Home

P9_TA(2019)0008Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank — Kandidaat: Christine LagardeBesluit van het Europees Parlement van 17 september 2019 over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (N9-0023/2019 — C9-0048/2019 — 2019/0810(NLE))(Raadpleging)2021/C 171/08

P9_TA(2019)0008Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank — Kandidaat: Christine LagardeBesluit van het Europees Parlement van 17 september 2019 over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (N9-0023/2019 — C9-0048/2019 — 2019/0810(NLE))(Raadpleging)2021/C 171/08

Het Europees Parlement,

  • gezien de aanbeveling van de Raad van 9 juli 2019(1),

  • gezien artikel 283, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is geraadpleegd (C9-0048/2019),

  • gezien artikel 130 van zijn Reglement,

  • gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0008/2019),

  1. overwegende dat de Europese Raad bij schrijven van 16 juli 2019 het Europees Parlement heeft geraadpleegd over de benoeming van Christine Lagarde tot president van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar, ingaande op 1 november 2019;

  2. overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement vervolgens de kwalificaties van de kandidaat heeft onderzocht, met name in het licht van de vereisten, zoals vastgelegd in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en het uit artikel 130 van hetzelfde Verdrag voortvloeiende gebod van volledige onafhankelijkheid van de ECB; overwegende dat de commissie in het kader van dat onderzoek een curriculum vitae van de kandidate heeft ontvangen, alsmede haar antwoorden op de aan haar toegezonden schriftelijke vragenlijst;

  3. overwegende dat de commissie vervolgens op 4 september 2019 een twee en een half uur durende hoorzitting met de kandidate heeft gehouden tijdens welke zij een openingsverklaring heeft afgelegd en daarna vragen van de commissieleden heeft beantwoord;