Home

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die aan de Commissie is verleend bij Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2015 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die aan de Commissie is verleend bij Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2015 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie

Brussel, 13.2.2019

COM(2019) 79 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die aan de Commissie is verleend bij Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2015 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie


I.Inleiding

In 2015 heeft de Europese Unie (EU) Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2015 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie1 (hierna "de EU-verordening" genoemd) vastgesteld.

De EU-verordening betreft een herschikking van Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling, die herhaaldelijk en ingrijpend is gewijzigd, en stelt de voorschriften vast voor toezicht- en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van textielproducten van oorsprong uit een beperkt aantal derde landen, evenals voorschriften voor jaarlijkse kwantitatieve maxima voor bepaalde textielproducten van oorsprong uit de Democratische Volksrepubliek Korea. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt een uitvoeringsverordening van de Commissie vastgesteld die een regeling inhoudt voor het beheer en de verdeling van quota voor textielproducten.

Ten gevolge van kernproeven in de Democratische Volksrepubliek Korea heeft de VN-Veiligheidsraad op 11 september 2017 resolutie 2375 (2017) goedgekeurd, die is omgezet in EU-wetgeving2. Na de goedkeuring van deze wijzigingen bepaalt artikel 16 nonies van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/1836 van de Raad van 10 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea het volgende: "Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van […] textielstoffen, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn." Zolang dit verbod van kracht blijft, zijn de desbetreffende bepalingen van de EU-verordening niet van toepassing.

II.Rechtsgrondslag

Overeenkomstig artikel 31, lid 2, van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2015 legt de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement een verslag over de bevoegdheidsdelegatie voor.

III.Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Bij de EU-verordening zijn aan de Commissie bevoegdheden verleend om uitvoering te geven aan een aantal bepalingen van die verordening, met name wat betreft:

-de vaststelling van een jaarlijks kwantitatief maximum voor in bijlage IV bij de EU-verordening genoemde textielproducten die van oorsprong zijn uit de aldaar genoemde derde landen;

-de aanpassing van de bijlagen III en IV bij de EU-verordening indien er problemen optreden betreffende de doeltreffende werking ervan;

-wijzigingen van de bijlagen bij de EU-verordening middels wijziging van de invoerregelingen door te bepalen dat de goederen slechts in het vrije verkeer mogen worden gebracht na overlegging van een invoervergunning die slechts binnen bepaalde grenzen wordt afgegeven;

-wijzigingen van de bijlagen bij de EU-verordening om rekening te houden met de sluiting, de wijziging of de afloop van overeenkomsten of regelingen met derde landen of wijzigingen in de regels van de Unie inzake statistieken, douaneregelingen of gemeenschappelijke regelingen voor de invoer.

De Commissie heeft sinds 20 februari 2014 slechts één gedelegeerde handeling vastgesteld: Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/173 van de Commissie van 29 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad wat de bijwerking van de codes van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij die verordening betreft3.Deze gedelegeerde verordening is vastgesteld om de EU-verordening technisch in overeenstemming te brengen met Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. Deze technische aanpassing gaf geen aanleiding tot materiële veranderingen.

IV.Conclusies

De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad om, in het kader van de correcte uitoefening door de Commissie van de bij de EU-verordening verleende bevoegdheden, van dit verslag nota te nemen.

(1)

PB L 160 van 25.6.2015.

(2)

door de vaststelling van Verordening (EU) 2017/1836 van de Raad van 10 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007.

(3)

PB L 32 van 6.2.2018, blz. 12.