Home

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2020/C 432/09

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2020/C 432/09

14.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 432/19


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2020/C 432/09)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING DIE GEVOLGEN HEEFT VOOR HET ENIG DOCUMENT

“ROSÉ DES RICEYS”

PDO-FR-A1363-AM02

Datum van mededeling: 1.10.2020

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Geografisch gebied

In hoofdstuk I, punt IV, punt 1, van het productdossier is een verwijzing naar de officiële geografische code van 2019 opgenomen.

De datum waarop het bevoegde nationale comité van het “Institut national de l’origine et de la qualité” (INAO) (het Franse Nationaal instituut voor oorsprong en kwaliteit) het geografische gebied van de benaming heeft goedgekeurd, is eveneens toegevoegd.

Deze wijzigingen leiden niet tot een wijziging van het afgebakende geografische gebied.

Met deze nieuwe formulering is in het productdossier steeds duidelijk welke gemeenten tot het geografische gebied behoren.

Het punt “afgebakend geografisch gebied” van het enig document is bijgewerkt.

2. Andere teeltwijzen

In punt VI, punt 2, onder c), wordt de volgende regel ingevoegd: “het gebruik van vooropkomstherbiciden tussen de rijen is verboden.”.

Het doel hiervan is om het gebruik van middelen te beperken, de verontreiniging van de waterreserve te verminderen en exploitanten te doen overwegen om hun praktijken te diversifiëren en de voorkeur te geven aan technieken voor begroening of mechanisch wieden.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

De regel onder c) in de vorige versie van het productdossier wordt behouden en wordt in de nieuwe versie punt d).

3. Overgangsmaatregelen

In punt XI wordt de overgangsmaatregel geschrapt, omdat de termijn is verlopen.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

4. Belangrijkste te controleren punten en evaluatiemethoden

In hoofdstuk III, punt I, van het productdossier wordt de tabel met de belangrijkste te controleren punten en de bijbehorende evaluatiemethoden bijgewerkt. Daarbij worden aanvullende belangrijke punten toegevoegd en wordt een aantal evaluatiemethoden gespecificeerd.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

5. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de etikettering — Aanvullende benamingen

Het punt “Aanvullende bepalingen met betrekking tot de etikettering — Aanvullende vermeldingen” van het enig document is aangevuld.

In de vorige formulering van de bijzondere bepaling met betrekking tot de etikettering werd verwezen naar het productdossier voor bijzonderheden over de bepalingen.

In plaats daarvan worden de bepalingen uit het productdossier ingevoegd. Deze blijven gelijk aan de eerdere versie van het productdossier.

ENIG DOCUMENT

1. Naam van het product

Rosé des Riceys

2. Type geografische aanduiding

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3. Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

4. Beschrijving van de wijn(en)

Analytische kenmerken

Het betreft niet-mousserende roséwijnen.

De wijnen hebben een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten minste 10 %.

Na verrijking is het totale alcoholvolumegehalte van de wijnen niet hoger dan 13 %.

De wijnen hebben een fermenteerbaar suikergehalte (glucose en fructose) kleiner dan of gelijk aan drie gram per liter.

De heldere en intense kleur gaat van licht zalmkleurig tot meekraprood. Fijne en delicate wijn met een goede afdronk. De jonge wijn kan aroma’s van rode vruchten vertonen. Na enkele jaren bewaring ontwikkelt hij een complex bouquet, vaak gekenmerkt door aroma’s van gedroogde vruchten en kruiden, soms van gekonfijt fruit afhankelijk van het wijnjaar. Over het algemeen wordt de wijn gekenmerkt door zijn finesse, zijn evenwichtige smaak en zijn harmonie.

De normen waarin de algemene reglementering voorziet, gelden voor het maximale totale alcoholgehalte, het effectieve alcoholgehalte, het totale gehalte aan zuren, het maximale gehalte aan vluchtige zuren, het maximale totale gehalte aan zwaveldioxide.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

5. Wijnbereidingsprocedés

a. Specifieke oenologische procedés

Oenologische procedés

Voor de wijnbereiding geldende beperking

Het gebruik van houtskool voor oenologische doeleinden, hetzij alleen hetzij gemengd in bereidingen, is verboden.

Het gebruik van stukjes hout is verboden.

De toename van het gebruikte volume gefermenteerde most mag niet hoger zijn dan 1,12 % per 1 % toename van het alcoholvolumegehalte tijdens het verrijkingsproces.

Naast de bovengenoemde bepalingen moeten de wijnen, wat oenologische procedés betreft, voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld op Europees niveau en in het wetboek landbouw en zeevisserij.

Beplantingsdichtheid

Teeltwijze

Algemene bepalingen

De wijnstokken worden aangeplant met een vrije ruimte van maximaal 1,5 meter tussen de rijen.

De vrije ruimte tussen de planten op eenzelfde rij ligt tussen 0,9 meter en 1,5 meter.

De som van de vrije ruimte tussen de rijen en de vrije ruimte tussen de planten op eenzelfde rij mag niet groter zijn dan 2,5 meter.

Bijzondere bepalingen

Om de doorgang van aangepaste machines mogelijk te maken, mogen de percelen met

ofwel een hellingsgraad van meer dan 35 %,

ofwel een hellingsgraad van meer dan 25 % in combinatie met een verkanting van meer dan 10 %,

voorzien worden van gangpaden met een breedte tussen 1,5 meter en 3 meter, met een maximale frequentie van één rij op zes. In dit geval mag de som van de vrije ruimte tussen de andere rijen en de vrije ruimte tussen de planten op eenzelfde rij niet groter zijn dan 2,3 meter.

Regels voor het snoeien

Teeltwijze

Elke overlapping tussen planten en elke superpositie van vruchthout is verboden.

Het aantal doelknoppen is lager dan of gelijk aan 18 knoppen per vierkante meter.

Het snoeien gebeurt op zijn laatst vóór het fenologische stadium (F) (12 Lorentz), met name bij vier ontplooide blaadjes.

De wijnstokken worden gesnoeid met de volgende technieken:

cordon de Royat-snoei,

enkelvoudige, dubbele of asymmetrische Guyot-snoei.

b. Maximumopbrengsten

15 500 kilogram druiven per hectare

6. Afgebakend geografisch gebied

Alle stadia van de productie vinden plaats in het geografische gebied dat door het Institut national de l’origine et de la qualité is goedgekeurd tijdens de vergadering van het bevoegde nationale comité van 12 februari 1969.

Op de datum van goedkeuring van dit productdossier door het bevoegde nationale comité bestaat dit gebied uit het grondgebied van de volgende gemeenten, op basis van de officiële geografische code van 2019:

a)

de oogst van de druiven, de vinificatie, de bereiding en de verzorging van de wijn gebeuren op het grondgebied van de volgende gemeente in het departement Aube: Les Riceys;

b)

de vinificatie, de bereiding en de verzorging van de wijnen gebeuren ook op het grondgebied van de volgende gemeenten in het departement Aube: Avirey-Lingey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Gyé-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine.

7. Voornaamste wijndruivenras(sen)

Pinot noir N

8. Beschrijving van het (de) verband(en)

Verband met het geografische gebied

Informatie over het geografische gebied

Beschrijving van de natuurlijke factoren die bijdragen tot het verband

Het geografische gebied strekt zich uit over acht gemeenten in het zuiden van het departement Aube. Het landschap van Les Riceys maakt deel uit van het geologische gebied van de Côte des Bar. Het geologische substraat bestaat voornamelijk uit de Kimmeridgien-etage, die in het midden diep doorkliefd wordt door de vallei van de Laignes en talrijke zijvalleien. Het Kimmeridgien, dat gekenmerkt wordt door de afwisseling van mergel- en kalksteenlagen, vormt de basis voor een van de beste bodems voor wijngaarden, bestaande uit carbonaat- en kleihoudend puin met een grijze kleur dat de hellingen bedekt heeft, met daarin vele kleine keien die bijdragen tot de opwarming van de bodem. De wijnstokken die werden aangeplant op nauwkeurig afgebakende percelen bevinden zich op de hoogste en steilste hellingen die het meeste zon krijgen en gericht zijn naar het oosten en het zuiden. Door de noordelijke ligging is het klimaat tamelijk koud, maar de cirkelvormige structuur van de wijngaard, die is ingebed in de valleien, zorgt voor een uiterst gunstig mesoklimaat.

Beschrijving van de menselijke factoren die bijdragen tot het verband

De bewezen oorsprong van de wijngaard van Les Riceys gaat terug tot de achtste eeuw met documenten waarin het bestaan van wijnstokken op het grondgebied van de gemeente wordt vermeld. Vanaf het begin van de achttiende eeuw ontstond er een grote handel in wijnen uit Les Riceys naar Nederland, België, de regio rond Parijs en het noorden van Frankrijk, zoals blijkt uit de exportstatistieken opgesteld door de douanebureaus van de provincie Champagne. In 1875 was de wijngaard welvarend. Bijna 35 handelaars verkochten de wijnen van Les Riceys. Deze bloei kwam in het gedrang door de phylloxeracrisis en de opleving van de textielindustrie in Aube, die de landbouwarbeiders aantrok. De wijngaard herstelde gedeeltelijk dankzij de integratie van Aube in Champagne Viticole in 1927, maar dit herstel verliep moeilijk. Er bleven enkele doorzetters over, die hun volharding beloond zagen met de erkenning van de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Rosé des Riceys” op 8 december 1947. Dankzij talrijke jonge wijnbouwers die zich vestigden in de jaren zestig van de twintigste eeuw zorgde de heropleving van de wijnbouwactiviteit voor een verhoogde productie. Op 26 september 1968 werd het Syndicat des Producteurs de l’AOC Rosé des Riceys opgericht.

Informatie over de kwaliteit en de kenmerken van het product

De “Rosé des Riceys” is een niet-mousserende wijn die verplicht gemaakt wordt met druiven van eenzelfde wijnjaar. De heldere en intense kleur gaat van licht zalmkleurig tot meekraprood. Fijne en delicate wijn met een goede afdronk. De jonge wijn kan aroma’s van rode vruchten vertonen. Na enkele jaren bewaring ontwikkelt hij een complex bouquet, vaak gekenmerkt door aroma’s van gedroogde vruchten en kruiden, soms van gekonfijt fruit afhankelijk van het wijnjaar. Over het algemeen wordt de wijn gekenmerkt door zijn finesse, zijn evenwichtige smaak en zijn harmonie.

Oorzakelijke verbanden

De stenige bodems van de hellingen die het meest gericht zijn op het zuiden en het oosten en de grootste hellingsgraad hebben, zijn dankzij een optimale lichtsterkte en een goede opwarming van de bodem bevorderlijk voor een vroege groei van de vegetatie in de lente, optimaliseren de fotosynthese en staan garant voor de rijping van de vruchten. De hoogte van de hellingen met de wijngaarden voorkomt contact met de koude lucht die beneden in de valleien blijft hangen en de bossen die de bovenkanten van de hellingen bedekken en de talrijke groepen bomen waarmee het terrein bezaaid is, bieden een goede bescherming tegen de koude luchtmassa’s afkomstig van de plateaus. De hellingsgraad van de hellingen die gebruikt worden voor de wijnbouw staat garant voor een optimale natuurlijke drainage, die ook wordt gegarandeerd door de scheurvorming in de kalklagen van het Kimmeridgien. De mergellagen tussen de kalklagen zorgen voor de nodige waterreserves in de zomer, vooral tijdens warme en droge jaren. De warme temperaturen die worden geregistreerd in de zomer, gekoppeld aan de warmte die wordt gegenereerd door de zonnestralen die weerkaatst worden op de keien van het Kimmeridgien, geven de wijn zijn kenmerkende toetsen van gekonfijt fruit en kruiden bij de veroudering. Het druivenras pinot noir N werd reeds in de negentiende eeuw door Jules Guyot erkend als de beste soort voor de bereiding van de wijn van Les Riceys. De druivenoogst moet in zijn geheel in de vaten gestort worden om de aroma’s van het druivenras pinot noir N zo goed mogelijk te respecteren. Dit geldt vooral voor hun ontplooiing tijdens de gisting in de kuipen, waarvan de duur perfect kan worden bepaald op basis van de knowhow en de ervaring van de wijnproducent. V. Rendu wijst erop dat “in Les Riceys de fijne planten voorbehouden worden voor de eerste vaten. Lange gisting in de kuipen wordt vermeden om deze wijn de finesse en de ronde smaak te geven die kenmerkend zijn voor de wijn uit Les Riceys.”

9. Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Vermelding van het wijnjaar

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De wijnen worden verplicht aangeboden met vermelding van het wijnjaar.

Aanvullende benamingen

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Op het etiket van wijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming mag de naam van een kleinere geografische eenheid worden vermeld op voorwaarde dat:

het gaat om de naam van een plaats die is opgenomen in het kadaster;

die naam vermeld staat op de oogstaangifte.

Een plaatsnaam mag alleen worden vermeld als alle druiven die voor de bereiding van de wijnen worden gebruikt, uit de betreffende plaats afkomstig zijn.

Link naar het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0e6797aa-7711-4406-975b-1ca510a31f66


(1)PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.