Home

Kennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen op wie/waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/284 van de Raad, en van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/278 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe van toepassing zijn

Kennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen op wie/waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/284 van de Raad, en van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/278 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe van toepassing zijn

19.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 66/4


Kennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen op wie/waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/284 van de Raad, en van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/278 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe van toepassing zijn

(2019/C 66/04)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen, entiteiten en lichamen die voorkomen in bijlage I bij Besluit 2011/101/GBVB van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/284 (2) van de Raad, en in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad (3), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/278 van de Raad (4) betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe.

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat de personen, entiteiten en lichamen die in bovengenoemde bijlage voorkomen, vermeld moeten blijven op de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2011/101/GBVB en Verordening (EG) nr. 314/2004.

De betrokken personen, entiteiten en lichamen worden erop geattendeerd dat zij een verzoek tot de bevoegde instanties van de desbetreffende lidstaat of lidstaten, als vermeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 314/2004, kunnen richten om een machtiging tot gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen te verkrijgen (zie artikel 7 van de verordening).

De betrokken personen, entiteiten en lichamen kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, de Raad vóór 1 november 2019 verzoeken het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tevens worden de betrokken personen, entiteiten en lichamen erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en in artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.