Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

10.9.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 306/2


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 306/02)

1.

Op 2 september 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Santander Investment, S.A. (“Santander Investment”, Spanje), die onder zeggenschap staat van Banco Santander, S.A. (“Santander”, Spanje);

CACEIS S.A. (“CACEIS”, Frankrijk), die onder zeggenschap staat van Crédit Agricole S.A.;

Santander Securities Services, S.A.U. (“S3 Spanje”, Spanje), die onder zeggenschap staat van Santander Investment, en

S3 Latam Holdco 1 (Spanje), een nieuw opgerichte onderneming waarin de Braziliaanse, de Mexicaanse en de Colombiaanse activiteiten zijn opgenomen en die momenteel in handen is van S3 Spain.

De voorgenomen concentratie omvat i) de verwerving van uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening, van CACEIS over S3 Spanje, en ii) de verwerving van gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening door CACEIS en Santander Investment van S3 Latam Holdco 1. De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

CACEIS: asset servicing voor ondernemingen, institutionele beleggers, banken en makelaars;

Santander Investment: verrichten van allerlei activiteiten, transacties en diensten inherent aan bankactiviteiten in het algemeen en/of daarmee verband houdend; verwerving, bezit, genot, beheer en vervreemding van overdraagbare effecten, aandelen of deelnemingen in Spaanse en buitenlandse ondernemingen; en aanbieden van beleggingsdiensten, en in voorkomend geval, uitoefenen van aanvullende activiteiten;

S3 Spain en S3 Latam Holdco 1: diensten voor transactieverwerking, zoals bewaringsdiensten, beheer van fondsen en effecten voor institutionele beleggers.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË