Home

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2020/C 91/07

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2020/C 91/07

20.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/9


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2020/C 91/07)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“PIEMONTE”

Referentienummer: PDO-IT-A1224-AM03

Datum van mededeling: 26 november 2019

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Voornaamste wijndruivenras(sen)

Beschrijving en motivering

Beschrijving

De witte druivenrassen bussanello, viognier en riesling en de rode druivenrassen cabernet, cabernet franc, carmenère en croatina zijn toegevoegd aan de lijst van voornaamste wijndruivenrassen ten behoeve van de productie van nieuwe soorten monocepagewijnen.

Motivering

Het was de bedoeling om de genoemde druivenrassen binnen de reeds bestaande categorieën optimaal te benutten. De druivenrassen zijn reeds geschikt voor teelt in de regio Piemonte en worden dus reeds gebruikt in de assemblage van druivenrassen voor witte, rode en roséwijnen als voornaamste ras of als secundair ras tot maximaal 40 %. Uitgebreide experimenten en proeven die de laatste jaren in bedrijven zijn uitgevoerd, hebben positieve aanwijzingen opgeleverd wat betreft variaties voor de assemblage van druivenrassen met als doel het rijke wijnbouwerfgoed van Piemonte optimaal te benutten. Uit de op bedrijfsschaal uitgevoerde vinificaties is gebleken dat de verschillende geïntroduceerde wijndruivenrassen perfect verenigbaar zijn. De genoemde druivenrassen vormen een verdere aanvulling op het in de handel te brengen assortiment, onder meer door de productie van monocepagewijnen van de desbetreffende rassen en van bicepagewijnen in combinatie met de andere reeds toegestane voornaamste druivenrassen.

De wijziging heeft betrekking op punt 1.7 van het enig document en de artikelen 1 en 2 van het productdossier.

2. Wijndruivenrassen - assemblage van druivenrassen

Beschrijving en motivering

Beschrijving

a)

wat betreft de secundaire rassen die tot maximaal 40 % kunnen uitmaken, is voor de witte, rode en rosé Piemonte-wijnen de beperking geschrapt waarbij uitsluitend druivenrassen van dezelfde kleur mogen worden gebruikt, alsook het verbod op het gebruik van de aromatische rassen moscato voor witte wijn en malvasia voor rode en roséwijn;

b)

de rassen cortese en chardonnay zijn toegevoegd aan de lijst van voornaamste wijndruivenrassen in de assemblage van druivenrassen voor de soort Piemonte rosato;

c)

de assemblage van druivenrassen voor de soort Piemonte spumante is uitgebreid met de introductie van de inheemse druivenrassen cortese, erbaluce en favorita, in aanvulling op de druivenrassen chardonnay, pinot bianco, pinot grigio en pinot nero. Voor het resterende gedeelte kunnen tot maximaal 40 % andere voor teelt in de regio Piemonte geschikte druivenrassen worden gebruikt.

Motivering

a)

de uitgebreide proeven die de laatste jaren in bedrijven zijn uitgevoerd, hebben positieve aanwijzingen opgeleverd wat betreft variaties voor de assemblage van druivenrassen met als doel het rijke wijnbouwerfgoed van Piemonte optimaal te benutten. Uit de op bedrijfsschaal uitgevoerde vinificaties is gebleken dat de verschillende geïntroduceerde wijndruivenrassen perfect verenigbaar zijn;

b)

gezien de schrapping van de beperking waarbij uitsluitend druivenrassen van dezelfde kleur mogen worden gebruikt, zijn de druivenrassen cortese en chardonnay, die sterk aanwezig zijn op het grondgebied van de BOB Piemonte, toegevoegd voor de productie van roséwijnen;

c)

lid 6 wordt hernummerd tot lid 7. Motivering: gezien de resultaten van de proeven die met de verschillende assemblages zijn uitgevoerd, kunnen de producenten, dankzij de uitbreiding van de assemblage van druivenrassen voor Piemonte spumante, de druivenrassen die op het grondgebied van de regio Piemonte aanwezig zijn, optimaal benutten en vertegenwoordigen. De mogelijkheid om ook andere druivenrassen te gebruiken bij de productie van Piemonte spumante maakt het daarnaast mogelijk meer en kwalitatievere mousserende wijnen in de handel te brengen.

De wijziging heeft betrekking op punt 1.7 van het enig document en de artikelen 1 en 2 van het productdossier.

3. Voornaamste wijndruivenrassen - assemblage van druivenrassen van bicepagewijnen

Beschrijving en motivering

Beschrijving: de productie van Piemonte-wijnen met twee gespecificeerde druivenrassen wordt uitgebreid met de aanvullende witte wijndruivenrassen bussanello, favorita, moscato, pinot bianco, pinot grigio, riesling, riesling italico, riesling renano, viognier, met het ras pinot nero (ook gefermenteerd zonder de schil) en de rode wijndruivenrassen albarossa, brachetto, cabernet, cabernet franc en carmenère, croatina en nebbiolo.

Motivering: na een lange periode van experimenteren wordt het aantal druivenrassen dat in de verschillende assemblages mag worden gebruikt voor de productie van wijnen met twee gespecificeerde druivenrassen uitgebreid. De geïntroduceerde druivenrassen zijn nieuw geïntroduceerd of waren reeds toegestaan voor gebruik in de assemblage van druivenrassen voor witte, rode of roséwijnen of voor monocepagewijnen. Dankzij de deskundige ervaring en bekwaamheid van de producenten bij het assembleren van de in de wijngaarden aanwezige druivenrassen kunnen deze producten optimaal worden benut en kan het gamma van soorten worden uitgebreid die de interesse wekken van de consumenten, die precies worden geïnformeerd over de variëtale samenstelling van de wijnen.

De wijziging heeft betrekking op punt 1.7 van het enig document en de artikelen 1 en 2 van het productdossier.

4. Productiegebied

Beschrijving en motivering

Beschrijving

a)

de reeds in artikel 3, leden 1 en 2, van het huidige productdossier omschreven productiegebieden zijn geactualiseerd met de toevoeging van de soorten wijn die nieuw zijn geïntroduceerd en die zijn afgeleid van de druiven die in de desbetreffende gebieden worden geteeld.

In lid 1 worden de verwijzingen naar de soorten Piemonte Cabernet, Piemonte Cabernet Franc, Piemonte Riesling, Piemonte Viognier, Piemonte Pinot grigio toegevoegd.

In lid 2 worden de verwijzingen naar de soorten Piemonte Bussanello, Piemonte Albarossa spumante rosato, Piemonte Croatina en de verwijzing naar de aanvullende geografische eenheid Marengo voor de bestaande soorten Piemonte Cortese spumante en frizzante toegevoegd.

Motivering: het betreft een formele wijziging in de zin dat de productiegebieden van de druiven van de BOB Piemonte niet worden gewijzigd; aangezien deze zijn onderverdeeld in precieze territoriale gebieden, worden slechts de desbetreffende passages geactualiseerd met de verwijzing naar de nieuw geïntroduceerde soorten. De wijziging heeft betrekking op punt 1.6 van het enig document en artikel 3 van het productdossier.

5. Maximumopbrengsten

Beschrijving en motivering

Beschrijving: voor de wijnen Piemonte Cortese frizzante en spumante worden de druivenopbrengsten per hectare verhoogd van 13 naar 14 ton/ha; voor de wijnen Piemonte bianco, Piemonte bianco frizzante, Piemonte Cortese frizzante en spumante worden de wijnopbrengsten van de druiven verhoogd van 70 naar 75 %.

Motivering: het druivenras cortese dat voor de productie van wijn met een gespecificeerd ras en in de assemblage van druivenrassen voor Piemonte bianco en frizzante wordt gebruikt, is een weelderig groeiend ras waarvan de potentiële opbrengsten veel hoger liggen dan de huidige maximale waarde.

Uit de monitoring van de wijngaarden in het productiegebied, waarbij is gekeken naar de toegepaste teelttechnieken, de bemesting, de snoei, waaronder vroege voorjaarssnoei, aangepast aan het verkrijgen van de juiste balans in de wijngaard, de toegepaste gewasbescherming en de grondbewerking, is gebleken dat de geplande verhoging van het productiepotentieel van 13 naar 14 ton per hectare gerechtvaardigd is, aangezien de kwaliteit en de chemisch-fysische en organoleptische kenmerken van het product op geen enkele wijze worden aangetast. Bovendien komt de verhoging van de maximale wijnopbrengst van de druiven van 70 naar 75 % voort uit de resultaten van de proeven die door de jaren heen in wijnmakerijen zijn uitgevoerd. De mostopbrengst van de witte druivenrassen die met zeer innovatieve technologieën zijn geperst, blijkt altijd hoger te liggen dan voorheen was vermeld, met behoud van de kwaliteit.

Bijgevolg zijn de maximumopbrengsten wijn per hectare, uitgedrukt in hectoliters, zoals vastgelegd in punt 1.5.2 van het enig document en in de artikelen 4 en 5 van het productdossier, gewijzigd.

6. Maximumopbrengsten

Beschrijving en motivering

Beschrijving: de druivenopbrengsten in ton per hectare en het overeenkomstige minimaal natuurlijk alcoholvolumegehalte van de nieuw geïntroduceerde soorten Piemonte Bussanello, Piemonte Viognier, Piemonte Riesling, Piemonte Pinot grigio, Piemonte Cabernet, Piemonte Cabernet Franc, Piemonte Croatina worden vermeld.

Motivering: de druiven- en wijnopbrengsten per hectare voor de nieuw geïntroduceerde soorten komen overeen met de gegevens die tijdens de uitgebreide proefneming in de wijngaarden zijn verzameld, en vormen ook een bevestiging van de gegevens, die vervolgens zijn gestaafd aan de hand van de resultaten van de vinificatie, rijping en smaakproef, die beantwoorden aan de vooropgestelde hoge kwaliteitsnormen.

De wijzigingen hebben betrekking op punt 1.5.2 van het enig document en de artikelen 4 en 5 van het productdossier.

7. Beschrijving van de wijn(en)

Beschrijving en motivering

a)

Nieuwe soorten wijn met aanduiding van de druivenrassen bussanello, viognier, riesling, cabernet, cabernet franc, carmenère en croatina zijn geïntroduceerd.

b)

Bepaalde beschrijvingen van reeds geproduceerde wijnen zijn gewijzigd naar aanleiding van de toevoeging van nieuwe druivenrassen in de assemblage van druivenrassen, en aan bepaalde eigenschappen bij consumptie zijn formele wijzigingen aangebracht.

Motivering

a)

met de introductie van nieuwe monocepagewijnen wordt ernaar gestreefd de wijnbouwkundige verscheidenheid van deze regio nog beter te benutten en het aanbod op de markt uit te breiden;

b)

de wijzigingen van de beschrijving van bepaalde eigenschappen bij consumptie zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe druivenrassen in de assemblage van druivenrassen van een aantal wijnen, met name de witte, rode en roséwijnen waarin nu ook het gebruik van aromatische rassen is toegestaan, die het zintuiglijk profiel van de wijnen kunnen vergroten. Bijgevolg zijn bepaalde kenmerken, zoals de marge van het suikergehalte, gewijzigd; deze marge wordt aangepast aan de verschillende onderverdelingen van de geldende regelgeving, i.e. bijlage III, delen A en B, bij Verordening (EU) 2019/33.

Daarnaast zijn formele wijzigingen aangebracht aan de beschrijving van de wijnen die reeds worden geproduceerd; zo wordt de term “asciutto” (droog) vervangen door de gelijkwaardige term “secco” (droog), en wordt de marge van het suikergehalte omschreven als “van droog tot zoet”, of “van droog tot halfzoet” in plaats van “droog of halfdroog maar soms halfzoet”.

Voor de soort Piemonte Brachetto worden in de beschrijving van de smaak de woorden “min of meer zoet” vervangen door de woorden “van droog tot zoet”.

Voor de soort Piemonte Brachetto spumante worden in de beschrijving van de smaak de woorden “min of meer zoet” vervangen door “van extra brut tot zoet”.

De wijziging heeft betrekking op punt 1.4 van het enig document en de artikelen 1 en 6 van het productdossier.

8. Beschrijving van de wijn(en)

Beschrijving en motivering

Voor de soort Piemonte Moscato wordt in de beschrijving van de smaak het woord “zoet” vervangen door de woorden “van droog tot zoet” en wordt de maximale waarde van 7,5 % wat betreft het effectief alcoholgehalte geschrapt.

Motivering: in overeenstemming met de uitbreiding van de marge van suikergehalten wordt de genoemde maximale waarde geschrapt om de productie van deze soort ook in de versies halfdroog en droog mogelijk te maken.

De wijziging heeft betrekking op punt 1.4 van het enig document en artikel 6 van het productdossier.

9. Etikettering

Beschrijving en motivering

Beschrijving

a)

voor de wijnen Piemonte Cortese spumante en frizzante wordt de aanduiding van de aanvullende geografische eenheid “Marengo” toegestaan;

b)

voor de wijnen Piemonte Cortese Spumante, Piemonte Cortese Marengo Spumante en Piemonte Marengo Spumante mag bovendien de vermelding “Storico” worden toegevoegd indien zij in het oudste en kleinste oorspronkelijke productiegebied van de wijnen op basis van cortese worden geproduceerd.

Motivering

a)

de mogelijkheid om de aanduiding van de aanvullende geografische eenheid “Marengo” te gebruiken, brengt dit gebied, dat verschillende gemeenten van de provincies Asti, Alessandria en Cuneo behelst, meer onder de aandacht; het komt overeen met het gebied dat in artikel 3, lid 2, van het huidige productdossier is omschreven als productiegebied van de druiven van het ras cortese die bestemd zijn voor de productie van de wijnen Piemonte Cortese spumante en frizzante. De bedoeling is deze producten herkenbaarder te maken op de markt met een aanbod dat zowel kwalitatief als kwantitatief de productie van de mousserende wijnen en parelwijnen op basis van cortese van de BOB Piemonte vertegenwoordigt. Het historische geografische gebied Marengo verwijst naar het grondgebied van het departement Marengo, dat in 1801 door Napoleon werd ingesteld, na de overwinning op de Oostenrijkers tijdens de bekende Slag bij Marengo in 1800.

b)

De vermelding “Storico” is uitsluitend toegestaan voor de mousserende wijnen van druiven van het ras cortese die in het kleinste gebied met de oudste teelttraditie van dit druivenras worden geteeld, zoals omschreven in bijlage 2 bij het productdossier en vermeld in punt 1.6 van het enig document waarin de lijst van gemeenten van de provincies Asti en Alessandria die er deel van uitmaken, is opgenomen.

De wijziging heeft betrekking op de punten 1.6 (Productiegebied) en 1.9 (Andere voorwaarden - etiketteringsvoorschriften) van het enig document en de artikelen 3 en 7 van het productdossier.

10. Etikettering

Beschrijving en motivering

a)

In de beschrijving en presentatie van de witte, rode en roséwijnen met de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Piemonte” is de vermelding van de kleur facultatief.

De producenten hebben de keuze of zij de kleur al dan niet aanduiden naargelang de individuele behoeften inzake presentatie en herkenbaarheid van het product of de marketing.

b)

In de beschrijving van de wijnen Piemonte Brachetto en Piemonte Moscato is de aanduiding van het suikergehalte met de in de geldende wetgeving vastgestelde bewoordingen verplicht; deze bewoordingen moeten in een letterhoogte van minimaal 3 mm worden aangebracht in elk gezichtsveld waarin de benaming is aangegeven.

Aangezien de marge van suikergehalten voor deze niet-mousserende soorten van droog tot zoet reikt, is het de bedoeling de consument een duidelijke indicatie te geven van de kenmerken van die wijnen en tegelijkertijd een minimale grootte vast te leggen voor de gebruikte lettertekens.

De wijzigingen hebben betrekking op punt 1.9 van het enig document en artikel 7 van het productdossier.

11. Formele wijzigingen van het productdossier

Beschrijving en motivering

a)

gezien de toevoeging van de beschrijving van de assemblage van druivenrassen voor de wijnen Piemonte Cabernet en van de wijnen Cortese spumante en frizzante in artikel 2, lid 5, van het productdossier, zijn de daaropvolgende leden hernummerd;

b)

in artikel 4 van het productdossier zijn de leden 5, 6 en 7 betreffende het beheer van de productie geschrapt aangezien zij reeds in de geldende wetgeving zijn opgenomen en bijgevolg overbodig zijn;

c)

in artikel 6 van het productdossier is lid 3 betreffende het vermogen van het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Bosbouw om, bij eigen besluit, de grenswaarden voor de totale zuurgraad en het suikervrij extract te wijzigen, geschrapt wegens achterhaald door de geldende wetgeving;

d)

in artikel 7 van het productdossier is het lid betreffende de bepalingen inzake verpakkingen van de soort Piemonte Moscato om redenen van samenhang verplaatst naar artikel 8 betreffende verpakking;

e)

in artikel 10 van het productdossier (Controlestructuur) zijn de verwijzingen naar de geldende wetgeving geactualiseerd.

ENIG DOCUMENT

1. Naam van het product

PIEMONTE

2. Type geografische aanduiding

BOB – beschermde oorsprongsbenaming

3. Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

4.

Mousserende wijn

6.

Aromatische mousserende kwaliteitswijn

8.

Parelwijn

15.

Wijn van ingedroogde druiven

16.

Wijn van overrijpe druiven

4. Beschrijving van de wijn(en)

Categorie 1: Wijn – wit: Piemonte bianco, met vermelding van druivenras Cortese, Chardonnay, Sauvignon, met twee druivenrassen

De kleur van deze wijn is min of meer intens strogeel, met groenige tinten voor de soorten Cortese en Chardonnay; het aroma is kenmerkend, intenser voor bianco en voor de wijnen met Chardonnay of met twee gespecificeerde rassen, en heeft in de neus een aanzienlijke frisheid; Cortese resulteert in een delicater aroma, terwijl de wijnen met veel Sauvignon meer intens fruitige en delicaat grazige aroma’s hebben; de smaak is fris, over het algemeen droog of halfdroog, soms levendig (behalve bij Sauvignon), en soms halfzoet in het geval van bianco of wanneer twee druivenrassen worden gespecificeerd.

Het zijn harmonieuze, aangename wijnen met een hoge totale zuurgraad die varieert van minimaal 4,5 g/l voor bianco, met twee gespecificeerde rassen en Sauvignon, tot minimaal 5 g/l voor Cortese en Chardonnay.

Het minimaal totaal alcoholvolumegehalte varieert van 10 % voor bianco, wijnen met twee gespecificeerde rassen en Cortese, tot 10,5 % voor Chardonnay en 11,00 % voor Sauvignon.

Het minimaal suikervrij extract bedraagt gewoonlijk 15 g/l, 17 g/l voor Chardonnay.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – wit: Piemonte met vermelding van druivenras Bussanello, Viognier, Pinot grigio, Riesling

De kleur van deze wijn is min of meer intens strogeel, met groenige tinten voor Viognier, meer uitgesproken voor Bussanello; kenmerkend aroma, min of meer intens.

Het bouquet van Bussanello vertoont fijne en zeer intense bloemige en fruitige aroma’s; in Viognier zijn sterke toetsen van witte bloemen, abrikoos en tropische vruchten aanwezig; Pinot grigio vertoont subtiele fruitigheid in de neus, zoals ook bij Riesling, waar echter soms perzik overheerst; Bussanello wordt gekenmerkt door een hoog alcoholgehalte, een opmerkelijke volheid en een lange afdronk; Viognier is gemiddeld fris en smaakvol in de mond, zacht en harmonieus; Riesling is smaakvol en elegant; Pinot grigio vertoont een goede structuur en is harmonieus.

Het minimaal totaal alcoholvolumegehalte bedraagt 10,5 %.

Minimaal suikervrij extract: 15 g/l.

Indien geen analytische parameters in de beschrijving of in de tabel zijn opgenomen, zijn de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten van toepassing.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – wit: Piemonte bianco passito

De kleur van deze wijn is min of meer intens strogeel tot goudgeel; het kenmerkende en intense aroma van witte bloemen is complex, harmonieus en zacht op de tong, en varieert van droog tot zoet.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 13 %, waarvan ten minste 10,5 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 20 g/l

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – wit: Piemonte Moscato

De kleur van deze wijn varieert van strogeel tot min of meer intens goudgeel. De wijn wordt gekenmerkt door een bijzonder, doorgaans floraal aroma van witte bloemen, dat aromatisch en subtiel harmonieus is en retronasale toetsen heeft die lang aanhouden; droge tot zoete smaak.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 10,5 %, waarvan ten minste 4,5 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 15 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

4,5

Minimale totale zuurgraad

5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – rood: Piemonte rosso, met vermelding van de druivenrassen Barbera, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Bonarda

De kleur van de wijn is min of meer intens robijnrood. In Dolcetto soms met paarse schakeringen, in Freisa neigend naar granaatrood naarmate de rijping vordert, in Bonarda intenser van kleur en in Grignolino lichter. Geur: vineus met een aanzienlijke frisheid, aangenaam, soms met grazige accenten; in Barbera intenser, met aroma’s van rode vruchten, in Dolcetto vol en delicaat, in Freisa kenmerkend en licht aromatisch, in Grignolino subtiel fruitig met kruidige, peperachtige toetsen en in Bonarda intens rood fruit. Smaak: frisse wijnen met behoorlijk veel extract en met een matige tot meer opvallende zuurgraad in het geval van Piemonte rosso of Barbera, afhankelijk van het suikerresidu droog tot halfdroog, en soms halfzoet, soms levendig; Piemonte Dolcetto is een harmonieuze, aangenaam bittere wijn met redelijk veel body; Freisa heeft duidelijke tanninetoetsen en wordt harmonieuzer en delicater naarmate de rijping vordert; Grignolino is aangenaam bitter en heeft opvallende tannines, en de soms levendige Bonarda combineert frisheid met zachte tannines. Wijnen met twee gespecificeerde rode druivenrassen hebben de kenmerken van de betrokken druivenrassen. Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 11 %. Minimaal suikervrij extract (g/l): Grignolino: 19, rosso, Dolcetto en twee gespecificeerde druivenrassen: 20, Barbera: 21, 22, Bonarda en Freisa: 23.

Indien geen analytische parameters zijn vermeld, zijn de in de desbetreffende wetgeving vastgestelde limieten van toepassing.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – rood: Piemonte Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Cabernet, Merlot, Pinot nero, Syrah, Croatina

De kleur van de wijn is min of meer intens rood, in het geval van Pinot nero soms met oranje schakeringen. De delicate aroma’s worden gekenmerkt door toetsen van rode vruchten; die zijn voller in Pinot nero, kruidig in Syrah en grazig in Cabernet en Merlot. De delicate en volle smaak, afhankelijk van het suikerresidu droog tot halfdroog, is zachter in Piemonte Cabernet en Merlot; wijnen verkregen uit pinot nero en syrah zijn licht tannineachtig, en Syrahwijnen zijn over het algemeen veel harmonieuzer. Croatina heeft een intens robijnrode kleur, soms met paarse schakeringen, een intens aroma, fruitig met een delicate en volle smaak, afhankelijk van het suikerresidu droog tot halfzoet; licht tannineachtig en soms levendig.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 11,5 %; minimaal suikervrij extract: 19 g/l voor Pinot nero en Syrah, 20 g/l voor Cabernet en Merlot en tot 22 g/l voor Croatina.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – Piemonte Albarossa

De wijn heeft een dieprobijnrode kleur en een aangenaam, intens vineus aroma met toetsen van rode vruchten en kersen; de droge en volle smaak, met opvallende tannines, wordt complexer en harmonieuzer naarmate de rijping vordert.

Het minimaal totaal alcoholvolumegehalte is 12,5 %, terwijl de totale zuurgraad minimaal 4,5 g/l en maximaal 7,5 g/l bedraagt. Hoog minimaal suikervrij extract van 26 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – Piemonte Brachetto

De kleur van de wijn is min of meer intens robijnrood, soms neigend naar zachtroze; het aroma wordt gekenmerkt door delicate muskus, en min of meer subtiele noten van rozen; de smaak is delicaat, aromatisch, variërend van droog tot zoet.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 11 %, waarvan ten minste 5 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 20 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

5

Minimale totale zuurgraad

5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – Piemonte rosso passito, Piemonte Barbera passito

De kleur van deze wijnen is min of meer intens robijnrood, neigend naar granaatrood naarmate de rijping vordert.

De aroma’s zijn kenmerkend, intens en complex; Barbera heeft opvallende noten van rijpe rode vruchten, zure kersen, bramen en jam; de aroma’s zijn harmonieus en zacht op de tong, en afhankelijk van het suikerresidu droog tot zoet.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 13 %, waarvan ten minste 10,5 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 23 g/l voor rosso passito en 24 g/l voor Barbera passito.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

10,5

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 1: Wijn – Piemonte rosato

De kleur van deze wijn varieert van lichtroze tot min of meer intens kersenrood; de wijn is vineus, delicaat, en bezit florale noten en toetsen van rode vruchten.

De smaak is fris, droog tot halfzoet, maar kan soms ook levendig zijn.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 10,5 %. Minimaal suikervrij extract: 17 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 8: Parelwijn – wit: Piemonte bianco, met vermelding van druivenras Cortese, Chardonnay, of verkregen uit twee druivenrassen

Het zijn licht mousserende wijnen met een min of meer intens strogele kleur en een kenmerkend aroma. Het aroma accentueert, in combinatie met het matige gehalte aan suikerresidu, de florale en fruitige indrukken die in het bijzonder opvallen in Piemonte bianco en in de wijn uit twee gespecificeerde rassen.

De smaak is fris, droog tot halfzoet in het geval van bianco of twee gespecificeerde rassen; in het geval van Piemonte Chardonnay is hij zachter en harmonieuzer; de bubbels zijn doorgaans levendig en vluchtig.

Het minimaal totaal alcoholvolumegehalte varieert van 10 % voor bianco, wijnen met twee gespecificeerde rassen, en Cortese, tot 10,5 % voor Chardonnay.

Het minimaal suikervrij extract bedraagt gewoonlijk 15 g/l en ten minste 17 g/l voor de Chardonnay. De totale zuurgraad bedraagt ten minste 4,5g/l voor Piemonte bianco en voor de soort met twee gespecificeerde druivenrassen, terwijl de zuurgraad van de Cortese- en Chardonnaywijnen ten minste 5 g/l is.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 8: Parelwijn – rood: Piemonte rosso, met vermelding van de druivenrassen Barbera, Dolcetto, Bonarda, of verkregen uit twee druivenrassen

De kleur van deze wijnen is min of meer intens rood.

Deze wijnen beschikken over een vineus en aangenaam aroma, met fruitige toetsen die meer uitgesproken en kenmerkend zijn bij de wijnen met vermelding van het druivenras; het zijn frisse wijnen, afhankelijk van het gehalte aan suikerresidu droog tot zoet in het geval van Piemonte rosso en de wijnen met twee gespecificeerde rode druivenrassen; de bubbels zijn levendig en vluchtig.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 11 %; minimaal suikervrij extract: 20 g/l voor rosso en wijn uit twee druivenrassen of Dolcetto, 21 g/l voor wijnen met vermelding van druivenras Barbera, 22 g/l voor Piemonte Bonarda.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 8: Parelwijn – Piemonte rosato

De kleur van deze wijn varieert van lichtroze tot min of meer intens kersenrood; het aroma is vineus, delicaat en aangenaam, soms met sterkere nuances van rode bessen; frisse wijn, droog tot halfzoet, met levendige en vluchtige bubbels.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 10,5 %. Minimaal suikervrij extract: 17 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 4: Mousserende wijn – wit: Piemonte spumante, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Pinot, met twee gespecificeerde druivenrassen

Deze mousserende wijnen hebben een min of meer intens strogele kleur en het typische aroma van het betrokken druivenras, en beschikken over sterkere fruitige toetsen indien ze geheel of gedeeltelijk zijn verkregen uit Pinot nero. Het zijn smakelijke wijnen met een matig alcoholgehalte en een matige tot hoge zuurgraad, met een gehalte aan suikerresidu van pas dosé tot sec; fijne en aanhoudende bubbels.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 10,5 %. Minimaal suikervrij extract: 17 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 4: Mousserende wijn – wit: Piemonte met vermelding van druivenras Cortese, Chardonnay, en verkregen uit twee druivenrassen

Deze mousserende wijnen hebben een strogele kleur, met groenige tinten voor de wijnen verkregen uit cortese of chardonnay; delicate en kenmerkende aroma’s met opvallende, min of meer intens fruitige toetsen, en een frisse en evenwichtige smaak, die bij de Chardonnaywijnen en de wijnen uit twee druivenrassen zachter en harmonieuzer is; aanmerkelijk vol van smaak, met een gehalte aan suikerresidu dat varieert van pas dosé tot halfdroog. Fijne en aanhoudende bubbels.

Het minimaal totaal alcoholvolumegehalte is 10,5 % voor mousserende wijnen met twee gespecificeerde rassen of Chardonnay, terwijl dat bij Piemonte Cortese spumante 10 % bedraagt. Minimaal suikervrij extract: van 15 g/l voor Cortese spumante tot 17 g/l voor Chardonnay of mousserende wijnen met twee gespecificeerde rassen.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 4: Mousserende wijn – rosé: Piemonte rosato en met vermelding van de druivenrassen Pinot nero, Pinot, Chardonnay, Albarossa

De kleur van deze mousserende wijnen is min of meer intens zachtroze, en varieert dus van lichtroze tot min of meer intens kersenrood bij de soort Piemonte rosato; ze hebben een kenmerkend, delicaat en aangenaam aroma, met fruitige toetsen die meer uitgesproken zijn bij de wijnen met een gespecificeerd druivenras; het zijn mousserende wijnen met een opvallende smaak, harmonieus en zachter bij de soort Piemonte rosato, en die een gehalte aan suikerresidu hebben dat varieert van pas dosé tot sec; fijne en aanhoudende bubbels.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 10,5 %

De totale zuurgraad bedraagt ten minste 4,5 g/l; in het geval van soorten met vermelding van druivenras is deze vastgesteld op ten minste 5 g/l.

Minimaal suikervrij extract: 15 g/l in het geval van soorten met vermelding van druivenras, 17 g/l voor Piemonte rosato.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 4: Mousserende wijn – rood: Piemonte rosso, met twee gespecificeerde druivenrassen

Deze mousserende wijnen hebben een min of meer intens rode kleur en een kenmerkend, delicaat en aangenaam aroma met een fruitig parfum dat typisch is voor de in de assemblage gebruikte druivenrassen; ze zijn harmonieus en zacht op de tong en hebben een gehalte aan suikerresidu dat varieert van pas dosé tot zoet en fijne en aanhoudende bubbels.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 11 %;

minimaal suikervrij extract: 20 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 6: Aromatische mousserende kwaliteitswijn – rood: Piemonte Brachetto

Aromatische mousserende wijn met een min of meer intens robijnrode kleur, soms neigend naar zachtroze; de geur wordt gekenmerkt door de karakteristieke noten van het druivenras, van rozen en een fijne muskustoets.

Delicate smaak, van extra brut tot zoet; fijne en aanhoudende bubbels.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 11 %, waarvan ten minste 6 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 20 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

6

Minimale totale zuurgraad

5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 15: Wijn van ingedroogde druiven – wit: Piemonte bianco passito, Piemonte Moscato passito

Het indrogen van de druiven levert wijnen op met een goudgele kleur, neigend naar min of meer intens amberkleurig, met intense, kenmerkende en vrij complexe aroma’s waarin men toetsen van rijp fruit kan ontwaren; kenmerkende hints van muskus bij de wijn die verkregen is uit moscatodruiven. De wijnen hebben een harmonieuze en zeer zachte smaak, afhankelijk van het gehalte aan suikerresidu droog tot zoet in het geval van Piemonte bianco, en zijn aromatisch, zacht en zoet in het geval van Piemonte Moscato.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 16 %, waarvan ten minste 9 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 22 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

9

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 16: Wijn van overrijpe druiven – wit: Piemonte bianco passito, Piemonte Moscato passito

Deze wijnen hebben een goudgele kleur, neigend naar min of meer intens amberkleurig, met de intense aroma’s die typisch zijn voor overrijpe druiven; het zijn elegante, complexe, intense en imponerende wijnen waarin de rijpheid van het fruit en de daarbij horende noten tot uiting komen; in de wijn die is verkregen uit moscatodruiven zijn de typische opmerkelijke hints van muskus te ontwaren. De wijnen hebben een harmonieuze en zeer zachte smaak, met een opvallend alcoholgehalte, en zijn afhankelijk van het gehalte aan suikerresidu droog tot zoet in het geval van Piemonte bianco; Piemonte Moscato daarentegen is aanzienlijk aromatischer en zacht, doorgaans zoet.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 15 %, waarvan ten minste 12 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 22 g/l.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 15: Wijn van ingedroogde druiven – Piemonte rosso passito, Barbera passito, Brachetto passito

Als gevolg van het indrogingsprocedé kunnen deze wijnen bogen op specifieke kenmerken zoals een min of meer intens robijnrode kleur, neigend naar granaatrood naarmate de rijping vordert; indien ze uit brachettodruiven worden verkregen, kan de kleur naar zachtroze neigen; de aroma’s zijn kenmerkend, intens en vaak zeer complex; indien de wijn uit brachettodruiven wordt verkregen, is er ook sprake van een fijne muskustoets en een floraal aroma van gedroogde rozen; de smaak is harmonieus en zacht, met een opvallend gehalte aan suikerresidu dat van droog tot zoet kan variëren; de smaak van Piemonte Brachetto passito is daarentegen delicaat, zacht en zoet.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 16 %, waarvan ten minste 9 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 22 g/l voor Piemonte Brachetto passito, 25 g/l voor Piemonte rosso passito, 26 g/l voor Piemonte Barbera passito.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

9

Minimale totale zuurgraad

4,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

Categorie 16: Wijn van overrijpe druiven – rood: Piemonte rosso passito, Piemonte Barbera passito, Piemonte Brachetto passito

De kleur van deze wijnen is min of meer intens robijnrood, neigend naar granaatrood naarmate de rijping vordert; indien ze uit brachettodruiven zijn verkregen, kan de kleur naar zachtroze neigen; tijdens het productieproces ontwikkelen de wijnen een kenmerkend complex en intens aroma, met hints van rozen en muskus bij wijnen die uit brachettodruiven zijn verkregen. Het zijn zeer aangename, harmonieuze, intense en imposante wijnen met een in de meeste gevallen opvallend gehalte aan suikerresidu, die kunnen variëren van droog tot zoet; Piemonte Brachetto daarentegen is delicaat zoet en aromatisch.

Minimaal totaal alcoholvolumegehalte: 15 %, waarvan ten minste 12 % effectieve alcohol.

Minimaal suikervrij extract: 22 g/l voor Piemonte Brachetto passito, 25 g/l voor Piemonte rosso passito, 26 g/l voor Piemonte Barbera passito.

Analytische parameters die niet zijn opgenomen in de beschrijving of in de onderstaande tabel, voldoen aan de in de nationale en EU-wetgeving vastgestelde limieten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

5. Wijnbereidingsprocedés

a. Essentiële oenologische procedés

GEEN

b. Maximumopbrengsten

Piemonte bianco en met vermelding van druivenras Cortese, ook frizzante en spumante

105 hectoliter per hectare

Piemonte rosso, Piemonte rosso frizzante, Piemonte rosso spumante, Piemonte rosato, Piemonte rosato frizzante

91 hectoliter per hectare

Piemonte rosato spumante,

91 hectoliter per hectare

Piemonte spumante ook met vermelding van druivenras

77 hectoliter per hectare

Piemonte Albarossa

63 hectoliter per hectare

Piemonte Barbera, Piemonte Barbera frizzante

84 hectoliter per hectare

Piemonte Dolcetto, Piemonte Dolcetto frizzante, Piemonte Bonarda, Piemonte Bonarda frizzante, Piemonte Cabernet Sauvignon

77 hectoliter per hectare

Piemonte Merlot, Piemonte Pinot nero, Piemonte Syrah, Piemonte Chardonnay, Piemonte Chardonnay frizzante

77 hectoliter per hectare

Piemonte Chardonnay spumante, Piemonte Sauvignon

77 hectoliter per hectare

Piemonte Freisa, Piemonte Grignolino

66,50 hectoliter per hectare

Piemonte Brachetto, Piemonte Brachetto spumante

63 hectoliter per hectare

Piemonte Brachetto passito

45 hectoliter per hectare

Piemonte bianco passito

70 hectoliter per hectare

Piemonte Moscato

86,25 hectoliter per hectare

Piemonte Moscato passito

57,50 hectoliter per hectare

Piemonte rosso passito

65 hectoliter per hectare

Piemonte Barbera passito

60 hectoliter per hectare

6. Afgebakend geografisch gebied

1.

Het productiegebied voor de BOB Piemonte met betrekking tot de soorten Piemonte rosso, Piemonte rosso frizzante, Piemonte rosso spumante, Piemonte rosso passito, Piemonte bianco, Piemonte bianco frizzante, Piemonte bianco passito, Piemonte rosato, Piemonte rosato frizzante, Piemonte rosato spumante, Piemonte Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Piemonte Merlot, Piemonte Pinot nero, Piemonte Syrah, Piemonte Sauvignon, Piemonte Viognier, Piemonte Pinot grigio, Piemonte Chardonnay, Piemonte Chardonnay frizzante, Piemonte spumante, Piemonte Pinot bianco spumante, Piemonte Pinot grigio spumante, Piemonte Pinot nero spumante, Piemonte Pinot spumante, Piemonte Pinot-Chardonnay spumante, Piemonte Chardonnay Pinot spumante, omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten:

In de provincie Alessandria:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Alessandria, Acqui Terme, Albera Ligure, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Oviglio, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi,

Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Sebastiano Curone, San Salvatore Monferrato, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

In de provincie Asti:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Villanova d’Asti, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

In de provincie Cuneo:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bagnolo, Baldissero d’Alba, Bagnasco, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovi’, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Canale d’Alba, Caraglio, Carru’, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castellar, Castino, Cerretto Langhe, Ceva, Cherasco, Ciglie’, Cissone, Clavesana, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Diano d’Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio

Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marsaglia, Martignana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monchiero, Mondovi’, Monesiglio, Monforte d’Alba, Monta’ d’Alba, Montaldo di Mondovi’, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Pagno, Paroldo, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d’Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Rifreddo, Roascio, Revello, Rocca Ciglie’, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Salmour, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi’, Sanfront, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saluzzo, Saliceto, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommaria Perno, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d’Alba, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovi’, Villar San Costanzo.

In de provincie Turijn:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Agliè, Albiano d’Ivrea, Alice Superiore, Almese, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Cafasse, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d’Ivrea, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Inverso Pinasca, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Marentino, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Montalto Dora, Montaldo Torinese, Montalenghe, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Piossasco, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piverone, Pomaretto, Pont Canavese, Porte, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Roletto, Romano Canavese, Rorà, Rubiana, Salassa, Salerano, Samone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Trana, Torino, Torre Canavese, Torre Pellice, Valperga, Vauda Canavese, Venaus, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villarfocchiardo, Villar Dora, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Vische, Vistrorio.

In de provincie Novara:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Agrate Conturbia, Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Landonia, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Pettenasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d’Agogna, Veruno.

In de provincie Biella:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Dorzano, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna, Roppolo, Salussola, Sostegno, Ternengo, Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone.

In de provincie Verbano-Cusio-Ossola:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna.

In de provincie Vercelli:

Alice Castello, Borgo d’Ale, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia.

2.

De druiven voor wijn die in aanmerking komt voor de gecontroleerde oorsprongsbenaming Piemonte Bussanello; Piemonte Cortese; Piemonte Cortese frizzante of Piemonte frizzante, Piemonte Cortese spumante of Piemonte spumante, Piemonte Albarossa; Piemonte Albarossa spumante rosato, Piemonte Croatina; Piemonte Barbera, Piemonte Barbera frizzante, Piemonte Barbera passito, Piemonte Dolcetto, Piemonte Dolcetto frizzante, Piemonte Grignolino, Piemonte Bonarda, Piemonte Bonarda frizzante, omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten:

In de provincie Alessandria:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

In de provincie Asti:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

In de provincie Cuneo:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi’, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d’Alba, Carru’, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie’, Cissone, Clavesana, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi’, Monforte d’Alba, Monta’ d’Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d’Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie’, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi’, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba, Vicoforte.

3.

Het productiegebied voor de oorsprongsbenaming Piemonte met betrekking tot de soort Piemonte Freisa omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten: In de provincie Alessandria:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d’Ero, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

In de provincie Asti:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten:

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

In de provincie Cuneo:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi’, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d’Alba, Carru’, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie’, Cissone, Clavesana, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi’, Monforte d’Alba, Monta’ d’Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba,Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d’Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie’, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi’, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba, Vicoforte.

In de provincie Turijn:

Het hele grondgebied van de gemeenten: Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Cinzano, Chieri, Marentino, Mombello torinese, Montaldo torinese, Moriondo torinese, Pavarolo, Pecetto torinese, Pino torinese, Riva presso Chieri, Sciolze.

4.

Het productiegebied voor de oorsprongsbenaming Piemonte met betrekking tot de soorten Piemonte Moscato en Piemonte Moscato passito omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten:

In de provincie Alessandria:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

In de provincie Asti:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Agliano Terme, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d’Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio d’Asti.

In de provincie Cuneo:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Alba, Borgomale Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

5.

Het productiegebied voor de oorsprongsbenaming Piemonte met betrekking tot de soorten Piemonte Brachetto, Piemonte Brachetto spumante en Piemonte Brachetto passito omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten:

In de provincie Alessandria:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

In de provincie Asti:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Agliano Terme, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli,

Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d’Asti, Vinchio d’Asti.

In de provincie Cuneo:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

6.

Het productiegebied voor de oorsprongsbenaming Piemonte met de aanduiding “Vigneti di Montagna” [bergwijngaarden] op het etiket omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten:

In de provincie Alessandria:

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Avolasca, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cantalupo Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d’Erro, Cavatore, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montecharo d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Pozzol Groppo, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia, Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera.

In de provincie Asti:

Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

In de provincie Biella:

Cerreto Castello, Cossato, Curino, Lessona, Magnano, Quaregna, Sostegno, Ternengo, Valdegno, Vigliano Biellese, Zimone.

In de provincie Cuneo:

Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Caraglio, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Ceva, Ciglie’, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Dronero, Envie, Feisoglio, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Magliano Alpi, Marsaglia, Martiniana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monesiglio, Montaldo di Mondovi’, Murazzano, Niella Belbo, Pagno, Paroldo, Perletto, Peveragno,

Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Priero, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Roascio, Rocca Ciglie’, Rocchetta Belbo, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovi’, Sanfront, Scagnello, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovi’, Villar San Costanzo.

In de provincie Novara:

Nebbiuno.

In de provincie Turijn:

Almese, Avigliana, Bibiana, Borgiallo, Borgone Susa, Bricherasio, Bruzolo, Cantalupa, Carema, Caselette, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chianocco, Chiesanuova, Chiomonte, Colleretto Castelnuovo, Condove, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Giaveno, Gravere, Levone, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Meana di Susa, Mompantero, Nomaglio, Perosa Argentina, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Pomaretto, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Reano, Rivara, Roletto, Rubiana, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Settimo Vittone, Susa, Tavagnasco, Trana, Valperga, Venaus, Vidracco, Villar Dora, Villar Pellice, Vistrorio.

Verbano Cusio Ossola:

Brovello-Carpugnino, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Montecrestese, Pieve Vergonte, Trontano.

7.

De druiven voor wijn die in aanmerking komt voor de gecontroleerde oorsprongsbenaming Piemonte Cortese, Piemonte Cortese frizzante of Piemonte frizzante, Piemonte Cortese spumante of Piemonte spumante met aanduiding van de geografische eenheid Marengo omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten:

In de provincie Alessandria:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

In de provincie Asti:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

In de provincie Cuneo:

Het hele grondgebied van de volgende gemeenten: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi’, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d’Alba, Carru’, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie’, Cissone, Clavesana, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi’, Monforte d’Alba, Monta’ d’Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d’Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie’, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele, Mondovi’, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba, Vicoforte.

8.

Afbakening van het productiegebied van de mousserende wijnen Piemonte Cortese of Piemonte Cortese Marengo of Piemonte Marengo met de vermelding “Storico”.

In de provincie Asti:

Bubbio, Bruno, Canelli, Castelnuovo Belbo, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana, Cortiglione, Castel Boglione, Cassinasco, Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero, Bormida, Maranzana, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Vesime, Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano Oliveto, Vinchio, Vaglio Serra, Mombercelli, Belveglio e Castelnuovo Calcea.

In de provincie Alessandria:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Berzano di Tortona, Bistagno, Bosio, Brignano, Frascata, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Casalnoceto, Casasco, Casaleggio Borio, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Francavilla Bisio, Gamalero, Gavazzana, Gavi, Grognardo, Lerma, Malvicino, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Pasturana, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Spineto Scrivia, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo d’Acqui, Tortona, Trisobbio, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo, Visone.

7. Voornaamste wijndruivenras(sen)

Pinot grigio - Pinot

Riesling italico B. - Riesling

Riesling renano B. - Rheinrieseling

Bonarda N.

Cortese B.

Croatina N.

Dolcetto N.

Nebbiolo N.

Syrah N.

Viognier B.

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Carmenère N. - Cabernet

Albarossa N.

Pinot nero N. - Pinot noir

Pinot nero N. - Pinot

Merlot N.

Moscato bianco B. - Moscato

Freisa N.

Grignolino N.

Chardonnay B.

Erbaluce B.

Favorita B.

Barbera N.

Brachetto N.

Bussanello B.

Pinot bianco B. - Pinot

8. Beschrijving van het (de) verband(en)

A) Bijzonderheden over het geografische gebied

Het productiegebied van de BOB Piemonte is bijzonder groot en betreft voornamelijk het centrale en zuidelijke deel van de regio Piemonte, maar strekt zich ook uit tot noordelijke delen van Piemonte en de Alpenvalleien, waar een eeuwenoude traditie van wijnbereiding bestaat. Het productiegebied omvat alle heuvelgebieden van de regio waar wijn wordt bereid, met uitzondering van de vlakten en de gebieden die weinig geschikt zijn voor wijnbouw.

De bodem in het productiegebied van de BOB Piemonte ondergaat een voortdurende erosie door hetzij natuurlijke processen, hetzij landbouwactiviteiten. De bodem is over het algemeen ondiep, recentelijk gevormd of voortdurend vernieuwd door de erosie van de hellingen, met een variabele textuur (maar overwegend evenwichtig of neigend naar fijn, variërend van zandleem tot siltige leem of siltige lichte klei). Op chemisch vlak wordt de bodem gekenmerkt door een laag gehalte aan organische stoffen, een verminderde aanwezigheid van opneembaar kalium, en vaak veel kalk.

Het gebied heeft een continentaal klimaat, met temperaturen die in de winter sterk kunnen dalen — onder 4-5 °C — en warme droge zomers met temperaturen van niet zelden meer dan 35 °C. De dagelijkse temperatuurverschillen zijn gematigd, deels vanwege de ligging op vrij grote hoogte, vooral op de plaatsen waar men aan “bergwijnbouw” doet. De neerslag bedraagt jaarlijks zo’n 700 à 900 mm, en valt voornamelijk in het late najaar en het voorjaar.

Belangrijke historische gegevens, in het bijzonder daterend uit de Middeleeuwen, tonen aan dat het gebied een eeuwenoude wijnbouwtraditie kent. Het was echter in de 19e eeuw dat zich ontwikkelingen voordeden die de huidige wijnbouw vorm hebben gegeven: de wederopbouw na de phylloxeraplaag bracht vernieuwing in het wijnbouwerfgoed in Piemonte en het onderzoek en de experimenten die daar op volgden, bevorderden het gebruik van nieuwe technieken in de wijnbouw en de plaatselijke wijnbereiding, die er alle op gericht waren de kwaliteit te verbeteren en de specifieke kenmerken van de druiven en het terroir in de Piemonte-wijn te doen uitkomen. Zo hebben menselijke activiteiten de natuurlijke factoren aangevuld, zowel via de verworven kennis over de bodem- en klimaatomstandigheden als via de continue herziening van de technieken gericht op het behoud en de verbetering van het product en zijn oorspronkelijke kenmerken.

Categorie 1: Wijn

De in dit wijnbouwgebied geproduceerde wijnen vertegenwoordigen de eigenheid van het terroir door de combinatie van enerzijds natuurlijke factoren die het potentieel van de druiven trouw tot uiting brengen, en anderzijds de bodem en het gematigd continentaal klimaat met temperatuurverschillen die een goede rijping van de druiven bevorderen, en die resulteren in een evenwichtige weergave van de verschillende componenten en aroma’s van de wijn. De combinatie van door de natuur en de mens bepaalde factoren die hierboven zijn beschreven en de geografische dekking van de BOB Piemonte zorgen ervoor dat een reeks wijncategorieën en -soorten met kenmerkende chemisch-fysische en organoleptische eigenschappen (kleur, aroma en smaakindrukken) worden verkregen. De wijnen variëren van witte, rode en mousserende wijnen tot passitowijnen, elk met een afzonderlijk zintuiglijk profiel.

Witte wijnen — De gematigde en frisse omgevingsomstandigheden in het productiegebied van de BOB Piemonte brengen witte wijnen voort met een min of meer intens strogele kleur, in de neus een aanzienlijke frisheid, behoorlijk veel extract en een hoge zuurgraad. De smaak kan droog tot halfdroog zijn, afhankelijk van de vinificatie. Bij wijnen met (overwegend) sauvignon is er sprake van intensere fruitaroma’s. Wijnen met overwegend moscato hebben een kenmerkend aroma dat aan witte bloemen doet denken. De wijnen in deze categorie moeten een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 10 % hebben, maar het bedraagt meestal tussen 12 en 13 %. De totale zuurgraad is ten minste 4,5 g/l, maar bedraagt meestal tussen 5,5 en 6,5 g/l. Het suikervrij extract is ten minste 15 g/l, maar bedraagt meestal tussen 17 en 20 g/l.

Rode wijnen — Het hele grondgebied is bij uitstek geschikt voor de productie van rode wijnen omdat het bodems van verschillende oorsprong heeft, die alle echter niet erg vruchtbaar zijn. Het gebied is heuvelachtig en kent weinig neerslag, wat ervoor zorgt dat de druiven goed rijpen, ook met betrekking tot de fenolische bestanddelen. De grote vakbekwaamheid van de wijnbouwers bepaalt al sinds lang welke rassen in de wijngaarden worden geproduceerd afhankelijk van de specifieke behoeften. De wijnen hebben over het algemeen een min of meer intens helderrode kleur met paarse tot granaatrode schakeringen, al naargelang het druivenras. De aroma’s worden gekenmerkt door toetsen van rode vruchten en soms licht grazige accenten. Qua smaak is sprake van een matige tot aanzienlijke zuurgraad, maar de belangrijkste verschillen betreffen de perceptie van de tannines, die erg kunnen variëren al naargelang het voornaamste druivenras en subtiel (bv. Barbera) tot krachtig (bv. Albarossa, Freisa) tot uiting kunnen komen. Door de verschillen qua bodemtypes en klimaat en microklimaat in de wijnbouwgebieden in Piemonte kunnen de druivenrassen in min of meer intense mate tot uitdrukking komen, waardoor de uiteindelijke profielen van de wijnen wezenlijk van elkaar verschillen. De wijnen in deze categorie moeten een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 11 % hebben, maar het bedraagt meestal tussen 12 en 13 %. De totale zuurgraad is ten minste 4,5 g/l, maar bedraagt meestal tussen 5 en 6 g/l. Het suikervrij extract is ten minste 20 g/l, maar bedraagt meestal tussen 22 en 24 g/l.

Roséwijnen — De gematigde en frisse omgevingsomstandigheden in het productiegebied van de BOB Piemonte brengen roséwijnen voort met een min of meer intens oranje tot kersenrode kleur, in de neus een aanzienlijke frisheid, behoorlijk veel extract en een hoge zuurgraad. De smaak kan droog tot halfdroog zijn, afhankelijk van de vinificatie.

De wijnen in deze categorie moeten een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 10,5 % hebben, maar het bedraagt meestal tussen 12 en 13 %. De totale zuurgraad is ten minste 4,5 g/l, maar bedraagt meestal tussen 5,5 en 6,5 g/l. Het suikervrij extract is ten minste 17 g/l, maar bedraagt meestal tussen 17 en 19 g/l.

Categorie 4: Mousserende wijn en categorie 6: Aromatische mousserende kwaliteitswijn

Dankzij de milieu-, bodem- en klimaatomstandigheden waarin de BOB Piemonte wordt geproduceerd en gezien de omvang van het gebied, kunnen de druiven voldoende rijpen met het oog op de productie van mousserende wijnen door de meest geschikte rijpingsperiode te kiezen. In het hele productiegebied zijn de ideale omstandigheden voor de productie van mousserende wijnen te vinden op geringere hoogten en in gebieden met een minder gunstige ligging. Deze wijnen worden gekenmerkt door een matig alcoholgehalte, een bovengemiddelde zuurgraad len een lekkere smaak, met fijne en aanhoudende bubbels. De mousserende wijnen worden geproduceerd door middel van een secundaire gisting in autoclaven, ongeacht of het om witte, rode of roséwijn gaat. Als aromatische variëteiten zoals brachetto worden gebruikt, resulteert dat in een mousserende wijn met een matig intens rode, soms naar kersenrood neigende kleur, een delicate smaak, min of meer zoet, met een opmerkelijke fijne muskustoets.

De wijnen in deze categorie moeten een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 10,5 % hebben, maar het bedraagt meestal tussen 12 en 13 %. De totale zuurgraad is ten minste 5 g/l, maar bedraagt meestal tussen 5,5 en 6,5 g/l. Het suikervrij extract is ten minste 17 g/l voor de witte wijnen en 20 g/l voor de rode wijnen, en bedraagt meestal tussen 17 en 20 g/l. Het gehalte aan suikerresidu varieert van pas dosé over halfdroog (demi-sec) tot zoet (zoals de aromatische Brachettovariëteit).

Categorie 8: Parelwijn

Dankzij de milieu-, bodem- en klimaatomstandigheden waarin de BOB Piemonte wordt geproduceerd, kunnen de druiven voldoende rijpen met het oog op de productie van parelwijnen. Deze soort wijn kent een lange traditie in Piemonte en er worden hoofdzakelijk oude Piemontese druivenrassen voor gebruikt. Deze wijnen worden gekenmerkt door een bovengemiddeld alcoholgehalte, een matige zuurgraad en een lekkere smaak. Lichte bubbels versterken in samenspel met het matig gehalte aan suikerresidu de fruitige toetsen. De parelwijnen worden geproduceerd door middel van een korte secundaire gisting in autoclaven, ongeacht of het om witte, rode of roséwijn gaat. Op het volledige grondgebied van de BOB zijn de omstandigheden geschikt voor de productie van deze soort wijn.

De wijnen in deze categorie moeten een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 10 % hebben, maar het bedraagt meestal tussen 11 en 12 %. De totale zuurgraad is ten minste 4,5 g/l, maar bedraagt meestal tussen 5,5 en 6,5 g/l. Het suikervrij extract is ten minste 15 g/l voor de witte wijnen en 20 g/l voor de rode wijnen, en bedraagt meestal tussen 17 en 22 g/l.

Categorie 1: Wijn, categorie 15: Wijn van ingedroogde druiven en categorie 16: Wijn van overrijpe druiven

Op het volledige grondgebied van de BOB zijn de omstandigheden ideaal voor de productie van wijnen met een hoog alcoholgehalte, maar kenmerken als volheid, zoetheid en een krachtig aroma kunnen nog worden verbeterd door de druiven gedurende een periode aan de stok of op geschikte locaties te laten drogen. Door dat procedé wordt de kleur van de wijn geconcentreerd en zeer intens. Ook de tannines intensiveren en worden imposanter, waardoor de wijn een goede structuur en levensduur krijgt. De smaakindrukken variëren al naargelang de mate van droging. In de categorie “wijn” worden de druiven in mindere mate gedroogd en leidt het procedé slechts tot een lagere zuurgraad en meer “zachtheid”. In de categorie “wijn van overrijpe druiven” is de concentratie groter en is sprake van een opmerkelijk gehalte aan suikerresidu. De categorie “wijn van ingedroogde druiven” heeft een zeer hoog alcoholgehalte, een opvallend suikerresidu en aanzienlijk zachtere tannines.

Als aromatische variëteiten worden gebruikt, worden de kenmerkende aroma’s extra benadrukt.

De Piemonte rosso passito moet een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 16 % hebben (waarvan ten minste 9 % effectief) in de categorie “wijn van ingedroogde druiven”, 15 % (waarvan ten minste 12 % effectief) in de categorie “wijn van overrijpe druiven” en 13 % (waarvan ten minste 10,5 % effectief) in de categorie “wijn”. Minimale totale zuurgraad: 4,5 g/l. Het minimaal suikervrij extract bedraagt 25 g/l voor passito in de categorieën “wijn van ingedroogde druiven” en “wijn van overrijpe druiven”, en 23 g/l voor passito in de categorie “wijn”.

De Piemonte bianco passito moet een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 16 % hebben (waarvan ten minste 9 % effectief) in de categorie “wijn van ingedroogde druiven”, 15 % (waarvan ten minste 12 % effectief) in de categorie “wijn van overrijpe druiven” en 13 % (waarvan ten minste 10,5 % effectief) in de categorie “wijn”. Minimale totale zuurgraad: 4,5 g/l. Het minimaal suikervrij extract bedraagt 22 g/l voor passito in de categorieën “wijn van ingedroogde druiven” en “wijn van overrijpe druiven”, en 20 g/l voor passito in de categorie “wijn”.

De Piemonte Barbera passito moet een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 16 % hebben (waarvan ten minste 9 % effectief) in de categorie “wijn van ingedroogde druiven”, 15 % (waarvan ten minste 12 % effectief) in de categorie “wijn van overrijpe druiven” en 13 % (waarvan ten minste 10,5 % effectief) in de categorie “wijn”. Minimale totale zuurgraad: 4,5 g/l. Het minimaal suikervrij extract bedraagt 26 g/l voor passito in de categorieën “wijn van ingedroogde druiven” en “wijn van overrijpe druiven”, en 24 g/l voor passito in de categorie “wijn”.

De geografische omstandigheden van het BOB-gebied zijn zeer belangrijk voor de productie van passitowijnen. Er moet niet alleen voor worden gezorgd dat de druiven perfect gerijpt zijn, ook de omstandigheden voor de droging op geschikte locaties moeten ideaal zijn, namelijk een lage vochtigheid, grote temperatuurschommelingen en een behoorlijke ventilatie. In de herfst is in de heuvels en het laaggebergte in het productiegebied van de BOB Piemonte sprake van grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht en ook wordt het laaggebergte door zonneschijn warmer dan de laagvlakte, waardoor bij zonsondergang een natuurlijke luchtcirculatie ontstaat. Dit bekende fenomeen wordt aanschouwelijk gemaakt door het ontbreken van mist, die in dat seizoen in de Povlakte daarentegen vaak aanwezig is.

9. Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Gebruik van de aanduiding “Vigneti di Montagna”

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De wijngaarden voor de productie van wijnen met de specifieke aanduiding “Vigneti di Montagna” op het etiket moeten zich gemiddeld ten minste 500 m boven zeeniveau bevinden en aan ten minste een van de volgende voorwaarden voldoen:

een gemiddelde helling van ten minste 30 %;

wijngaarden op terrassen.

Gebruik van de aanvullende geografische eenheid “Marengo”

Rechtskader:

Unieregelgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De aanduiding van de aanvullende geografische eenheid “Marengo” is uitsluitend toegestaan voor wijnen met de BOB Piemonte Cortese frizzante e Piemonte Cortese spumante die worden geproduceerd in het kleinste productiegebied van de BOB, zoals expliciet beschreven in punt 1.6 van onderhavig enig document.

Gebruik van de vermelding “Storico”

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De vermelding “Storico” is uitsluitend toegestaan voor de mousserende wijnen Piemonte Cortese of Piemonte Cortese Marengo of Piemonte Marengo uit cortesedruiven die afkomstig zijn van wijngaarden in het oudste oorspronkelijke productiegebied binnen het administratieve grondgebied van de in punt 1.6 van onderhavig enig document opgenomen gemeenten.

Etikettering

Rechtskader:

Unieregelgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

In de beschrijving van de wijnen Piemonte Brachetto en Piemonte Moscato is de aanduiding van het suikergehalte met de in de geldende wetgeving vastgestelde bewoordingen verplicht; deze bewoordingen moeten in een letterhoogte van minimaal 3 mm worden aangebracht in elk gezichtsveld waarin de benaming is aangegeven.

Link naar het productdossier

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14664