Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9274 — GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business) (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9274 — GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business) (Voor de EER relevante tekst.)

27.5.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 181/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9274 — GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 181/04)

1.

Op 17 mei 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

GlaxoSmithKline plc. („GSK”, Verenigd Koninkrijk), en

Pfizer Consumer Healthcare Business („Pfizer CH”, Verenigde Staten), die onder zeggenschap staat van Pfizer Inc..

GSK verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Pfizer CH.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen en activa.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

GSK: wereldwijde farmaceutische onderneming die actief is op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van receptgeneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten voor verschillende indicaties die meestal zonder voorschrift verkrijgbaar zijn. De wereldwijde gezondheidsproducten van GSK worden gebruikt op verschillende therapeutische gebieden, waaronder pijnbestrijding, luchtwegaandoeningen, voeding en spijsvertering, alsook huid- en mondgezondheid;

Pfizer CH: ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt receptvrije geneesmiddelen, vitaminen en levensmiddelen over de hele wereld. Pfizer CH is wereldwijd actief in verschillende productcategorieën, waaronder pijnbestrijding, luchtwegaandoeningen, gastro-intestinale behandelingen, dieetsupplementen en persoonlijke verzorgingsproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9274 — GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË