Home

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.) (Voor de EER relevante tekst)2020/C 16/03

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.) (Voor de EER relevante tekst)2020/C 16/03

17.1.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 16/3


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1))

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 16/03)

Besluit tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit (2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder van de autorisatie

Nummers van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijken van de herbeoordelingstermijn

Gronden voor het besluit

C(2020)7

10 januari 2020

Chroomtrioxide EG-nr. 215-607-8; CAS-nr. 1333-82-0

Doosan Electro-Materials Luxembourg SARL, 19 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Luxemburg

REACH/20/13/0

Gebruik in de industriële formulering van een oplossing van chroomtrioxide met een concentratie van minder dan 0,1 % gewichtsprocent voor de passivering van koperfolie die bij de productie van lithium-ionbatterijen (LiB) voor motorvoertuigen wordt gebruikt

10 januari 2032

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de gezondheid van de mens en zijn er geen geschikte alternatieve stoffen of technieken.

Doosan Energy Solution Kft, Váci út 76, HU1133 Boedapest, Hongarije

REACH/20/13/1