Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over een verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden (11262/20 — C9-0368/2020 — 2020/0275(NLE))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over een verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden (11262/20 — C9-0368/2020 — 2020/0275(NLE))

29.10.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 445/218


P9_TA(2020)0343

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Cookeilanden: verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging ***

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over een verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden (11262/20 — C9-0368/2020 — 2020/0275(NLE))

(Goedkeuring)

(2021/C 445/31)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11262/20),

gezien het ontwerp van overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over de verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden (11271/20),

gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0368/2020),

gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

gezien het advies van de Begrotingscommissie,

gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A9-0243/2020),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Cookeilanden.