Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10165 — Astrazeneca/Alexion Pharmaceuticals) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 215/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10165 — Astrazeneca/Alexion Pharmaceuticals) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 215/09

7.6.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/10


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10165 — Astrazeneca/Alexion Pharmaceuticals)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 215/09)

1.

Op 31 mei 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

AstraZeneca PLC (“AstraZeneca”, Verenigd Koninkrijk); en

Alexion Pharmaceuticals Inc. (“Alexion”, Verenigde Staten).

AstraZeneca verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Alexion. De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

AstraZeneca: internationale farmaceutische onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en het op de markt brengen van geneesmiddelen op de volgende kerntherapiegebieden: i) oncologie; ii) cardiovasculaire aandoeningen, nier- en stofwisselingsziekten; en iii) respiratoire aandoeningen en immunologische ziekten;

Alexion: een biofarmaceutische onderneming uit de Verenigde Staten die zich toelegt op zeldzame en ultra-zeldzame ziekten waarvoor een hoge onvervulde medische behoefte bestaat.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10165 — Astrazeneca/Alexion Pharmaceuticals

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).