Home

Mededeling van de minister voor Nationale Ontwikkeling van Hongarije overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

Mededeling van de minister voor Nationale Ontwikkeling van Hongarije overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

21.6.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/21


Mededeling van de minister voor Nationale Ontwikkeling van Hongarije overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

(2018/C 217/08)

OPENBARE UITNODIGING TOT INSCHRIJVING VOOR EEN CONCESSIE VOOR DE PROSPECTIE, DE EXTRACTIE EN DE EXPLOITATIE VAN GEOTHERMISCHE ENERGIE IN HET KADER VAN EEN CONCESSIE VOOR HET GEBIED NAGYKANIZSA-NYUGAT

Namens de Hongaarse Staat schrijft de minister voor Nationale Ontwikkeling („de aanbestedende dienst” of „de minister”), die bevoegd is voor mijnbouwaangelegenheden en voor het toezicht op het staatsvermogen, hierbij op basis van wet CXCVI van 2011 op het nationaal vermogen („de wet nationaal vermogen”), wet XVI van 1991 op de concessie („de concessiewet”) en wet XLVIII van 1993 op de mijnbouw („de mijnbouwwet”) een openbare aanbesteding uit voor de prospectie, de extractie en de exploitatie van geothermische energie in het kader van een concessieovereenkomst volgens de onderstaande voorwaarden.

1.

In samenwerking met de Hongaarse dienst voor mijnbouw en geologie (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat — MBFSZ) en met inachtneming van de concessiewet en de mijnbouwwet zorgt de minister voor de uitschrijving en de beoordeling van de aanbesteding en het sluiten van de concessieovereenkomst. Inschrijvingen die voldoen aan de voorwaarden van de aanbesteding, worden beoordeeld door een door de minister opgericht evaluatiecomité.

Op aanbeveling van het evaluatiecomité zal de minister een besluit tot gunning van de concessie vaststellen, op basis waarvan de minister overeenkomstig § 5, lid 1, van de concessiewet (1) met de winnaar van de aanbesteding een concessieovereenkomst kan sluiten.

De taal van de aanbestedingsprocedure is het Hongaars.

2.

Deelname aan de aanbestedingsprocedure staat open voor alle binnenlandse of buitenlandse natuurlijke personen en transparante organisaties in de zin van de wet nationaal vermogen, ook voor gezamenlijke inschrijvingen, mits zij aan de voorwaarden van de aanbesteding voldoen. Bij gezamenlijke inschrijving voor deze concessieactiviteit moeten de inschrijvers één van hen aanwijzen als vertegenwoordiger, maar blijven zij hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de concessieovereenkomst. In het kader van de aanbestedingsprocedure genieten binnen- en buitenlandse inschrijvers een gelijke behandeling.

Om de concessieplichtige activiteit uit te voeren, moet de inschrijver die de concessieovereenkomst ondertekent („de concessiehouder”) binnen negentig dagen na de inwerkingtreding van de concessieovereenkomst met gebruikmaking van eigen middelen een onderneming oprichten met statutaire zetel in Hongarije („de concessieonderneming”). De concessiehouder moet, op het tijdstip van de oprichting van de onderneming en zolang deze actief is, beschikken over de meerderheid van de aandelen en de stemmen in de onderneming en moet er in de concessieonderneming als eigenaar voor zorgen dat de in de concessieovereenkomst bepaalde eisen worden nageleefd. De rechten en plichten die voortvloeien uit de concessieovereenkomst komen toe aan of komen ten laste van de concessieonderneming in haar hoedanigheid van mijnexploitant.

3.

Looptijd van de concessie: 35 jaar na de inwerkingtreding van de concessieovereenkomst. De oorspronkelijke looptijd kan één keer zonder nieuwe aanbestedingsprocedure met maximaal de helft van de oorspronkelijke looptijd worden verlengd mits de concessiehouder en de concessieonderneming aan al hun verplichtingen onverwijld en in overeenstemming met de concessieovereenkomst hebben voldaan.

4.

Gegevens betreffende het gebied dat voor concessie is aangewezen:

Gebied dat voor de concessie is aangewezen: het gebied strekt zich uit over de in onderstaande tabel genoemde gemeenten in de comitaten Somogy en Zala.

Gemeente

Comitaat

Gemeente

Comitaat

Becsehely

Zala

Petrivente

Zala

Belezna

Zala

Rigyác

Zala

Eszteregnye

Zala

Semjénháza

Zala

Fityeház

Zala

Sormás

Zala

Letenye

Zala

Surd

Zala

Molnári

Zala

Szepetnek

Zala

Murakeresztúr

Zala

Tótszentmárton

Zala

Murarátka

Zala

Tótszerdahely

Zala

Nagykanizsa

Zala

Zajk

Zala

Őrtilos

Somogy

Deklaag van het voor de concessie aangewezen gebied: 2 500 m van de oppervlakte; grondgesteente: 6 000 meter onder Oostzeeniveau.

De coördinaten van de hoekpunten die de voor de concessie aangewezen zone afbakenen, kunnen in het uniforme nationale projectiesysteem worden bekeken op de website van de Hongaarse dienst voor mijnbouw en geologie (www.mbfsz.gov.hu door te klikken op het dropdownmenu „Koncesszió”) en op de website van het ministerie voor Nationale Ontwikkeling (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Omvang van het voor de concessie aangewezen gebied: 257,913 km2.

5.

Minimale netto concessievergoeding: 43 000 000 HUF (drieënveertig miljoen forint) plus btw, maar in de inschrijving mag een bod voor een hoger vast bedrag worden gedaan. Na de bekendmaking van het resultaat moet de winnende inschrijver de concessievergoeding betalen voor het bedrag, op de manier en uiterlijk op de datum zoals in de concessieovereenkomst is bepaald.

6.

Voor deelname aan de aanbestedingsprocedure moet een deelnamevergoeding van 1 500 000 HUF (een miljoen vijfhonderdduizend forint) plus btw worden betaald; dit bedrag moet op de in het aanbestedingsdocument aangegeven wijze worden betaald.

7.

Om een geldige inschrijving te kunnen indienen, moeten inschrijvers naast de betaling van de deelnamevergoeding uiterlijk op de dag voorafgaand aan de uiterste indieningstermijn voor inschrijvingen een inschrijvingsgarantie van 15 000 000 HUF stellen (vijftien miljoen forint), als garantie dat het aanbod bindend is. De betaalde inschrijvingsgarantie komt toe aan de aanbestedende dienst indien de inschrijver zijn inschrijving intrekt, of wanneer bij een succesvolle aanbestedingsprocedure de winnende inschrijver geen overeenkomst sluit, of de concessievergoeding niet betaalt voor het bedrag, op de manier en uiterlijk op de datum zoals in de concessieovereenkomst is bepaald. De wijze waarop de inschrijvingsgarantie moet worden betaald, is opgenomen in het aanbestedingsdocument.

8.

De op basis van de concessieovereenkomst te betalen mijnrechten bedragen overeenkomstig het besluit van de minister minimaal 2 %. Het is mogelijk in de inschrijving een aanbod tot betaling van een hoger percentage aan mijnrechten te doen, waarbij de mijnrechten, waartoe de inschrijver zich aldus verbonden heeft, in de concessieovereenkomst worden opgenomen en tot het einde van de concessieovereenkomst moeten worden betaald.

9.

De juridische, financiële, technische en andere voorwaarden en inlichtingen met betrekking tot de aanbesteding zijn te vinden in het aanbestedingsdocument.

10.

Het aanbestedingsdocument kan uiterlijk de dag vóór de uiterste datum voor indiening van inschrijvingen worden afgehaald bij de klantendienst van de MBFSZ (Columbus utca 17-23, 1145 Boedapest, Hongarije, +36 13012900) op werkdagen van 8 tot 14 uur, op vertoon van het bewijs dat de aankoopprijs voor het aanbestedingsdocument is betaald. Bij afhaling geeft de MBFSZ een ontvangstbewijs op naam af.

Bij de aankoop van het aanbestedingsdocument moet de koper, omwille van het contact met de inschrijvers en de informatieverstrekking, ook een identificatiedocument van de inschrijver voor de concessie („Pályázati azonosító lap”) indienen. Deze identificatiekaart kan worden gedownload van de website van de Hongaarse dienst voor mijnbouw en geologie (www.mbfsz.gov.hu), in het drop-downmenu „Koncesszió” („Concessies”).

11.

De aankoopprijs van het aanbestedingsdocument bedraagt 100 000 HUF (honderdduizend forint) plus btw, te betalen per bankoverschrijving op rekeningnummer 10032000-01417179-00000000 van de MBFSZ. De mededeling die bij de overschrijving wordt vermeld, moet de code NAGTDV bevatten, alsook de naam van de koper van het aanbestedingsdocument. Het aanbestedingsdocument mag niet contant worden betaald en het aankoopbedrag is niet geheel of gedeeltelijk terugvorderbaar. Indien het aanbestedingsdocument niet wordt afgehaald, zal de aankoopsom voor het aanbestedingsdocument binnen vijf dagen na de uiterste indieningsdatum worden teruggestort aan degene die betaald heeft.

12.

Inschrijvingen mogen uitsluitend worden ingediend door personen die het aanbestedingsdocument hebben gekocht en die kunnen bewijzen dat zij zowel de deelnamevergoeding als de inschrijvingsgarantie hebben betaald. In het geval van een gezamenlijke inschrijving is het voldoende dat een van de inschrijvers het aanbestedingsdocument koopt.

13.

De inschrijvingen kunnen uitsluitend persoonlijk bij de klantendienst van de MBFSZ (Columbus utca 17-23, 1145 Boedapest, Hongarije) worden ingediend op 27 september 2018 tussen 10.00 en 12.00 uur, in de Hongaarse taal, volgens de bepalingen van het aanbestedingsdocument.

14.

Zodra de inschrijving is ingediend, moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen. De gestanddoeningstermijn loopt vanaf de indiening tot de aanbestedingsprocedure is afgerond. De inschrijver kan de gestanddoeningsverplichting niet uitsluiten.

15.

De minister behoudt zich het recht voor deze aanbestedingsprocedure voor een concessie niet-succesvol te verklaren. Wanneer dit gebeurt, kunnen de inschrijvers daarvoor geen aanspraken laten gelden jegens de minister, de Hongaarse Staat, vertegenwoordigd door de minister, of het ministerie voor Nationale Ontwikkeling, waar de minister werkt.

16.

Voor de looptijd van de concessie krijgt de winnaar van de aanbesteding, via de voor dat doel verplicht op te richten concessieonderneming, het exclusieve recht voor de prospectie, de extractie en de exploitatie van geothermische energie in het voor de concessie aangewezen gebied. Zodra het besluit tot vaststelling de geothermische beschermingsgrens definitief is, wordt het concessierecht voor de prospectiezone beperkt tot de zone van de geothermische beschermingsgrens.

17.

Elke inschrijver mag slechts één inschrijving indienen.

18.

Termijn voor de beoordeling van de inschrijvingen: binnen negentig dagen na de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen.

19.

De aanbestedende dienst waarborgt gelijke mededingingsvoorwaarden en verleent geen voorkeursbehandelingen.

20.

Criteria voor de beoordeling van inschrijvingen:

I)

Criteria voor de inhoudelijke beoordeling van het voor de concessieplichtige activiteit opgestelde werkprogramma voor prospectie:

de vakkundige onderbouwing van het werkprogramma voor prospectie (programmaontwerp met het oog op de maximale prospectie van geothermische energie);

de geplande looptijd van de prospectie;

de bij de uitvoering van het werkprogramma voor prospectie aangegane financiële verplichtingen;

de geavanceerdheid van de geplande technische oplossingen;

de geplande maatregelen ter bescherming van het milieu en ter voorkoming en beperking van schade tijdens de concessieplichtige werkzaamheden;

het voorgenomen tijdsbestek waarbinnen met het gebruik voor energiedoeleinden wordt gestart (volgens de wet binnen drie jaar).

II)

Criteria voor de beoordeling van de bekwaamheid van de inschrijver om de concessieovereenkomst uit te voeren:

de financiële situatie van de inschrijver, de beschikbaarheid van de middelen om de concessieplichtige werkzaamheden te financieren en het aandeel eigen middelen daarin;

de totale waarde van de uitgevoerde werkzaamheden met het oog op de prospectie, de extractie en de exploitatie van geothermische energie.

III)

Criteria voor de beoordeling van de in de concessieovereenkomst aangegane betalingsverplichtingen:

de aangeboden netto concessievergoeding in vergelijking met de door de minister vastgestelde minimale concessievergoeding;

de aangeboden mijnrechten in vergelijking met de door de minister vastgestelde minimale mijnrechten.

De gedetailleerde beoordelingscriteria en een verwijzing naar de wetgeving met betrekking tot de vergunningprocedure, de uitvoering en de beëindiging van de concessieactiviteit, zijn opgenomen in het aanbestedingsdocument.

21.

De concessieovereenkomst

De concessieovereenkomst wordt gesloten binnen negentig dagen na de bekendmaking van het resultaat van de aanbesteding. Deze termijn kan door de minister slechts eenmaal, voor maximaal zestig dagen, worden verlengd.

De winnaar van de aanbesteding heeft gedurende de looptijd van de concessie het recht in overeenstemming met de relevante wetgeving en de bepalingen van de concessieovereenkomst de exclusieve economische activiteit van de overheid (de prospectie, de extractie en de exploitatie van geothermische energie in een afgebakend gebied), die in het kader van de concessie wordt overgedragen, uit te voeren.

De tekst van de ontwerpconcessieovereenkomst is als bijlage bij het aanbestedingsdocument gevoegd.

22.

Na aankoop van het aanbestedingsdocument kunnen op de in het aanbestedingsdocument bepaalde wijze, schriftelijk, en uitsluitend in het Hongaars, inlichtingen met betrekking tot de aanbesteding worden gevraagd. De Hongaarse dienst voor mijnbouw en geologie zal de antwoorden voor iedereen beschikbaar stellen via het e-mailadres dat in het bij aankoop van het aanbestedingsdocument ingediende identificatiedocument is opgegeven.

Boedapest, … … 2018.

Dr. Miklós SESZTÁK

De minister