Home

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 2020/C 418/09

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 2020/C 418/09

3.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 418/9


Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2020/C 418/09)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingsaanvraag binnen drie maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN EEN NIET-MINIMALE WIJZIGING VAN HET PRODUCTDOSSIER INZAKE BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMINGEN/BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Aanvraag tot goedkeuring van een wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

“RADICCHIO ROSSO DI TREVISO”

EU-nr.: PGI-IT-1514-AM02 — 5.6.2020

BOB ( ) BGA (X)

1. Aanvragende groepering en rechtmatig belang

Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP

Piazzale Indipendenza n. 2

31055 Quinto di Treviso — TV (Italië)

E-mail: consorzio@radicchioditreviso.it

Gecertificeerde e-mail: mail@pec.radicchioditreviso.it

De Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP (Vereniging tot bescherming van de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” en de BGA “Radicchio Variegato di Castelfranco”) is gerechtigd om een wijzigingsaanvraag in te dienen krachtens artikel 13, lid 1, van Besluit nr. 12511 van het Ministerie van Landbouw, Voedsel- en Bosbouwbeleid van 14 oktober 2013.

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Rubriek van het productdossier waarop de wijziging(en) betrekking heeft/hebben

Naam van het product

Beschrijving van het product

Geografisch gebied

Bewijs van oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Overige: verwijzingen naar de controlestructuur, redactionele wijzigingen.

4. Aard van de wijziging(en)

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document (of gelijkwaardig document) is bekendgemaakt, die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

5. Wijziging(en)

Beschrijving van het product

De volgende zin uit artikel 1:

“De beschermde geografische aanduiding (BGA) “Radicchio Rosso di Treviso” is in de tuinbouwsector voorbehouden aan rode radicchio van het late en het vroege type die voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van dit productdossier.”

wordt als volgt gewijzigd:

“De beschermde geografische aanduiding (BGA) “Radicchio Rosso di Treviso” is voorbehouden aan rode radicchio van het late en het vroege type die voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van dit productdossier.”.

De toevoeging “in de tuinbouwsector” wordt geschrapt, omdat het een overbodige specificatie is. Dit is een redactionele wijziging.

Van artikel 4, eerste alinea, wordt de volgende tekst:

“De geteelde planten die bestemd zijn voor de productie van de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” moeten planten zijn van de composietenfamilie — geslacht Cichorium intybus L. — variëteit “sylvestris”, waaronder ook het late en het vroege type vallen.”

verplaatst naar artikel 2, waarvan het de eerste alinea wordt. Dit is een redactionele wijziging.

De volgende tekst uit artikel 6:

“Bij het in de handel brengen moet de radicchio (rode sla) met de BGA “Radicchio Rosso di Treviso”, de volgende kenmerken hebben:

1. Late “Radicchio Rosso di Treviso”

a)

uiterlijk: regelmatig gevormde, gelijkvormige uitlopers met de juiste compactheid; dicht opeenstaande bladeren die dicht rondom elkaar staan en de neiging vertonen de krop naar de top toe af te sluiten; krop voorzien van een perfect bijgesneden en schoongemaakt stuk penwortel met een lengte die goed in verhouding staat tot de afmetingen van de krop zelf, maar die in ieder geval niet meer dan 6 cm bedraagt;

b)

kleur: intens wijnrode bladschijf met weinig geprononceerde zijnerven; de hoofdnerf is wit;

c)

smaak: de hoofdnerf heeft een aangename, enigszins bittere smaak en is knapperig van consistentie;

d)

groottesortering: kroppen met een minimumgewicht van 100 g, een minimumdiameter bij de aanzet van 3 cm, en een lengte (gemeten zonder de penwortel) van 12-25 cm.

Het productprofiel van de late “Radicchio Rosso di Treviso” is als volgt:

perfecte rijpingsgraad;

helderrode kleur van de bladschijf;

witte hoofdnerf;

krop met goede consistentie;

middelhoog tot hoog gewicht;

uniformiteit van de groottesortering en de lengte van de kroppen;

precieze opmaak — verfijnd — vrij van onvolkomenheden;

penwortel in de juiste verhouding tot de krop en niet langer dan 6 cm.

2. Vroege “Radicchio Rosso di Treviso”

a)

uiterlijk: volle, lange, goed gesloten krop, voorzien van een bescheiden stuk wortel;

b)

kleur: bladeren met een duidelijk geaccentueerde, witte hoofdnerf die zich vertakt in vele kleine zijnerven met dezelfde helderrode kleur als de goed ontwikkelde bladschijf;

c)

smaak: bladeren met een enigszins bittere smaak en met een gemiddeld knapperige consistentie;

d)

groottesortering: minimumgewicht van de kroppen 150 g, lengte van de krop (zonder wortel) 15-25 cm.

Het productprofiel van de vroege “Radicchio Rosso di Treviso” is als volgt:

perfecte rijpingsgraad;

helderrode kleur van de bladschijf, onderbroken door fijne witte nerfjes;

krop met goede consistentie;

middelhoog tot hoog gewicht;

uniformiteit van de groottesortering van de kroppen;

precieze opmaak — verfijnd — vrij van onvolkomenheden;

penwortel in de juiste verhouding tot de krop en niet langer dan 4 cm.”

wordt verplaatst naar artikel 2 en als volgt gewijzigd:

Productkenmerken

Bij het in de handel brengen moet de radicchio (rode sla) met de BGA “Radicchio Rosso di Treviso”, de volgende kenmerken hebben:

1. Late “Radicchio Rosso di Treviso”

a)

uiterlijk: regelmatig gevormde, gelijkvormige uitlopers met de juiste compactheid; dicht opeenstaande bladeren die dicht rondom elkaar staan en de neiging vertonen de krop naar de top toe af te sluiten; krop voorzien van een perfect bijgesneden en schoongemaakt stuk penwortel met een lengte die goed in verhouding staat tot de afmetingen van de krop zelf, maar die in ieder geval niet meer dan 6 cm bedraagt;

b)

kleur: intens wijnrode bladschijf met weinig geprononceerde zijnerven; de hoofdnerf is wit;

c)

smaak: de hoofdnerf heeft een aangename, enigszins bittere smaak en is knapperig van consistentie;

d)

groottesortering: kroppen met een minimumgewicht van 100 g, een minimumdiameter bij de aanzet van 3 cm, en een lengte (gemeten zonder de penwortel) van 10-25 cm.

De kleinere kroppen van de late “Radicchio Rosso di Treviso” zijn uitsluitend bestemd voor bewerking.

Het productprofiel van de late “Radicchio Rosso di Treviso” is als volgt:

perfecte rijpingsgraad;

helderrode kleur van de bladschijf;

witte hoofdnerf;

krop met goede consistentie;

middelhoog tot hoog gewicht;

uniformiteit van de groottesortering en de lengte van de kroppen;

precieze opmaak — verfijnd — vrij van onvolkomenheden;

penwortel in de juiste verhouding tot de krop en niet langer dan 6 cm.

2. Vroege “Radicchio Rosso di Treviso”

a)

uiterlijk: volle, lange, goed gesloten krop, voorzien van een bescheiden stuk wortel;

b)

kleur: bladeren met een duidelijk geaccentueerde, witte hoofdnerf die zich vertakt in vele kleine zijnerven met dezelfde helderrode kleur als de goed ontwikkelde bladschijf;

c)

smaak: bladeren met een enigszins bittere smaak en met een gemiddeld knapperige consistentie;

d)

groottesortering: minimumgewicht van de kroppen 150 g, lengte van de krop (zonder wortel) 15-25 cm.

Het productprofiel van de vroege “Radicchio Rosso di Treviso” is als volgt:

perfecte rijpingsgraad;

helderrode kleur van de bladschijf, onderbroken door fijne witte nerfjes;

krop met goede consistentie;

middelhoog tot hoog gewicht;

uniformiteit van de groottesortering van de kroppen;

precieze opmaak — verfijnd — vrij van onvolkomenheden;

penwortel in de juiste verhouding tot de krop en niet langer dan 4 cm.”.

Meer bepaald:

a)

Het artikel wordt ingeleid door de volgende nieuwe tekst: “Productkenmerken”. Dit is een redactionele wijziging.

b)

Voor het late type wordt de lengte (zonder penwortel) gewijzigd van 12-25 cm in 10-25 cm. Deze wijziging wordt gerechtvaardigd door de nieuwe eisen van de markt en is bedoeld om aan de nieuwe handelsbenchmarks te voldoen. Met deze wijziging wordt het mogelijk om de consument een product van kleine afmeting aan te bieden dat uitstekend geschikt is om in bakjes te worden verpakt en om als panklaar product te worden bereid.

c)

Door de zin “De kleinere kroppen van de late “Radicchio Rosso di Treviso” zijn uitsluitend bestemd voor bewerking.” in te voegen, kunnen kroppen met een grootte van minder dan 10 cm worden gebruikt ter vergemakkelijking van het productieproces van bewerkte producten op basis van “Radicchio Rosso di Treviso”, waarvoor steeds meer belangstelling bestaat vanuit ambachtbedrijven en de levensmiddelenindustrie.

d)

De wijziging in het productieprofiel van de vroege “Radicchio Rosso di Treviso” waarbij de tekst “penwortel in de juiste verhouding en niet langer dan 4 cm” wordt aangevuld tot “penwortel in de juiste verhouding tot de krop en niet langer dan 4 cm”, is een redactionele wijziging die bedoeld is om de nauwkeurigheid van het productdossier te verbeteren.

De bovenstaande wijzigingen zijn van toepassing op punt 4.2 “Beschrijving van het product” van de samenvatting die is bekendgemaakt in PB C 279 van 22.11.2007 en op het overeenkomstige punt van het enig document.

Geografisch gebied

De volgende tekst van artikel 2:

“Deze BGA kan uitsluitend worden toegekend aan rode radicchio die is geproduceerd, verwerkt en verpakt op het grondgebied van de provincies Treviso, Padua en Venetië, zoals hieronder beschreven, door telers die geschikt land bebouwen dat jaarlijks voor dat gewas wordt gebruikt.”

wordt verplaatst naar artikel 3, waarvan het de eerste alinea wordt. Dit is een redactionele wijziging.

Bewijs van oorsprong

Rekening houdend met de verplaatsing van de betreffende alinea’s in de punten “Productbeschrijving” en “Werkwijze voor het verkrijgen van het product”, wordt artikel 4 van het productdossier als volgt geherformuleerd:

“Alle fasen van het productieproces worden gecontroleerd doordat voor elke fase de input en de output worden geregistreerd. De traceerbaarheid van het product is hierdoor gewaarborgd, evenals door het invoeren van de percelen, producenten en verpakkers op lijsten die daarvoor door de controle-instantie worden aangehouden, het bijhouden van productie- en verpakkingsregisters en het tijdig bij de controle-instantie aangeven van de geproduceerde hoeveelheden aan het eind van het verkoopseizoen. Alle natuurlijke en rechtspersonen die op de desbetreffende lijsten worden vermeld, worden onderworpen aan controles door de controle-instantie in overeenstemming met de bepalingen in het productdossier en het daarmee verbonden controleprogramma.”.

Met deze wijziging wordt beoogd de handelingen vast te stellen die bedoeld zijn om de oorsprong van het product te waarborgen, overeenkomstig artikel 7, onder d), van Verordening (EU) nr. 1151/2012.

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

De vierde alinea van artikel 4:

“Na het zaaien of het uitplanten en het daaropvolgende uitdunnen van de plantjes mag de plantdichtheid van “Radicchio Rosso di Treviso” niet meer bedragen dan acht planten per vierkante meter.”

wordt verplaatst naar artikel 5, waarvan het de vierde alinea wordt. Dit is een redactionele wijziging.

De vijfde en zesde alinea van artikel 4:

“Om ervoor te zorgen dat het product in aanmerking komt voor de BGA “Radicchio Rosso di Treviso”, mag de maximumproductie per hectare beteelde oppervlakte niet meer bedragen dan (tolerantie volledig uitgesloten):

1)

laat type: 7 000 kg per hectare;

2)

vroeg type: 9 000 kg per hectare.

Het maximumgewicht van het eindproduct mag, per volgroeide krop, niet meer bedragen dan (tolerantie volledig uitgesloten):

1)

laat type: 0,400 kg;

2)

vroeg type: 0,500 kg.”

worden verplaatst naar artikel 5, waarvan ze de laatste alinea’s worden, en worden als volgt gewijzigd:

“Om ervoor te zorgen dat het product in aanmerking komt voor de BGA “Radicchio Rosso di Treviso”, mag de maximumproductie per hectare beteelde oppervlakte niet meer bedragen dan (tolerantie volledig uitgesloten):

1)

laat type: 12 000 kg per hectare;

2)

vroeg type: 15 000 kg per hectare.

Het maximumgewicht van het eindproduct mag, per volgroeide krop, niet meer bedragen dan (tolerantie volledig uitgesloten):

1)

laat type: 0,400 kg;

2)

vroeg type: 0,500 kg.”.

Dankzij de verbeterde teelt- en gewasbeschermingstechnieken voor de vollegrondsteelt van radicchio, die ervoor zorgen dat de uitlopers beter groeien en de planten beter wortelen, het gebruik van machines en gereedschappen waardoor de radicchio sneller verwerkt en vooral geoogst kan worden, en de grootschalige selectie met het oog op verbetering van de opbrengst van de planten, is nu een hogere productie per hectare mogelijk dan in 1996, het jaar waarin de BGA werd verkregen. Het lijkt daarom tijd om de productie aan te passen aan de werkelijkheid, zoals bevestigd door een aantal rassenproeven en technisch-wetenschappelijke rapporten.

Bovendien moet worden benadrukt hoezeer tijdelijke opslag in een gecontroleerde omgeving tijdens de fase van het voorbleken bijdraagt tot de sterke toename van de productieopbrengsten en daarmee tot de verbetering van de intrinsieke kwaliteit van het product. Zonder deze methode zouden aanhoudende ongunstige weersomstandigheden, zoals overmatige neerslag of koude, er namelijk vaak toe leiden dat er op een ongunstig moment en op een inefficiënte manier geoogst moet worden; door het product op te slaan in een koelruimte kunnen de producenten de oogstfasen dus beter plannen en rekening houden met de klimatologische omstandigheden en de beschikbaarheid van hulpbronnen en personeel, om te voorkomen dat de productie tijdelijk stil komt te liggen en vooral het risico te vermijden dat het product door slechte weersomstandigheden verkommert op het veld.

Bovenstaande wijzigingen zijn van toepassing op punt 4.5 “Werkwijze voor het verkrijgen van het product” van de samenvatting die is gepubliceerd in PB C 279 van 22.11.2007.

Artikel 5

De tekst van artikel 5 en punt 4.5 “Werkwijze voor het verkrijgen van het product” van de samenvatting:

“Het uitplanten moet ieder jaar voor 31 augustus plaatsvinden.”

wordt als volgt gewijzigd:

“Het uitplanten moet ieder jaar voor 10 september plaatsvinden.”.

Wijziging van de uiterste uitplantdatum is nodig om de problemen aan te pakken in verband met de, op klimatologisch vlak, langere zomers met aanmerkelijk hogere temperaturen. Met een beperkt uitstel van het moment van uitplanten kan bij radicchioplanten van het late type de stress van het uitplanten effectiever worden weggenomen.

De tekst van artikel 5 en punt 4.5 “Werkwijze voor het verkrijgen van het product” van de samenvatting:

“1)

De oogst van “Radicchio Rosso di Treviso” van het late type vindt vanaf 1 november plaats, en in ieder geval nadat de vorst tenminste tweemaal over de planten is gegaan, om het rood kleuren te bevorderen.”

wordt als volgt gewijzigd:

“De oogst van “Radicchio Rosso di Treviso” van het late type vindt vanaf 20 oktober plaats.”.

De voortdurende aandacht van de producenten voor de klimaatverandering en eisen van de markt en de toenemende vraag van marktpartijen naar producten die langer beschikbaar zijn, hebben het mogelijk gemaakt om, door middel van grootschalige selectie, planten te identificeren, en juist die te selecteren die geschikt zijn om vroeg te worden geoogst, waarbij tegelijkertijd de eisen van de teelt van het late type worden nageleefd. De organoleptische kenmerken en kwaliteiten van deze selecties zijn afhankelijk van seizoensomstandigheden en teelttechnieken. Vanuit dat oogpunt zijn er in de loop der tijd proeven uitgevoerd die hebben bevestigd dat de eis in het huidige productdossier dat de vorst tenminste tweemaal over de planten gaat, nutteloos is. Deze producten worden heel goed beoordeeld door de consument.

Het overbodig geworden nummer “2)” aan het begin van de volgende alinea: “2) De oogst van “Radicchio Rosso di Treviso” van het vroege type vindt vanaf 1 september plaats.” van artikel 5 wordt geschrapt.

In artikel 5 wordt de tekst “in artikel 6” aan het einde van de tweede alinea van de paragraaf “Fase van het forceren/bleken” en “in artikel 6 hieronder” aan het einde van de paragraaf “Opmaakfase” in beide gevallen gewijzigd in “in artikel 2 hierboven” om rekening te houden met de hierboven beschreven verplaatsing van passages van het ene artikel naar het andere.

Verband

Van artikel 4 worden de tweede en derde alinea:

De zaaiomstandigheden en de teeltactiviteiten op de percelen die voor de productie van de BGA “Treviso” worden gebruikt, moeten gelijk zijn aan die welke in het gebied van oudsher gebruikelijk zijn en in ieder geval zodanig zijn dat de planten er hun specifieke kenmerken door verkrijgen.

Voor de productie van de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” van het late of het vroege type wordt een luchtige, diepe, goed afwaterende, niet-alkalische grond zonder al te veel voedingsstoffen, met name stikstof, geschikt geacht. Met name geschikt zijn teeltgebieden met kleiig-zandige bodems van oude alluviale gebieden, waar de kalk is uitgespoeld, met een klimaat dat wordt gekenmerkt door voldoende regenrijke zomers en niet te hoge maximumtemperaturen, een droog najaar, winters waarbij de kou reeds vroeg intreedt, met minimumtemperaturen tot min 10 °C.”

verplaatst naar artikel 6, waarvan zij de eerste en tweede alinea worden. Dit is een redactionele wijziging.

Bovenstaande wijzigingen hebben gevolgen voor punt 5 “Verband” van het enig document.

Na de eerste twee alinea’s die verplaatst zijn uit artikel 4, wordt de volgende alinea toegevoegd:

“De eisen waaraan “Radicchio Rosso di Treviso” moet voldoen, hangen samen met de milieuomstandigheden en met de natuurlijke en menselijke factoren in het teeltgebied. De geschiedenis, de ontwikkeling, de eeuwenlange traditie van de bedrijven en van de telers uit het gebied, de kenmerken van de landbouwgronden, de weersomstandigheden en de temperatuur van het water uit het ondergrondse waterbekken bewijzen in ruime mate dat de teelt van “Radicchio Rosso di Treviso” verbonden is met de omgeving waar deze momenteel wordt geteeld.”.

Deze wijziging is bedoeld om het verband tussen de productkenmerken en het teeltgebied verder te preciseren.

Etikettering

In artikel 8 wordt de volgende tekst:

“Landbouwers moeten de begindatum van elke oogst op volgorde invoeren in een speciaal register voor landbouwbedrijven.

Voor elk type radicchio moeten landbouwers de in het artikel hierboven vermelde organisatie in kennis stellen van de hoeveelheid verkoopbaar product die de productiecyclus heeft opgeleverd.

Ook die hoeveelheid moeten de landbouwers in het register van landbouwbedrijven invoeren, met vermelding van de datum van levering aan de verpakker, behalve wanneer ze het product zelf verpakken.”

geschrapt en vervangen door de tekst van artikel 9.

De tekst uit artikel 8 wordt geschrapt, omdat de inhoud ervan is verwerkt in de nieuwe tekst van artikel 4.

In artikel 9 en punt 4.5 “Werkwijze voor het verkrijgen van het product” van de samenvatting wordt de volgende tekst:

“Om in de handel te worden gebracht, moet radicchio met de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” als volgt worden verpakt:

a)

in geschikte dozen met een basis van 30 cm × 50 cm of van 30 cm × 40 cm en met een maximuminhoud van 5 kg product;

b)

in geschikte dozen met een basis van 40 cm × 60 cm en met een maximuminhoud van 7,5 kg product;

c)

in geschikte dozen van verschillende afmetingen, mits het gewicht niet meer dan 2 kg product bedraagt.

Elke doos moet worden afgedekt en zodanig worden verzegeld dat de inhoud niet kan worden verwijderd zonder het zegel te verbreken.”

als volgt gewijzigd:

“Om in de handel te worden gebracht, moet radicchio met de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” worden verpakt in verpakkingen die geschikt zijn voor levensmiddelen, op voorwaarde dat het totale gewicht ten hoogste 10 kg bedraagt. Het is toegestaan om de kroppen individueel te verpakken, waaronder in zakken voor één krop van een voor een levensmiddelen geschikt materiaal.

Wanneer het verwerkt moet worden, kan het product in geschikte verpakkingen (bakken) worden verhandeld, mits het nettogewicht daarvan maximaal 250 kg bedraagt.

Als garantie voor de eindgebruiker moeten alle verpakkingen voorzien zijn van een verzegelde afsluiting. Bij verpakkingen van meer dan 1 kg netto voor de detailhandel kan het product uit de kratten worden gehaald, waarbij het zegel noodgedwongen wordt verbroken, en per krop aan de eindgebruiker worden verkocht.”.

Gezien de voortdurende innovaties in de verpakkingsindustrie en rekening houdend met de noodzaak van een steeds efficiëntere en aantrekkelijkere lancering van het verkoopseizoen, naast de wensen van moderne winkels en consumenten, moet er meer ruimte zijn voor flexibiliteit en innovatie bij de keuze van verpakkingen. Daarnaast moet er gebruik kunnen worden gemaakt van geschikte bakken met een inhoud tot 250 kg om tegemoet te komen aan de eis van de verwerkende industrie om de verwerkingskosten omlaag te brengen door het product aan te leveren in verpakkingen die beter geschikt zijn voor verlading en verwerking.

Aan de verplichting om verpakkingen van “Radicchio Rosso di Treviso” met BGA van een verzegelde afsluiting te voorzien, wordt een nieuwe bepaling toegevoegd op grond waarvan verpakkingen met een nettogewicht van meer dan 1 kg op de plaats van verkoop geopend mogen worden, zodat kroppen los aan de eindgebruiker kunnen worden verkocht, aangezien de eindgebruiker zelden een hele krat koopt met een nettogewicht van meer dan 1 kg.

Bovenstaande wijzigingen hebben gevolgen voor punt 3.6 van het enig document.

De tekst van artikel 9 en punt 4.8 “Etikettering” van de samenvatting:

“Op de dozen zelf moet in drukletters van gelijke afmetingen de vermelding “Radicchio Rosso di Treviso IGP” worden gedrukt, vergezeld van de nadere aanduiding “tardivo” (laat type) of “precoce” (vroeg type). Op diezelfde dozen moet bovendien de volgende, nog vast te stellen informatie worden vermeld:

naam of firmanaam en adres of hoofdzetel van de teler en/of de telersvereniging en/of de verpakker,

alsmede eventuele aanvullende en bijkomende vermeldingen die niet lovend van aard zijn en die de consument niet misleiden omtrent de aard en de kenmerken van het product.”

wordt als volgt gewijzigd:

“Op de verpakkingen zelf moet op daarvoor bestemde etiketten in goed zichtbare drukletters de vermelding “Radicchio Rosso di Treviso IGP” worden gedrukt, vergezeld van de nadere aanduiding “tardivo” (laat type) of “precoce” (vroeg type). Deze verpakkingen kunnen ook aanvullende informatie bevatten, mits deze niet lovend is en de consument niet misleidt wat betreft de aard en de kenmerken van het product.”.

De mogelijkheid wordt toegevoegd om de informatie als bedoeld in het productdossier op “daarvoor bestemde etiketten” te zetten, omdat de radicchio in naamloze verpakkingen kan worden verpakt, zoals plastic kratten zonder logo of grafische voorstelling van het bedrijf; het lijkt daarom gepast om deze verduidelijking toe te voegen.

Bovendien moet worden benadrukt dat de vermeldingen ter identificatie van het product en het bedrijf en de vermeldingen ten behoeve van de traceerbaarheid wettelijk verplicht zijn. Bijgevolg zouden vermeldingen “naast” wat wettelijk verplicht is, noodzakelijkerwijs facultatief en niet-verplicht zijn.

In artikel 9 van het productdossier wordt het volgende lid ingevoegd:

“Voor het vroege type geldt dat, wanneer het product in de verpakking niet met het blote oog zichtbaar is, naast de naam het woord “precoce” moet worden vermeld in een gelijke lettergrootte direct op de verpakking.”.

Deze wijziging is bedoeld om het vroege type radicchio met de BGA “Radicchio di Treviso” te kunnen onderscheiden, wanneer het verpakte product niet met het blote oog zichtbaar is.

Bovenstaande wijzigingen hebben gevolgen voor punt 3.6 van het enig document.

De volgende logo’s voor de beide typen van de BGA worden in het enig document ingevoerd:

Image 1

Overige

Controleorgaan

In artikel 7 wordt de volgende tekst:

“Om de controle van de productie-, verwerkings- en verpakkingsfasen van radicchio met de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” te waarborgen, werkt de overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 aangewezen structuur voor elk teeltseizoen de lijst bij van producenten en verpakkers die van de BGA gebruik wensen te maken.

In bovengenoemde lijst kunnen radicchiotelers worden opgenomen die, in welke hoedanigheid ook, een perceel in het in artikel 3 van dit productdossier omschreven gebied gebruiken voor de teelt van late en/of vroege “Radicchio Rosso di Treviso”.

Om van de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” gebruik te kunnen maken, moeten producenten zich voor elk teeltseizoen op deze lijst inschrijven, waarbij zij per jaar de typen, de beteelde oppervlakten en de geproduceerde en bij de verpakker bezorgde hoeveelheden moeten aangeven.

Het verzoek om opneming op de lijst moet ieder jaar voor 31 mei bij de controlestructuur worden ingediend, volgens de in het controleprogramma vastgestelde procedures.

De verpakkers zijn verplicht de verklaring van hun jaarlijkse verpakte productie aan de aangewezen controlestructuur op te sturen, uitgesplitst naar de typen radicchio die zijn gebruikt.”

geschrapt en vervangen door:

“De controle op de naleving van het productdossier wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1151/2012. De controle-instantie die verantwoordelijk is voor de controle van het productdossier, is CSQA Certificazioni S.r.l.,Via San Gaetano 74, Thiene (VI), Italië, tel. +39 0445313011, fax +39 0445313070, e-mail: csqa@legalmail.it”.

De eerste, derde, vijfde en zesde alinea van artikel 7 worden geschrapt, omdat de inhoud ervan, zij het anders geformuleerd, is terug te vinden in de nieuwe tekst van artikel 4.

De tweede alinea van artikel 7 wordt geschrapt, omdat deze overbodig wordt geacht in het licht van de inhoud van de nieuwe eerste alinea van artikel 3.

De vierde alinea wordt geschrapt, omdat de daarin vervatte aanwijzingen in het controleprogramma zijn opgenomen.

Bovendien houdt deze wijziging in dat de rechtsgrondslagen worden aangepast en dat wordt aangegeven welke controle-instantie verantwoordelijk is voor de controle op de naleving van het productdossier.

De wijziging heeft ook betrekking op punt 4.7 “Controlestructuur” van de samenvatting.

Redactionele wijzigingen

De titels van de artikelen van het productdossier worden als volgt gewijzigd:

Artikel 1 “Benaming” krijgt als nieuwe titel “Naam”.

Artikel 2 “Gebruik” krijgt als nieuwe titel “Beschrijving van het product”.

Artikel 3 “Productiegebied” krijgt als nieuwe titel “Afgebakend geografisch gebied”.

Artikel 4 “Omgevingskenmerken” krijgt als nieuwe titel “Bewijs van oorsprong”.

Artikel 5 “Teeltwijze” krijgt als nieuwe titel “Werkwijze voor het verkrijgen van het product”.

Artikel 6 “Kenmerken van het in de handel brengen” krijgt als nieuwe titel “Verband tussen het product en het productiegebied”.

Artikel 7 “Traceerbaarheid en controle” krijgt als nieuwe titel “Controlestructuur”.

Artikel 8 “Opgave van de productie” krijgt als nieuwe titel “Etikettering”.

In punt 4.2 “Beschrijving”, tweede streepje, van de samenvatting (PB C 279 van 22.11.2007, blz. 13) moet het volgende worden opgemerkt en gecorrigeerd: er staat “costala” in plaats van “costola”. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het productdossier.

In punt 4.3 “Geografisch gebied” van de samenvatting moet een spelfout in de naam van een gemeente in de provincie Padua worden opgemerkt en gecorrigeerd: er staat “Camposanpiero” in plaats van “Camposampiero”. Deze wijziging betreft het productdossier.

ENIG DOCUMENT

“RADICCHIO ROSSO DI TREVISO”

EU-nr.: PGI-IT-1514-AM02 — 5.6.2020

BOB ( ) BGA (X)

1. Naam/namen

“Radicchio Rosso di Treviso”

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 1.6 — Groenten en fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt.

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

De geteelde planten die bestemd zijn voor de productie van de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” moeten planten zijn van de composietenfamilie — geslacht Cichorium intybus L. — variëteit “sylvestris”, waaronder ook het late en het vroege type vallen.

Bij het in de handel brengen moet de radicchio (rode sla) met de BGA “Radicchio Rosso di Treviso”, de volgende kenmerken hebben:

Late “Radicchio Rosso di Treviso”

a)

uiterlijk: regelmatig gevormde, gelijkvormige uitlopers met de juiste compactheid; dicht opeenstaande bladeren die dicht rondom elkaar staan en de neiging vertonen de krop naar de top toe af te sluiten; krop voorzien van een perfect bijgesneden en schoongemaakt stuk penwortel met een lengte die goed in verhouding staat tot de afmetingen van de krop zelf, maar die in ieder geval niet meer dan 6 cm bedraagt;

b)

kleur: intens wijnrode bladschijf met weinig geprononceerde zijnerven; de hoofdnerf is wit;

c)

smaak: de hoofdnerf heeft een aangename, enigszins bittere smaak en is knapperig van consistentie;

d)

groottesortering: kroppen met een minimumgewicht van 100 g, een minimumdiameter bij de aanzet van 3 cm, en een lengte (gemeten zonder de penwortel) van 10-25 cm.

De kleinere kroppen van de late “Radicchio Rosso di Treviso” kunnen uitsluitend voor bewerking worden bestemd.

Het productprofiel van de late “Radicchio Rosso di Treviso” is als volgt:

perfecte rijpingsgraad;

helderrode kleur van de bladschijf;

witte hoofdnerf;

krop met goede consistentie;

middelhoog tot hoog gewicht;

uniformiteit van de groottesortering en de lengte van de kroppen;

precieze opmaak — verfijnd — vrij van onvolkomenheden;

penwortel in de juiste verhouding tot de krop en niet langer dan 6 cm.

Vroege “Radicchio Rosso di Treviso”

a)

uiterlijk: volle, lange, goed gesloten krop, voorzien van een bescheiden stuk wortel;

b)

kleur: bladeren met een duidelijk geaccentueerde, witte hoofdnerf die zich vertakt in vele kleine zijnerven met dezelfde helderrode kleur als de goed ontwikkelde bladschijf;

c)

smaak: bladeren met een enigszins bittere smaak en met een gemiddeld knapperige consistentie;

d)

groottesortering: minimumgewicht van de kroppen 150 g, lengte van de krop (zonder wortel) 15-25 cm.

Het productprofiel van de vroege “Radicchio Rosso di Treviso” is als volgt:

perfecte rijpingsgraad;

helderrode kleur van de bladschijf, onderbroken door fijne witte nerfjes;

krop met goede consistentie;

middelhoog tot hoog gewicht;

uniformiteit van de groottesortering van de kroppen;

precieze opmaak — verfijnd — vrij van onvolkomenheden;

penwortel in de juiste verhouding tot de krop en niet langer dan 4 cm.

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Het zaaien, telen, oogsten, voorforceren, forceren/bleken, dichtbinden en opmaken mogen uitsluitend plaatsvinden op het administratieve grondgebied van de in punt 4 hieronder vermelde gemeenten.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Het verpakken mag uitsluitend plaatsvinden op het administratieve grondgebied van de in punt 4 hieronder vermelde gemeenten om te voorkomen dat de kwaliteit van de “Radicchio Rosso di Treviso” verslechtert als gevolg van schokken of kneuzingen tijdens het vervoer van het onverpakte product die zouden leiden tot verkleuring of kwaliteitsverlies.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Om in de handel te worden gebracht, moet radicchio met de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” worden verpakt in verpakkingen die geschikt zijn voor levensmiddelen, op voorwaarde dat het totale gewicht ten hoogste 10 kg bedraagt. Het is toegestaan om de kroppen individueel te verpakken, waaronder in zakken voor één krop van een voor een levensmiddelen geschikt materiaal.

Wanneer het verwerkt moet worden, kan het product in geschikte verpakkingen (bakken) worden verhandeld, mits het nettogewicht daarvan maximaal 250 kg bedraagt.

Als garantie voor de eindgebruiker moeten alle verpakkingen voorzien zijn van een verzegelde afsluiting. Bij verpakkingen van meer dan 1 kg netto voor de detailhandel, kan het product uit de kratten worden gehaald, waarbij het zegel noodgedwongen wordt verbroken, en per krop aan de eindgebruiker worden verkocht.

Op de verpakkingen moet op daarvoor bestemde etiketten in goed zichtbare drukletters de vermelding “Radicchio Rosso di Treviso IGP” worden aangebracht, vergezeld van de nadere aanduiding “tardivo” (laat type) of “precoce” (vroeg type). Deze verpakkingen kunnen ook aanvullende informatie bevatten, mits deze niet van lovende aard is en de consument niet misleidt wat betreft de aard en de kenmerken van het product.

Elke verpakking en/of elke verzegelde afsluiting moet tevens voorzien zijn van het kenmerkende BGA-logo, met de aangegeven vormen, kleuren en afmetingen en in overeenstemming met de vastgestelde verhoudingen, waarbij bovendien moet worden gespecificeerd of het om het vroege of het late type gaat.

Het rode logo op een witte achtergrond is een gestileerde compositie van radicchio’s met daarboven de woorden “Radicchio Rosso di Treviso IGP”. De hele afbeelding wordt begrensd door een rode rand.

Lettertype: Rockwell condensed

Kleur van het logo : rood = magenta 100 % — geel 80 % — cyaan 30 %.

De aanduiding “precoce” of “tardivo” moet worden geschreven in witte letters op een rode achtergrond, naast de fotografische reproductie van de “Radicchio Rosso di Treviso”.

Daarnaast kan het logo door de verantwoordelijke partij ook op het zegel aangebracht worden.

Andere vermeldingen dan “Radicchio Rosso di Treviso IGP” of “Radicchio di Treviso IGP” moeten een aanzienlijk kleiner formaat hebben.

Voor het vroege type geldt dat, wanneer het product in de verpakking niet van buitenaf zichtbaar is, naast de naam het woord “precoce” moet worden vermeld in een gelijke lettergrootte direct op de verpakking.

Image 2

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het gebied waar “Radicchio Rosso di Treviso” van het late type wordt geproduceerd en verpakt, omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten in de provincies Treviso, Padua en Venetië:

Provincie Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Trévise, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincie Padua: Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincie Venetië: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorzè.

Het gebied waar “Radicchio Rosso di Treviso” van het vroege type wordt geproduceerd en verpakt, omvat het hele grondgebied van de volgende gemeenten in de provincies Treviso, Padua en Venetië:

Provincie Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Trévise, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.

Provincie Padua: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincie Venetië: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

5. Verband met het geografische gebied

De eisen waaraan “Radicchio Rosso di Treviso” moet voldoen, hangen samen met de milieuomstandigheden en met de natuurlijke en menselijke factoren in het teeltgebied.

De zaaiomstandigheden en de teeltactiviteiten op de percelen die voor de productie van de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” worden gebruikt, moeten gelijk zijn aan die welke in het gebied van oudsher gebruikelijk zijn en in ieder geval zodanig zijn dat de planten er hun specifieke, in punt 3.2 vermelde kenmerken door verkrijgen.

Voor de productie van de BGA “Radicchio Rosso di Treviso” van het late of het vroege type wordt een luchtige, diepe, goed afwaterende, niet-alkalische grond zonder al te veel voedingsstoffen, met name stikstof, geschikt geacht. Met name geschikt zijn teeltgebieden met kleiig-zandige bodems van oude alluviale gebieden, waar de kalk is uitgespoeld, met een klimaat dat wordt gekenmerkt door voldoende regenrijke zomers en niet te hoge maximumtemperaturen, een droog najaar, winters waarbij de kou reeds vroeg intreedt, met minimumtemperaturen tot min 10 °C.

De geschiedenis, de ontwikkeling, de eeuwenlange traditie van de bedrijven en van de telers uit het gebied, de kenmerken van de landbouwgronden, de weersomstandigheden en de temperatuur van het water uit het ondergrondse waterbekken bewijzen in ruime mate dat de teelt van “Radicchio Rosso di Treviso” verbonden is met de omgeving waar deze momenteel wordt geteeld.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

De volledige tekst van het productdossier kan worden geraadpleegd op de volgende website: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ofwel

door de startpagina van het Ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid (www.politicheagricole.it) te openen en te klikken op “Qualità” (rechtsboven in het scherm), vervolgens op “Prodotti DOP, IGP e STG” (aan de linkerkant van het scherm) en ten slotte op “Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (Aan de Europese Unie ter toetsing voorgelegde productdossiers).


(1)PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.