Home

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2019/1720 van de Raad en Verordening (EU) 2019/1716 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua van toepassing zijn 2020/C 340/05

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2019/1720 van de Raad en Verordening (EU) 2019/1716 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua van toepassing zijn 2020/C 340/05

13.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 340/5


Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2019/1720 van de Raad en Verordening (EU) 2019/1716 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua van toepassing zijn

(2020/C 340/05)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1).

De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn Besluit (GBVB) 2019/1720 van de Raad (2), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/1467 van de Raad (3), en Verordening (EU) 2019/1716 van de Raad (4) betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de afdeling RELEX.1.C van het directoraat-generaal Buitenlandse Zaken, Uitbreiding en Civiele Bescherming — Relex van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR), waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De functionaris voor gegevensbescherming van het SGR is bereikbaar op het volgende adres:

Functionaris voor gegevensbescherming

data.protection@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn in overeenstemming met Besluit (GBVB) 2019/1720, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/1467, en Verordening (EU) 2019/1716.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in Besluit (GBVB) 2019/1720 en Verordening (EU) 2019/1716.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokkene, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 worden de rechten van de betrokkenen, waaronder het recht van toegang, het recht op rectificatie en het recht van bezwaar, uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de beperkende maatregelen van toepassing zijn of de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventuele gerechtelijke procedures.

Onverminderd een eventueel juridisch of bestuurlijk rechtsmiddel of een buitengerechtelijke voorziening kunnen betrokkenen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht indienen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(2)PB L 262 van 15.10.2019, blz. 58.

(3)PB L 335 van 13.102020, blz. 18.

(4)PB L 262 van 15.10.2019, blz. 1.