Home

Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen 2020/C 436/09

Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen 2020/C 436/09

17.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/22


Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

(2020/C 436/09)

In aansluiting op het bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen (1), waarna geen naar behoren gemotiveerd verzoek om een nieuw onderzoek werd ingediend, deelt de Commissie mede dat onderstaande antidumpingmaatregel zal vervallen.

Dit bericht wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (2).

Product

Land(en) van oorsprong of van uitvoer

Maatregelen

Referentie

Vervaldatum(3)

Bladaluminium

Rusland

Antidumping-recht

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2385 van de Commissie van 17 december 2015 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaald bladaluminium van oorsprong uit de Russische Federatie

(PB L 332 van 18.12.2015, blz. 91)

19.12.2020


(1)PB C 98 van 25.3.2020, blz. 11.

(2)PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21.

(3) De maatregel zal vervallen om middernacht op de in deze kolom vermelde datum.