Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9676 — Lov Group/Banijay/ESG) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 183/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9676 — Lov Group/Banijay/ESG) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 183/07

3.6.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9676 — Lov Group/Banijay/ESG)

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 183/07)

1.

Op 25 mei 2020 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Lov Group Invest (“Lov Group”, Frankrijk);

Banijay Group (“Banijay”, Frankrijk), die onder zeggenschap staat van Lov Group en DeAgostini;

Endemol Shine Group (“ESG”, Nederland), die onder zeggenschap staat van Apollo Management en The Walt Disney Company.

Lov Group verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Banijay en ESG.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Lov Group: productie van televisiecontent (via Banijay) in Europa, activiteiten in de sectoren online-kansspelen en luxueuze hotels;

Banijay: ontwerp, productie en distributie van amusementsprogramma’s voor televisiezenders in Europa en andere landen over de hele wereld;

ESG: productie en distributie van televisiecontent en licentiegeving aan derden, ontwikkeling van algemene amusementsprogramma’s in Europa en andere landen over de hele wereld.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9676 — LOV Group/Banijay/ESG

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË