Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10066 — Carlyle/Flender) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 451/03

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10066 — Carlyle/Flender) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 451/03

29.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 451/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10066 —Carlyle/Flender)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 451/03)

1.

Op 17 december 2020 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

The Carlyle Group Inc. (“Carlyle”, Verenigde Staten);

Flender GmbH (“Flender”, Duitsland).

Carlyle verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Flender.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Carlyle: internationale alternatieve vermogensbeheerder die fondsen beheert met wereldwijde beleggingen in vier beleggingsdisciplines: i) Corporate Private Equity (buy-outs en groeikapitaal); ii) Real Assets (vastgoed, infrastructuur en energie en hernieuwbare energiebronnen); iii) Global Credit (gestructureerd krediet, mezzanine, noodlijdende titels, hefboomfondsen en midmarket-schuldinstrumenten); en iv) Investment Solutions (private-equitydakfondsprogramma en daarmee samenhangende co-investeringen en nevenactiviteiten);

Flender: aanbieder van mechanische aandrijfsystemen, alsook generatoren, systemen en diensten voor industriële toepassingen, opwekking van elektriciteit en voor de windenergie-industrie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10066 — Carlyle/Flender

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.