Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9866 — United Group/Forthnet) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 234/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9866 — United Group/Forthnet) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 234/04

16.7.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9866 — United Group/Forthnet)

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 234/04)

1.

Op 9 juli 2020 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

NewCo United Group Hellas S.A.R.L. (“NewCo”, Luxemburg), een volle dochteronderneming van United Group BV (“United Group”, Nederland) die uiteindelijk onder de uitsluitende zeggenschap staat van BC Partners LLP (“BC Partners”, Verenigd Koninkrijk);

Hellenic Telecommunications and Telematic Applications SA (“Forthnet”, Griekenland).

United Group verkrijgt via NewCo uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over Forthnet.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

United Group: aanbieder van telecommunicatie- en mediadiensten in Zuidoost-Europa waar zij een multiplay-kabel- en mediaplatform exploiteert;

Forthnet: telecomoperator die actief is in Griekenland en Cyprus onder de merknaam “Nova”. Zij biedt vaste telefoniediensten, vaste breedband- en betaaltelevisiediensten (beide via satelliet en internet (via zogenaamde “over-the-top”-diensten)) aan residentiële, zakelijke en institutionele klanten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9866 — United Group/Forthnet

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).