Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft specifieke maatregelen om uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun te verlenen in reactie op de uitbraak van COVID-19 (COM(2020) 186 final — 2020/0075 (COD))

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft specifieke maatregelen om uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun te verlenen in reactie op de uitbraak van COVID-19 (COM(2020) 186 final — 2020/0075 (COD))

18.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 311/79


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft specifieke maatregelen om uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun te verlenen in reactie op de uitbraak van COVID-19

(COM(2020) 186 final — 2020/0075 (COD))

(2020/C 311/12)

Afdelingsrapporteur:

Arnold PEUCH D’ALISSAC

Raadpleging

Raad van de Europese Unie, 12.5.2020

Europees Parlement, 13.5.2020

Rechtsgrondslag

Artikelen 42 en 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Bevoegde afdeling

Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu

Goedkeuring door de afdeling

27.5.2020

Goedkeuring door de voltallige vergadering

10.6.2020

Zitting nr.

552

Stemuitslag

(voor/tegen/onthoudingen)

208/1/4

1. Conclusies en aanbevelingen

1.1.

De COVID-19-pandemie heeft grote negatieve gevolgen voor de landbouw en de agrovoedingssector in de EU. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is dan ook ingenomen met de door de Europese Commissie voorgestelde nieuwe maatregel, die het zeer noodzakelijk acht, en verzoekt de Europese instellingen hier zo snel mogelijk hun goedkeuring aan te verlenen.

1.2.

Door de crisis is het geostrategische karakter van de agrovoedingssector duidelijk geworden evenals de noodzaak voor de EU om op voedselgebied voldoende zelfvoorzienend te blijven. In dit licht zijn de maatregelen ter ondersteuning van de cashflow van landbouwbedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen in de agrovoedingssector essentieel om hen te helpen de huidige crisis economisch te overleven, met name in gebieden die kampen met belemmeringen en afgelegen regio’s zoals eilanden en berggebieden.

1.3.

Omdat sommige lidstaten hun Elfpo-middelen echter al volledig hebben opgebruikt of vastgelegd, meent het EESC dat de Commissie een buitengewoon fonds buiten de GLB-begroting zou moeten opzetten en dit met middelen van het herstelplan zou moeten uitrusten om de uitvoering van de nieuwe maatregel mogelijk te maken zonder op de Elfpo-middelen te hoeven korten. Zo niet, dan vindt het EESC dat het voorliggende wetgevingsvoorstel het Elfpo op bepaalde punten flexibeler zou moeten maken. Het verzoekt de Commissie, de Raad en het Europees Parlement derhalve om de algemene opmerkingen in dit advies in aanmerking te nemen.

2. Samenvatting van het Commissievoorstel

2.1.

De Commissie stelt voor de Elfpo-verordening te wijzigen zodat de beheersautoriteiten tot 1 % van het budget voor 2014-2020 kunnen aanwenden voor een nieuwe maatregel vastgelegd in het nieuwe artikel 39 ter, te weten uitzonderlijke, tijdelijke steun voor landbouwers en voor kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn op het gebied van de verwerking, afzet en/of ontwikkeling van landbouwproducten en zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis.

2.2.

De voorgestelde maatregel omvat een vast steunbedrag van maximaal 5 000 EUR per landbouwbedrijf en 50 000 EUR per kleine of middelgrote onderneming, dat moet worden verleend op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria en uiterlijk op 31 december 2020 moet worden uitgekeerd.

3. Algemene opmerkingen

3.1.

Het EESC is de Commissie erkentelijk voor het voorstel voor een verordening en voor de snelheid waarmee zij de cashflow van ondernemingen die door de COVID-19-pandemie in financiële moeilijkheden zijn geraakt, tracht te ondersteunen.

3.2.

Het EESC onderschrijft de voorgestelde maatregel en acht het van groot belang dat de Europese instellingen die zo spoedig mogelijk goedkeuren.

3.3.

Niettemin is het EESC van mening dat sommige aspecten van het voorstel kunnen worden verbeterd:

3.3.1.

Voor de financiering van de nieuwe maatregel zou een specifiek aanvullend fonds moeten worden voorgesteld en dit zou met middelen van het nieuwe herstelplan moeten worden uitgerust zodat niet op de Elfpo-middelen hoeft te worden gekort.

3.3.2.

In dit laatste jaar van het meerjarig financieel kader 2014-2020 variëren de beschikbare Elfpo-middelen sterk van lidstaat tot lidstaat. Het voorgestelde plafond van 1 % van het budget is noodzakelijk en waarborgt de altijd door het EESC nagestreefde Europese harmonisatie.

3.3.3.

Dit plafond zou echter niet mogen vallen onder de budgettaire beperkingen uit Verordening (EU) 1305/2013, om de lidstaten in staat te stellen het te bereiken. De lidstaten zouden dus alle beschikbare middelen moeten kunnen benutten en daartoe moeten kunnen afwijken van lid 5 van artikel 59 van Verordening (EU) 1305/2013, ongeacht de herkomst van de middelen, waarbij overcompensatie met gerichte criteria moet worden vermeden.

Brussel, 11 juni 2020.

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Luca JAHIER