (tussen – 1 en – 4 °C) worden overwogen. Door de knoflook zo op te slaan wordt de ontkieming vertraagd en kan de intrinsieke kwaliteit van de knoflook behouden blijven indien hij voor 15 september wordt opgeslagen.”

wordt vervangen door: „Om de knoflook in december van het oogstjaar te kunnen verkopen, moet hij uiterlijk op 15 september van het oogstjaar bij negatieve temperaturen (tussen – 1 en – 4 °C) worden opgeslagen.

Sortering en erkenning

De hoofdstukken „Sortering” en „Erkenning” worden samengevoegd tot één hoofdstuk.

De verwijzingen naar de bijlagen of documenten die uit het productdossier zijn geschrapt, worden ingetrokken.

Voor een betere leesbaarheid wordt de term „BGA-waardige” vervangen door „die aan de BGA-criteria voldoen”. Daarnaast worden er preciseringen toegevoegd. Zo wordt vermeld dat de sortering bestaat uit een „eerste” scheiding van de knoflook en wordt toegevoegd dat er referentiefoto’s „door de groepering worden verspreid”.

Door deze toevoegingen is het productdossier beter te begrijpen.

Aldus worden de volgende alinea’s:

„De uitgevoerde sortering bestaat uit scheiding van de „BGA-waardige” knoflookbollen van de „niet-BGA-waardige” knoflookbollen. Dit gebeurt op basis van twee criteria: uiterlijk en formaat.

De inspecteur controleert elke bol op de specifieke kenmerken van de „Ail blanc de Lomagne”.

Uiterlijk

De knoflook die niet overeenkomt met de beschrijving van „BGA-waardige” knoflook wordt handmatig verwijderd (zie tabel A, blz. 5). Om de visuele criteria te beoordelen (afwijkingen van het uiterlijk) beschikt de inspecteur over referentiefoto’s (zie bijlage 2).”

vervangen door:

„De uitgevoerde sortering bestaat uit een eerste scheiding van de knoflookbollen die aan de BGA-criteria voldoen en de knoflookbollen die niet aan de BGA-criteria voldoen. Dit gebeurt op basis van twee criteria: uiterlijk en formaat.

De inspecteur controleert elke bol op de specifieke kenmerken van de „Ail blanc de Lomagne”.

Uiterlijk

De knoflookbollen die niet aan de BGA-criteria voldoen, worden handmatig verwijderd. Om de visuele criteria te beoordelen (afwijkingen van het uiterlijk) beschikt de inspecteur over door de groepering verspreide referentiefoto’s.”

Door deze toevoegingen is het productdossier beter te begrijpen en de formulering duidelijker.

De inleidende alinea van het gedeelte „7.7) Erkenning” over de lokalisering binnen het gebied van de erkenningsfase wordt geschrapt. Deze wijziging heeft tot doel de niet-dwingende bepalingen die informatie betreffen en geen nieuwe elementen aan het productdossier toevoegen, te schrappen. Door deze wijziging wordt de leesbaarheid van het document verbeterd.

De alinea over de monsterafname wordt gewijzigd zonder inhoudelijke wijziging. De onderdelen met informatie en verwijzingen worden geschrapt.

Aldus wordt de alinea: „De BGA-erkenning verloopt volgens een voor alle marktdeelnemers gemeenschappelijke procedure. De bevoegde ambtenaar neemt een monster af en gaat over tot BGA-erkenning van de partij op basis van de criteria uit het productdossier (zie de kenmerken van „Ail blanc de Lomagne” op bladzijde 5 van het productdossier):”

vervangen door: „De BGA-erkenning verloopt volgens een voor alle marktdeelnemers gemeenschappelijke procedure.”

De volgende alinea wordt geschrapt:

„Het resultaat van de BGA-erkenning wordt aangegeven op een specifiek formulier (model van het formulier in bijlage 5). Elk „BGA”-lot wordt op een specifieke manier geïdentificeerd om vermenging met niet-BGA-erkende loten tijdens de opslag te voorkomen.”

Deze gegevens worden geschrapt omdat ze een herhaling vormen op de gegevens over traceerbaarheid (registratieformulier en identificatie van de knoflookbollen) die reeds beschreven staan in de alinea „Gegevens waaruit blijkt dat het landbouwproduct afkomstig is uit het geografische gebied”.

Traditionele voorstellingstechnieken

De volgende alinea’s worden geschrapt:

„Om erkend te worden als BGA „Ail blanc de Lomagne” moet de traditionele presentatie plaatsvinden met bollen „Ail blanc de Lomagne” die in overeenstemming zijn met de in het productdossier beschreven kenmerken (Tabel A, bladzijde 5, referentiefoto’s in bijlage 2) en een zekere homogeniteit in kleur en grootte vertonen.

Het resultaat van de BGA-erkenning wordt aangegeven op een specifiek formulier (model van het formulier in bijlage 5). Elk „BGA”-lot wordt op een specifieke manier geïdentificeerd om vermenging met niet-BGA-erkende loten tijdens de opslag te voorkomen.”

Deze gegevens worden geschrapt omdat ze een herhaling vormen met andere delen van het productdossier. Zo zijn de gegevens over traceerbaarheid (registratieformulier en identificatie van de knoflookbollen) reeds beschreven in de paragraaf „Gegevens waaruit blijkt dat het landbouwproduct afkomstig is uit het geografische gebied”. De gegevens over de erkenning van de knoflook staan gedetailleerd beschreven in punt 5.14 „Sortering en erkenning” van het gewijzigde productdossier. Deze wijziging verbetert de leesbaarheid van het productdossier.

Etappes na erkenning

De volgende zin wordt geschrapt: „Om de geografische aanduiding niet te verliezen moet aan de BGA-erkende „Ail blanc de Lomagne” in alle etappes na de erkenning de grootste aandacht worden besteed.”. Deze niet-bindende bepaling wordt geschrapt omdat ze betrekking heeft op goede praktijken en advies. Door deze wijziging wordt de leesbaarheid van het productdossier verbeterd.

Verpakking

De volgende zinnen worden geschrapt: „Te frequente hanteringen van de bollen kunnen leiden tot scheuren in het buitenste vlies. Ook variaties in temperatuur of vochtigheid kunnen nadelig zijn voor de houdbaarheid van het product.”

Deze niet-bindende bepalingen worden geschrapt omdat ze informatie bevatten die als advies worden vermeld. Door deze wijziging wordt de leesbaarheid van het productdossier verbeterd.

Rubriek „Overige”

Aanpassing van het productdossier:

Alle titels van de onderdelen zijn gewijzigd en op één lijn gebracht om aan de regelgeving te voldoen.

In de volgende onderdelen van het productdossier zijn formele wijzigingen aangebracht en bepalingen ingetrokken die betrekking hadden op advies, informatie of algemene regelgeving:

Aanvragende groepering

De contactgegevens van de aanvragende groepering zijn bijgewerkt. De specificatie van haar taken is geschrapt omdat die onder de algemene regelgeving valt. De lijst met namen van marktdeelnemers is geschrapt omdat die aan verandering onderhevig is.

Beschrijving van het product

De zinnen met uitleg of informatie zijn uit het productdossier gehaald.

Aldus zijn de volgende alinea’s geschrapt:

„De eerste doseringstests van de zwavelverbindingen uitgevoerd door het CRITT van de Universiteit van Tours tonen een verschil aan in de samenstelling van zwavelhoudende stoffen voor de knoflook van Lomagne. De verkoopperiode van de „Ail blanc de Lomagne” ligt doorgaans tussen 15 juli en 15 december, na het drogen en pellen.”

„De „Ail blanc de Lomagne” voldoet aan de minimumeisen die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2288/97 (belangrijkste punten van de EG-verordening in bijlage 1). De knoflook wordt verhandeld in de klassen „Extra” en I met voor klasse I specifieke beperkingen voor de BGA „Ail blanc de Lomagne” (zie tabel A op de volgende bladzijde).”.

De toegestane verkoopmethoden „in schaaltjes of zakken, of in netten, dan wel” worden geschrapt omdat deze redundant zijn met punt 5.17 „Verpakking” van het gewijzigde productdossier.

De traditionele voorstellingstechnieken in „trossen en kransen” worden toegevoegd conform de traditionele presentatiewijzen die staan beschreven in punt 5.15 „Traditionele voorstellingstechnieken” van het gewijzigde productdossier.

De tabel waarin de BGA „Ail blanc de Lomagne” wordt vergeleken met standaardknoflook wordt geschrapt; alleen de voor de BGA specifieke kenmerken blijven in de lopende tekst van deze rubriek behouden.

In de alinea „Tolerantie” worden drie getolereerde afwijkingen aan het uiterlijk genoemd die in het huidige productdossier staan vermeld in de eerder geschrapte tabel („kleine scheurtjes in het vlies” en „ontbreken van een klister zonder scheuring van het vlies”), alsook in de oude Verordening (EG) nr. 2288/97 voor klasse I waar dit productdossier naar verwijst („Geheelde beschadigingen”). Deze alinea bevat ook de toleranties van 10 % uit deze tabel.

Geografisch gebied

De presentatie van de gemeenten per kanton wordt vervangen door een lijst met gemeenten per departement.

De kaart die het geografisch gebied voorstelt, wordt vervangen door een vereenvoudigde kaart. De verdeling van de verschillende marktdeelnemers over het gebied wordt geschrapt omdat dit aan verandering onderhevig is. De kaart met de kleine landbouwregio’s wordt geschrapt omdat deze geen essentiële gegevens toevoegt voor het begrip van het productdossier.

De gegevens over de geschiedenis van de productie en de natuurlijke kenmerken van het geografische gebied worden uit de alinea geschrapt; ze worden opgenomen in het gedeelte „Gegevens die het verband bewijzen met de geografische oorsprong”.

Gegevens waaruit blijkt dat het landbouwproduct uit het afgebakende geografische gebied afkomstig is

De bepaling „Identificatie van marktdeelnemers: Elke marktdeelnemer die ten volle of gedeeltelijk „Ail blanc de Lomagne” wenst te produceren, moet zich identificeren bij de groepering met het oog op zijn bevoegdheidsverklaring.” wordt toegevoegd omdat dit een nationale wettelijke verplichting betreft.

De alinea met betrekking tot de gegevens waaruit blijkt dat het landbouwproduct uit het afgebakende product afkomstig is, is gewijzigd. De verschillende etappes die betrekking hebben op de producenten en verpakkingscentra zijn nu samen in één tabel ondergebracht.

De tabel met betrekking tot de distributie is geschrapt aangezien de desbetreffende marktdeelnemers niet gebonden zijn aan het productdossier.

Verband

Het gedeelte uit het productdossier inzake de gegevens die het verband bewijzen met de geografische oorsprong is herschreven om de specifieke kenmerken van het geografische gebied, de specifieke kenmerken van het product en het causaal verband duidelijker naar voren te brengen. Het betreft geen inhoudelijke wijziging en de gegevens komen in andere gedeeltes van het huidige productdossier terug, zoals in „Afbakening van het geografische gebied” en „Werkwijze voor het verkrijgen van het product”. De illustraties, gegevensverzamelingen, krantenartikelen en grafieken zijn geschrapt omdat ze niet van wezenlijk belang zijn voor het begrip van het productdossier.

Etikettering

De verwijzing naar het Europese logo „BGA” is geschrapt omdat dit valt onder de algemene regelgeving.

Nationale eisen

Wat de ontwikkelingen op het gebied van de nationale wet- en regelgeving betreft, is een tabel met de belangrijkste te controleren punten en hun beoordelingsmethode toegevoegd.

Controlestructuren

Krachtens de op nationaal niveau geldende instructies die tot doel hebben de opstelling van productdossiers te harmoniseren, zijn de naam en gegevens van de certificeringsinstantie geschrapt. In deze rubriek worden voortaan alleen de gegevens vermeld van de bevoegde Franse autoriteiten op het gebied van controle: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). De naam en de gegevens van de certificeringsinstantie zijn te raadplegen op de website van het INAO en in de databank van de Europese Commissie.

Schrapping van de woordenlijst en alle bijlagen

De woordenlijst is geschrapt aangezien de verschillende afkortingen in de lopende tekst worden uitgelegd.

Alle bijlagen van het huidige productdossier zijn geschrapt omdat het illustraties betrof die niet wezenlijk waren voor het begrip van het productdossier.

Het gewijzigde productdossier bevat voortaan twee bijlagen: bijlage 1 met een beschrijving van de variëteiten en bijlage 2 met het toelatingsprotocol voor nieuwe variëteiten.

De conclusie luidt dat de wijzigingsaanvraag hoofdzakelijk vormveranderingen betreft. De wijzigingsaanvraag brengt de schrapping van informatieve elementen mee die betrekking hebben op advies, de algemene regelgeving of de geschiedenis van de BGA. Deze wijzigingen worden doorgevoerd opdat het productdossier leesbaarder en beter te begrijpen wordt. Het gaat om niet-bindende bepalingen die geen invloed hebben op de kwaliteit van het product.

Het gedeelte „Verband met de geografische oorsprong” is opnieuw geformuleerd om het product beter te typeren, maar bevat geen inhoudelijke wijzigingen.

De bepaling met betrekking tot de beplantingsdichtheid is aangepast aan de veranderde teeltpraktijken; deze aanpassing heeft geen invloed op het product.

De belangrijkste wijziging betreft de mogelijkheid om voor 25 % zogeheten bedrijfseigen zaaigoed te gebruiken, terwijl er voorheen 100 % gecertificeerde zaden gebruikt dienden te worden. Deze mogelijkheid geldt enkel voor de in het productdossier toegestane variëteiten en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product.

Overeenkomstig artikel 53 zijn de voorgestelde wijzigingen geen wijzigingen die betrekking hebben op de wezenlijke kenmerken van het product, verandering brengen in het verband, een verandering meebrengen van de naam van het product, van invloed zijn op het afgebakende geografische gebied of neerkomen op een uitbreiding van de beperkingen op de handel van het product of in de grondstoffen van het product.

Gezien op al deze elementen betreffen de voorgestelde wijzigingen een minimale wijziging in de zin van artikel 53 van Verordening (EU) nr. 1151/2012.

6. Bijgewerkt productdossier (enkel voor BOB en BGA)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-975bae1b-de70-4aeb-a1ac-0fd8765dd9fe

ENIG DOCUMENT

„AIL BLANC DE LOMAGNE”

EU-nr.: PGI-FR-0470-AM01 — 11.8.2017

BOB ( ) BGA ( X )

1. Naam/Namen

„Ail blanc de Lomagne”

2. Lidstaat of derde land

Frankrijk

3. Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 1.6. Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

De „Ail blanc de Lomagne” is een knoflook met witte tot ivoorwitte bollen die soms paars gevlamd zijn en afhankelijk van hun grootte uit acht tot twaalf tenen of klisters bestaan. Hij wordt gekenmerkt door de regelmatige en ronde vorm van zijn bol.

De „Ail blanc de Lomagne”, die een minimale grootte van 45 mm heeft, wordt gekenmerkt door grote en regelmatig gevormde beige tot crèmekleurige tenen, die soms paarsgestreept zijn. De bollen zijn intact en de tenen zitten dicht opeen in de bol.

Rond elke teen zit een schil die uit een enkel vlies bestaat. De individuele tenen vormen samen een bol en worden bijeengehouden door een aantal fijne vliezen.

De wortels worden dicht tegen de bol afgesneden.

Wanneer de „Ail blanc de Lomagne” rauw wordt gegeten, in dunne plakjes gesneden of fijngemalen, wordt hij gekenmerkt door een zeer intense smaak en geur vanwege de aanwezigheid van zwavelverbindingen.

Als de knoflook wordt gekookt of gebakken in hele tenen, wordt hij zacht en verliest de geur zijn intensiteit.

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

De knoflook wordt op traditionele wijze geteeld, gedroogd, gepeld en verwerkt in het geografische gebied.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

De „Ail blanc de Lomagne” kan op de traditionele manier worden verkocht in strengen, trossen, kransen of manden.

De „Ail blanc de Lomagne” wordt verpakt op schaaltjes, in zakken of in netten. Herverpakking is verboden om opeenvolgende hanteringen met het risico op beschadiging te voorkomen.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Het etiket bevat het identificatienummer van de partij.

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het geografische gebied bestrijkt de volgende gemeenten in de departementen Gers en Tarn-et-Garonne:

Departement Gers:

De kantons: Gimone-Arrats, L’Isle-Jourdin, Fleurance-Lomagne, Lectoure-Lomagne, Baïse-Armagnac

De gemeenten: Ansan, Aubiet, Augnax, Beaumont, Bezolles, Blanquefort, Bonas, Cassaigne, Castillon-Savès, Crastes, L’Isle-Arné, Jegun, Juilles, Larressingle, Lavardens, Lussan, Mansencôme, Marsan, Mérens, Mirepoix, Montaut-les-Créneaux, Montiron, Mouchan, Nougaroulet, Peyrusse-Massas, Preignan, Puycasquier, Roquefort, Roquelaure, Rozès, Saint-Caprais, Saint-Paul-de-Baïse, Sainte-Christie, Tourrenquets.

Departement Tarn-et-Garonne:

De gemeenten: Auterive, Balignac, Beaumont-de-Lomagne, Beaupuy, Belbèse-en-Lomagne, Bouillac, Bourret, Le Causé, Comberouger, Cordes-Tolosannes, Coutures, Cumont, Dunes, Escazeaux, Esparsac, Fajolles, Faudoas, Gariès, Gensac, Gimat, Glatens, Goas, Gramont, Labourgade, Lachapelle, Lafitte, Lamothe-Cumont, Larrazet, Lavit, Mansonville, Marignac, Marsac, Maubec, Maumusson, Montaïn, Montgaillard, Poupas, Puygaillard-de-Lomagne, Saint-Arroumex, Saint-Cirice, Saint-Jean-du-Bouzet, Saint-Loup, Saint-Sardos, Sérignac, Sistels, Vigueron.

5. Verband met het geografische gebied

Specificiteit van het geografische gebied

Lomagne is een natuurgebied in het noordoosten van de Gascogne. Het is tevens een van de 61 landbouwgebieden in de administratieve regio Midi-Pyrénées. Het productiegebied van de „Ail blanc de Lomagne” strekt zich uit over de departementen Gers en Tarn-et-Garonne. Geologisch gezien is deze sector afgebakend:

in het noorden en het oosten door het systeem van terrassen met vroegere aanslibbingen van de Garonne,

in het westen van Condomois door de formaties van de „sables fauves” (zanderige leemgrond) van Armagnac en het zand van Landes,

in het zuiden door de hogere en heuvelachtigere kusten van molasserotsen in het zuiden van Gers.

Het grootste deel van het geografische gebied ligt op formaties molasserotsen uit het mioceen, continentale, fluviatiele en meerformaties gekenmerkt door een grote heterogeniteit in faciës. De formaties bestaan afwisselend uit kleiachtige en mergelachtige lagen en lagen die worden onderbroken door zand, zandsteen of kalk waarbij er, naarmate men naar het westen gaat, steeds meer en steeds dikkere kalkbanken te zien zijn.

Deze regio heeft een heuvelachtig reliëf, doorkruist door ontelbare valleien en wijdvertakte dalwegen. De hellingen zijn asymmetrisch, afhankelijk van hun ligging, waarbij de hellingen op het zuiden en westen een steiler beloop hebben dan die op het noorden en het oosten; deze asymmetrie wordt nog duidelijker naarmate men richting het westen van het gebied trekt.

De bodems verschillen sterk van aard. Als ze op het zuiden en westen liggen, zijn ze niet heel dik, en rusten ze direct op de dagzoom van molasserotsen; hun aard houdt nauw verband met de faciës van de onderliggende molasse. Op de koude hellingen hebben de bodems zich daarentegen ontwikkeld in formaties die voortkomen uit de verwering van de molasse: ze zijn dieper, met name onder de helling, met innerlijke structuren die vaak voornamelijk kleiachtig zijn; er is vaker sprake van overtollig water, met name in de holtes van de hellingen. De bruine kalkbodems, met een klei-slibachtige tot slib-kleiachtige structuur zijn in het hele geografische gebied aanwezig. Ze hebben een goede structurering omdat ze rijk zijn aan kalk. Om die reden wordt het water, ondanks het kleiachtige karakter, goed opgenomen en is er weinig sprake van overtollig water.

Het klimaat van de regio Lomagne onderscheidt zich van de naburige regio’s doordat het klimaat er relatief droger is. Er zijn twee duidelijke regenpieken, één in december en januari (70 tot 80 mm in elke maand) en één in mei met waarden tussen 75 en 90 mm. De winter is relatief kort en zacht.

De regio Lomagne wordt beïnvloed door twee dominante winden:

de winden uit het westen, vanuit de Atlantische Oceaan, die regen en vocht meebrengen; deze winden komen vooral in de herfst en winter voor en zorgen ervoor dat het bodem- en grondwater weer worden aangevuld;

de autan, die uit het zuidoosten komt, een warme, droge wind die vooral in de lente en zomer voorkomt.

De knoflookteelt in Lomagne, die sinds jaar en dag op traditionele wijze wordt uitgevoerd, was hoofdzakelijk bestemd voor plaatselijk en gezinsverbruik. Op 6 september 1265 werd melding gemaakt van heffingen op tuinopbrengsten met betrekking tot de teelt van prei, knoflook, uien, kool en bonen volgens een analyse gemaakt door de abt Galabert van de „gewoonten van het dorp Gariès” (bulletin van het comité voor historisch onderzoek van 1896/blz. 567, artikel 14).

Eind negentiende eeuw noemen een aantal documenten het economisch belang van de knoflookteelt in Lomagne: „Knoflook, zo in diskrediet gebracht door de fijnproevers uit het noorden, is een voor onze landbouw kostbare plant. Het kanton Beaumont schat de inkomsten uit zijn knoflook in op niet minder dan 300,00 fr. Deze plant kan volgens een ter plaatse uitgevoerde studie, gemakkelijk een bruto-inkomen van 700 fr. per hectare opleveren” („Verhandeling over de knoflookteelt” van M. Rossel, bekroond door de Société des sciences, agriculture, belles-lettres de Montauban in 1864). De landbouwers verkochten hun producten dan ook op een aantal traditionele markten. Vanaf 1936 vindt de knoflookmarkt plaats in de rue de l’Église en de rue de l’Hospice in Beaumont-de-Lomagne. Wanneer de verkoop van de droge knoflook een kwart van de nationale productie vertegenwoordigt, wordt de markt van Beaumont-de-Lomagne aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw flink uitgebreid.

De knoflookteelt blijft in de twintigste eeuw groeien, van 80 ha in 1902 naar 2 810 ha in 1980 (Jaarlijkse landbouwstatistieken/actiedag van de „Direction des Services Agricoles” van Tarn-et-Garonne).

Vanaf 1958 zet de organisatie van knoflookproducenten zich in om kwalitatief goede knoflook te produceren en deze te selecteren op basis van criteria ter beoordeling van hun commerciële waarde. In 1965 wordt de eerste verkoopcoöperatie, COOP AIL, opgericht. In datzelfde jaar deponeren het CETA („Centre d’études techniques agricoles”) en de organisatie van knoflookproducenten officieel het merk „Ail de Beaumont-de-Lomagne”. In 1970 leidt een massaselectie op basis van lokale populaties „Blanc de Lomagne” tot het ontstaan van twee variëteiten witte knoflook, Corail en Jolimont. In september 1980 worden in Beaumont-de-Lomagne de internationale dagen van de kwaliteitsknoflook georganiseerd.

Naast deze technische dynamiek rond de „Ail blanc de Lomagne” worden er vanaf het begin van de jaren zestig verschillende evenementen georganiseerd: de eerste wedstrijd van de mooiste krans witte knoflook in 1961, de eerste knoflookbeurs/-wedstrijd met de Comice Agricole, de toeristische dienst en de gemeente Beaumont-de-Lomagne onder het gezag van de Service Agricoles de Montauban in 1963; sinds die datum vindt de wedstrijd van de witte knoflook elk jaar plaats op de beurs van september in Beaumont-de-Lomagne

De „Ail blanc de Lomagne” wordt in de herfst gezaaid en eind juni, rond Saint-Jean, geoogst als de knoflook goed rijp is. De traditionele droging door natuurlijke ventilatie wordt ook wel „droging in strengen” genoemd en bestaat uit het ophangen van de geoogste knoflook met het loof er nog aan, per bos van een dertigtal bollen, in een beschutte, maar voldoende geventileerde ruimte. Deze drogingsmethode wordt gebruikt voor de geoogste knoflook met het loof er nog aan, die hoofdzakelijk is bedoeld voor het maken van strengen knoflook. De producenten van de „Ail blanc de Lomagne” hebben een drogingsmethode met kunstmatige ventilatie ontwikkeld, die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de droging van knoflook zonder stengel. Het pellen van de knoflook bestaat uit het handmatig verwijderen van één of meer aangetaste, gescheurde of verkleurde buitenste vliezen. De wortels worden afgeknipt onder de wortelschijf.

Specificiteit van het product

De „Ail blanc de Lomagne” is hoofdzakelijk afkomstig van de lokale variëteiten Corail en Jolimont. Het is een knoflook met witte tot ivoorwitte bollen die soms paars gevlamd zijn en uit meerdere tenen of klisters bestaan. De knoflook onderscheidt zich door de regelmatige en ronde vorm van zijn bol, die een minimale grootte heeft van 45 mm, alsook door de grootte en symmetrie van zijn tenen. Rond elke teen zit een schil die uit een enkel vlies bestaat. De individuele tenen vormen samen een bol en worden bijeengehouden door een aantal fijne vliezen. De wortels worden dicht tegen de bol afgesneden.

De „Ail blanc de Lomagne” kan op de traditionele manier worden verkocht in strengen, trossen, kransen en manden.

De naam „Ail blanc de Lomagne” heeft een goede reputatie op de lokale en nationale markt.

Causaal verband

De BGA-registratie is gerechtvaardigd door de kwaliteit en vroegere en huidige faam van de „Ail blanc de Lomagne”. De voor Lomagne specifieke bodem- en klimaatgesteldheid, het behoud van de lokale variëteiten en de traditionele praktijken verklaren dat de productie van deze knoflook zich van 1265 tot vandaag de dag heeft weten te handhaven.

De klei-kalkbodems van Lomagne bieden fysieke en chemische kenmerken die zeer geschikt zijn voor de teelt van witte knoflook. Hun goede structuur zorgt ervoor dat de plant diep kan wortelen, waardoor hij zich met genoeg vocht en mineralen kan voeden. Aangezien overtollig oppervlaktewater ontbreekt en de bodem dankzij zijn structuur goed geventileerd is, kan de grond in de lente snel opwarmen, waardoor de groei na de winter snel van start kan gaan. In droge omstandigheden trekt de klei zich samen waardoor deze krimpt (ontstaan van spleten) en er een goede waterreserve mogelijk wordt. De teelt van witte knoflook is zeer gevoelig voor overtollig water, dat veel fytosanitaire problemen veroorzaakt en schade toebrengt aan de kwaliteit van de knoflook. Omdat de percelen op hellingen of bergkammen liggen, wordt een natuurlijke afwatering gegarandeerd.

De zachte winters helpen verlies van knoflook door vorst te voorkomen en zijn gunstig voor de ontwikkeling van de plant, die groeit vanaf 0 °C. De verdeling van de regenval tijdens het eerste semester komt overeen met de vochtbehoefte van de knoflook: weinig behoefte aan vocht tot eind maart, meer behoefte in april tijdens de actieve groeifase om tot een maximale behoefte te komen in de maand mei tijdens de vorming van de klisters. Deze klimaatomstandigheden zijn optimaal om een bol met grote, regelmatige tenen te verkrijgen.

De knowhow van de producenten komt tot uitdrukking in de keuze van het perceel (rijk aan klei en kalk en goed gedraineerd door zijn topografische ligging) en in de keuze van de oogstdatum bij een goede rijpheid.

De productie van de „Ail blanc de Lomagne” wordt gekenmerkt door het behoud van aloude productietechnieken: drogen van de knoflook door hem op te hangen in strengen, het pellen met de hand en traditionele voorstellingstechnieken.

De droging is een belangrijke stap om de interne kwaliteit van het product tijdens de verkoopperiode te behouden. De traditionele droging in strengen wordt begunstigd door de warme en droge autan. Parallel aan de traditionele droging die op de geoogste knoflook met loof wordt toegepast, hebben de producenten van de „Ail blanc de Lomagne” een drogingsmethode met kunstmatige ventilatie ontwikkeld die de kwaliteit van het product niet aantast en die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de droging van knoflook zonder stengel, waarmee de producenten hun vermogen om zich aan de nieuwe eisen van de markt aan te passen, hebben aangetoond. Het pellen van de knoflook gebeurt met de hand. Dit is een zeer zorgvuldig werk dat beroep doet op de knowhow van de producenten om witte tot ivoorwitte bollen te verkrijgen die soms paars gevlamd zijn, en zijn ontdaan van vieze, gescheurde of aangetaste vliezen.

Het gebruik van de lokale variëteiten Corail en Jolimont, die geen stijve stengel hebben, zorgt ervoor dat de traditionele voorstellingstechnieken (strengen, trossen, kransen en manden) met de hand kunnen worden toegepast, waarbij eveneens de knowhow van de producenten naar voren komt.

De traditionele voorstellingstechnieken en de verschillende evenementen die sinds het begin van de jaren zestig zijn georganiseerd, geven de productie een feestelijk en toegankelijk karakter. De „Ail blanc de Lomagne” is vanaf 1961 tentoongesteld op de Landbouwtentoonstelling. In die periode groeide ook de reputatie van de „Ail blanc de Lomagne”. In de Larousse gastronomique wordt de knoflook genoemd bij de witte-knoflookvariëteiten in de rubriek „kenmerken van knoflookvariëteiten” en hij komt ook voor in verschillende andere werken: „Zonder deze knoflook, in mooie gevlochten slingers, die je in elke marktkraam tegenkomt, zou de keuken van de Midi-Pyrénées een flink deel van haar charme verliezen. Hier heeft een kok het niet zomaar over knoflook, maar preciseert hij „indien mogelijk roze knoflook van Lautrec” of natuurlijk „Ail blanc de Lomagne”” (Terroirs et gastronomie en Midi-Pyrénées/C. Gouvion, F. Cousteaux, D. Shaw/Ed du Rouergue). In 1999 won een gerenommeerd kok uit de regio Midi-Pyrénées een nationale wedstrijd die werd georganiseerd door het Ofimer (office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture, Nationaal Bureau voor producten uit de zee) met een recept genaamd „Kabeljauwfilet met „Ail blanc de Lomagne””. De koks die aan deze wedstrijd deelnamen, moesten een recept bedenken en bereiden waarin de „rijkdom van hun streek en het eigen karakter van de vis” werden verenigd (La Dépêche du Midi, 23 mei 1999).

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-975bae1b-de70-4aeb-a1ac-0fd8765dd9fe