Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9555 — Recruit/MUBK/JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)2019/C 387/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9555 — Recruit/MUBK/JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)2019/C 387/06

15.11.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 387/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9555 — Recruit/MUBK/JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 387/06)

1.

Op 8 november 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Recruit Co, Ltd (“Recruit”, Japan);

MUFG Bank Ltd (“MUBK”, Japan);

nieuw opgerichte JV (“JV”, Japan).

Recruit en MUBK verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over de JV.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Recruit: aanbieder van IT-diensten voor verschillende doeleinden, zoals aanwerving, opleiding en boeking;

MUBK: bankdiensten voor particulieren in Japan, met kantoren in Japan en 40 andere landen;

JV: financiële diensten voor grote ondernemingen en kleine en middelgrote bedrijven, uitsluitend in Japan, ter ondersteuning van hun dagelijks beheer en werkzaamheden.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9555 — Recruit/MUBK/JV

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË