Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9579 — ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of Exxonmobil) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)2019/C 371/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9579 — ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of Exxonmobil) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)2019/C 371/08

4.11.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 371/16


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9579 — ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of Exxonmobil)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 371/08)

1.

Op 24 oktober 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Eni International BV (“Eni BV”, Italië), die deel uitmaakt van de ENI-groep (“Eni”);

HitecVision Advisory AS (“HitecVision”, Noorwegen);

ExxonMobil (“EM”, Verenigde Staten), upstreamactiviteiten inzake olie en gas op het Noors continentaal plat (de “doelonderneming”).

Eni BV en HitecVision verwerven indirect, via hun joint venture Vår Energi AS, gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van de upstreamactiviteiten van EM inzake olie en gas op het Noors continentaal plat.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen en vermogensbestanddelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Eni BV is een mondiale olie- en gasgroep die actief is op het gebied van exploratie, productie, raffinage en verkoop, elektriciteit en chemie;

HitecVision is een Noorse verstrekker van institutioneel kapitaal aan de energiesector in de Noordzeeregio, met als zwaartepunt investeringen in ondernemingen in de offshore upstream olie- en gasindustrie, inclusief de sector olievelddiensten en technologie;

De doelonderneming bestaat uit de Noorse upstreamactiviteiten van EM op het gebied van exploratie en productie van ruwe olie, aardgas en NGL’s en de verkoop ervan, inclusief de productievergunningen, eigendomsbelangen, onshore verwerkingsfaciliteiten, pijpleidingbelangen en leveringsovereenkomsten met derden van EM, alsook het bij deze activiteiten betrokken management en personeel.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9579 — ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of Exxonmobil

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË