Home

Bekendmaking van een enig document dat is gewijzigd naar aanleiding van de goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 2020/C 347/13

Bekendmaking van een enig document dat is gewijzigd naar aanleiding van de goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 2020/C 347/13

19.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 347/16


Bekendmaking van een enig document dat is gewijzigd naar aanleiding van de goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

(2020/C 347/13)

De Europese Commissie heeft deze minimale wijziging goedgekeurd overeenkomstig artikel 6, lid 2, derde alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie (1).

De aanvraag tot goedkeuring van deze minimale wijziging kan worden geraadpleegd in de eAmbrosia-databank van de Commissie.

ENIG DOCUMENT

QUESO LOS BEYOS

EU-nr.: PGI-ES-00806-AM01 – 31.5.2019

BOB ( ) BGA (X)

1. Naam

“Queso Los Beyos”

2. Lidstaat of Derde Land

Spanje

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 1.3. Kaas

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

Onder de beschermde geografische aanduiding “Queso Los Beyos” vallen kazen die zijn vervaardigd uit rauwe of gepasteuriseerde koeien-, schapen- of geitenmelk, waarbij die verschillende soorten melk nooit worden vermengd. De kazen worden verkregen door stremming van de melk en rijpen gedurende minstens 15 dagen of, als zij uit rauwe melk zijn vervaardigd, gedurende minstens 60 dagen. Zij voldoen aan de in het productdossier gestelde eisen en vertonen de hierna beschreven kenmerken.

Fysieke kenmerken

Vorm: cilindervormig, met een vlakke boven- en onderkant of lichtjes holrond.

Afmetingen: hoogte tussen 3 en 9 cm en diameter van 7 à 11 cm, met een tolerantie van ± 0,5 cm voor zowel de hoogte als de diameter.

Gewicht: 250 à 500 g, met een tolerantie van ± 5 %.

Chemische kenmerken

Drogestofgehalte: minimaal 50 %.

Vetgehalte in de droge stof: minimaal 45 %.

Eiwitgehalte in de droge stof: minimaal 30 %.

Sensorische kenmerken

Fijne, ruwe korst, met een kleur die, afhankelijk van het soort melk, roomkleurig geel (koe), lichtgeel (geit) of lichtbruin (schaap) is.

Halfharde tot harde, compacte kaasmassa; geen door gisting ontstane ogen en weinig gaten van mechanische oorsprong; bros en brokkelig bij het snijden; met een witte kleur in het geval van kaas op basis van geitenmelk en ivoor of lichtgeel indien op basis van schapen- of koeienmelk.

Vaste structuur, geen of zeer weinig elasticiteit en middelmatige of hoge brosheid.

Geur en aroma: zacht, melkachtig; intenser bij schapen- en geitenkaas en doen lichtjes denken aan de diersoort waarvan de gebruikte melk afkomstig is.

Milde smaak, die intenser is bij schapenkaas. Schapen- en geitenkaas smaken lichtjes naar de respectieve melk. Licht zoutig en enigszins zurig, aangenaam en evenwichtig, met een frisse, melkachtige nasmaak bij koeienmelk en een intensere, aanhoudende nasmaak bij schapen- en geitenmelk.

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

Koeien-, schapen- of geitenmelk; melkfermenten, calciumchloride, leb en zout. Dit zijn de ingrediënten die van oudsher en tot op de dag van vandaag worden gebruikt.

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

De bereiding en de rijping vinden plaats in het afgebakende geografische gebied.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

De kazen die voldoen aan de voorwaarden om op de markt te worden gebracht onder de BGA, krijgen op de plaats van oorsprong (in de geregistreerde kaasmakerij waar de kaas is vervaardigd en gerijpt), naast het eigen etiket van elke producent (commercieel etiket), een goed zichtbaar, genummerd etiket dat de productidentiteit garandeert. Op dit etiket moeten de vermeldingen “Indicación Geográfica Protegida” [“beschermde geografische aanduiding”] en “Queso Los Beyos” zijn aangebracht, evenals het logo van de BGA. Om verwarring bij de consument te vermijden, wordt op het commerciële etiket in hoofdletters vermeld van welke diersoort de gebruikte melk afkomstig is, samen met de naam of bedrijfsnaam en het adres van de producent.

Het logo, in de drie kleurvarianten, is minimaal 1 cm groot.

Image 1

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het afgebakende geografische gebied waar de kazen met de BGA “Queso Los Beyos” worden bereid en rijpen, bestaat uit de gemeenten Oseja de Sajambre (autonome gemeenschap Castilla y León), Amieva en Ponga (autonome gemeenschap Asturië).

5. Verband met het geografische gebied

5.1. Specificiteit van het geografische gebied

Het geografische gebied wordt op natuurlijke wijze afgebakend door verscheidene bergketens: het Cantabrisch gebergte in het zuiden, uitlopers van het westelijk massief van de Picos de Europa in het oosten, de bergen van Fontecha in het noorden en de “Cordal de Ponga” in het westen. Deze bergen bemoeilijkten de aanleg van verbindingswegen, die op grote hoogte en via ingewikkelde bergpassen moesten worden aangelegd om het abrupte reliëf te kunnen overwinnen.

In het gebied daarentegen is het reliëf, hoewel het ook nog moeilijkheden oplevert, van dien aard dat er vlottere verbindingsmogelijkheden zijn: verscheidene paden en wegen verbinden de dorpen en bieden toegang tot de gemeenschappelijke schaapskooien. Op die manier is een gebied ontstaan met soortgelijke gewoonten en talrijke gemeenschappelijke kenmerken, die niet ophouden bij de administratieve grenzen.

Ongeveer een derde van de oppervlakte wordt gebruikt als weide; die weiden kunnen bijna het hele jaar door worden benut.

In grote lijnen kunnen drie soorten landschappen worden onderscheiden, die telkens in de drie gemeenten voorkomen: ten eerste, op hoge hoogte, onregelmatige rotsachtige toppen aan de voet waarvan zich hooggelegen graslanden (bergpassen) uitstrekken tussen de rotsen; ten tweede, op middelgrote hoogte, wouden met verspreide groene weidegronden; en ten derde, lager gelegen, maaiweiden met verspreid geboomte.

Het reliëf in dit gebied heeft bij de ontwikkeling van deze unieke kaassoort ongetwijfeld een aanzienlijke rol gespeeld; er werd immers gebruikgemaakt van de melkoverschotten die ontstonden als gevolg van een levenswijze waarvoor de bewoners weinig alternatieven hadden. De reeds vermelde grote moeilijkheden om verbindingswegen aan te leggen en de vlottere verbindingsmogelijkheden tussen de gemeenten van het afgebakende geografische gebied waren doorslaggevend bij het ontstaan van de nauwe band tussen de bewoners, die gedurende een bepaalde periode van het jaar samenleefden rond de schaapskooien in de hooggelegen graslanden. Zij deelden niet alleen de fysieke ruimte maar ook een levenswijze, waardoor de gewoonte ontstond om de beschikbare hulpbronnen samen te gebruiken en dus ook samen “Queso Los Beyos” te maken.

Ook de bodemkenmerken zijn beslissend geweest, in die zin dat het teelt- en houderijsysteem voor de kudden traditioneel gebaseerd was op duidelijk seizoensgebonden (extensieve) bosbeweiding, die afhankelijk was van de hoogte en de samenstelling van de weilanden. Dankzij het gemengde exploitatiesysteem kaas-vlees konden twee soorten producten worden verkregen: er werden jongen van de verschillende diersoorten gekweekt en er werd kaas vervaardigd van de melkoverschotten die na het zogen of spenen overbleven.

Al van oudsher hadden de kudden een typische samenstelling, die afhing van de kenmerken van de grond. Die kenmerken waren zelfs binnen dezelfde gemeente verschillend en vielen gunstiger uit voor de ene of de andere soort. Zo hadden herders koeien, schapen of geiten, maar zelden gemengde kudden en dus vervaardigden zij kaas van koeien-, schapen- of geitenmelk en niet van een mengsel van verschillende soorten melk. Dit is bepalend geweest voor de ontwikkeling van deze kaassoort.

Doorslaggevend voor de ontwikkeling van de kaas waren in de eerste plaats de kenmerken van het gebied, maar ook het productieproces waarvoor de inwoners van deze dorpen naargelang van de kenmerken van het gebied hebben gekozen, heeft zijn stempel op de eigenschappen van het eindproduct gedrukt.

5.2. Specificiteit van het product

Het specifieke karakter van dit product komt in de eerste plaats tot uiting in zijn uitzicht, dat totaal verschillend is van alle kaassoorten die in de omgeving van het afgebakende geografische gebied worden vervaardigd. De “Queso Los Beyos” is herkenbaar aan het kleine formaat, met een diameter die iets groter is dan de hoogte. Dit kleine formaat is niet toevallig: het versnelt het uitlekken en drogen, wat een belangrijke factor is aangezien het verwijderen van de wei van oudsher hoofdzakelijk plaatsvindt in de fase waarin de kaas wordt gevormd. Tijdens deze fase lekt de wrongel door de zwaartekracht uit en wordt hij samengeperst door zijn eigen gewicht. Deze methode wordt nog steeds gebruikt en is bepalend voor de textuur en het uitzicht van de kaasmassa, de kenmerken die deze kaas zo specifiek maken. Het zijn vooral de kenmerken van de kaasmassa die dit product zijn identiteit verlenen: compact en bros of brokkelig bij het snijden. De smaak is zachter bij kazen die gemaakt zijn op basis van koemelk en intenser bij kazen op basis van geiten- en schapenmelk, die doen denken aan het soort melk waarvan zij zijn gemaakt. Alle kazen hebben evenwel een licht zurige toets die ontstaat door de fabricatiemethode, meer bepaald het soort stremming van de melk, en die ervoor zorgt dat de smaaknuances beperkt zijn.

Het traditionele productieproces van deze kaas met koeien-, geiten- of schapenmelk wordt beschreven in verschillende documenten. Zo staat bijvoorbeeld in “Los quesos artesanales de Asturias” (1985) te lezen: “De Queso Los Beyos kan gemaakt zijn van koeien-, geiten- of schapenmelk, maar volgens de lokale traditie werden de verschillende soorten melk niet vermengd”. José A. Fidalgo Sánchez vermeldt dit eveneens in zijn “Asturias, parada y fonda” (1988), net als Enric Canut e.a. in “Quesos” (1992). Deze laatste licht ook in zijn “Manual de quesos, queseros y quesómanos” toe dat “wordt uitgegaan van koeien-, geiten- of schapenmelk, zonder dat deze soorten worden vermengd”.

5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de faam of een ander kenmerk van het product

De kaas heeft zijn naam te danken aan de grote bergengte Los Beyos. Die is in de kalkhoudende rotsen uitgesleten door de rivier Sella, die door de gemeenten van het afgebakende geografische gebied loopt. Van oudsher heeft de kaas een erkende reputatie, die met die afkomst samenhangt.

Deze goede reputatie is het belangrijkste element waarmee het verband tussen het geografische gebied en het product kan worden aangetoond. Hiervan zijn talrijke bewijzen. In het woordenboek van Miñano (1827) wordt expliciet gewezen op de goede kwaliteit van deze kaas en zelfs vroeger zijn er al bibliografische verwijzingen in “Catastro del Marqués de La Ensenada” (1752) en vanaf 1779 in gemeentelijke verordeningen van de verschillende gemeenten van het gebied. Later werd in talrijke boeken en geschriften aan deze kaas aandacht besteed of zelfs een hoofdrol toebedeeld, zelfs zo dat de kaas “het juweel van het oosten” of “kind van de bergengtes” werd genoemd, zoals door Juan Gabriel Pallarés in zijn “Guía de productos de la tierra” (1998).

Ook in vele gastronomische werken komt de waardering voor deze kaas tot uiting: “Guía del buen comer español” (1929) looft de “goede smaak van deze kaas” als een opmerkelijk kenmerk; in “Lecciones de cocina regional” (1962) staat letterlijk te lezen dat hij een “zeer goede smaak” heeft; in “Comer en Asturias” (1980) wordt hij tot de belangrijkste Asturische kazen gerekend (“ten minste vijf kazen worden in Asturië gemaakt”); en ook in “Cocina práctica de los quesos de España” (1983) wordt hij genoemd. “El Gran libro de la cocina asturiana” (1986) schetst de kaas als typisch voor de bergengte Los Beyos.

Zoals gezegd werd deze kaas oorspronkelijk voornamelijk gemaakt voor eigen gebruik of om de huur te betalen; later werd hij in beperkte mate ook als geschenk, betaal- of ruilmiddel gebruikt. Toen de melkoverschotten voor de productie werden aangewend, werd hij bovendien een bron van rechtstreekse inkomsten. In het begin bleven de transacties beperkt tot de plaatselijke handel, maar daarna breidden zij zich uit, toen markten ontstonden in de nabijgelegen gemeenten, zoals in Cangas de Onís. Sommigen denken dat het op die markt is dat de kaas zijn naam heeft gekregen wegens zijn afkomst uit het gebied van de bergengte Los Beyos.

In Cangas de Onís is hij een van de kazen die deelnemen aan de “Concurso — Exposición de Quesos Picos de Europa” (een tentoonstelling, met wedstrijd, van kazen uit de Picos de Europa), die voor het eerst werd georganiseerd in het kader van de najaarsbeurs van 1942. In het gemeentehuis bevinden zich documenten waaruit blijkt dat de kaas heeft deelgenomen aan deze wedstrijd, waar hij trouwens nog steeds een glansrol speelt, samen met andere soorten kaas van nabijgelegen gebieden.

De “Queso Los Beyos” organiseert bovendien zijn eigen wedstrijd. In de Asturische krant “La Nueva España” verscheen op 10 december 1984: “Ponga heeft sinds gisteren zijn eigen kaaswedstrijd Los Beyos”. In andere krantenartikelen van datzelfde jaar staat te lezen: “Los Beyos-kaas stimuleert economie” en “Kaas van Los Beyos steeds meer gewaardeerd”. Op 28 mei 2004 werden in “La Voz de Asturias” de eerste gastronomische kaasdagen Los Beyos aangekondigd, die samenvielen met de 21e Los Beyos-wedstrijd. Ook in de gemeente Amieva wordt de wedstrijd sinds 1992 georganiseerd. In de gemeentehuizen is documentatie te vinden over de deelnemers, de samenstelling van de jury, de prijzen en de laureaten.

Tegenwoordig wordt nog steeds bericht over deze wedstrijden, waaraan fabrikanten uit de drie gemeenten van het afgebakende gebied deelnemen en waarbij veel toeschouwers aanwezig zijn.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/pliegoquesolosbeyosversion62020_tcm30-539927.pdf


(1)PB L 179 van 19.6.2014, blz. 17.