Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9384 — Sumitomo Corporation/Nippon Steel Corporation/Standard Steel Holdings) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9384 — Sumitomo Corporation/Nippon Steel Corporation/Standard Steel Holdings) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

17.6.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 203/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9384 — Sumitomo Corporation/Nippon Steel Corporation/Standard Steel Holdings)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 203/03)

1.

Op 6 juni 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Sumitomo Corporation („Sumitomo”, Japan),

Nippon Steel Corporation („NSC”, Japan),

Standard Steel Holdings, Inc. („Standard Steel”, Verenigde Staten), die momenteel onder zeggenschap staat van NSC via haar volle dochteronderneming Nippon Steel North America, Inc.

Sumitomo en NSC verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Standard Steel. De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Sumitomo: handels- en investeringsmaatschappij die een breed scala aan diensten en producten aanbiedt in Japan en overal in de wereld. Zij is actief in verschillende sectoren, zoals: handel in metaalproducten, vervoers- en bouwsystemen, milieu en infrastructuur, chemische producten en elektronica, media, netwerken en lifestylegoederen, minerale hulpbronnen, energie en biowetenschappen;

NSC: vervaardiging en levering van stalen producten, zoals plaatstaal en bladen, stalen staven en profielen, walsdraad, stalen pijpen en buizen, alsook roestvrije stalen producten en titaniumproducten;

Standard Steel: vervaardiging van gesmede stalen wielen en assen voor goederenwagons, locomotieven en passagierswagons. De onderneming is hoofdzakelijk actief in Noord-Amerika.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9384 — Sumitomo Corporation/Nippon Steel Corporation/Standard Steel Holdings

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË