Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10234 — Bain Capital/Cinven/Lonza Specialty Ingredients) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 197/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10234 — Bain Capital/Cinven/Lonza Specialty Ingredients) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 197/06

26.5.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 197/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10234 — Bain Capital/Cinven/Lonza Specialty Ingredients)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 197/06)

1.

Op 11 mei 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Bain Capital Investors L.L.C. (“Bain Capital”, Verenigde Staten);

Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited (“Cinven”, Verenigd Koninkrijk);

divisie Lonza Specialty Ingredients (“Lonza Specialty Ingredients”, Zwitserland), die onder zeggenschap staat van Lonza Group AG (Zwitserland).

Bain Capital en Cinven verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Lonza Specialty Ingredients.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Bain Capital: private-equitybeleggingsonderneming die investeert in ondernemingen in een aantal industrieën, met name IT, gezondheidszorg, detailhandel en consumentenproducten, communicatie, financiën en maakindustrie;

Cinven: private-equityonderneming die zich bezighoudt met het verstrekken van beleggingsbeheer- en beleggingsadviesdiensten aan een aantal beleggingsfondsen;

Lonza Specialty Ingredients: aanbieder van microbiologische controleoplossingen en chemische technologieën voor verschillende gebruiksdoeleinden, waaronder houtbescherming, olie en gas, kunststoffen, metalen, alsook verven en coatings. Lonza Specialty Ingredients biedt ook speciale producten en diensten aan, waaronder composietmaterialen, hoogwaardige tussenproducten en chemicaliën, alsook klantgerichte ontwikkeling en fabricage van chemicaliën voor verschillende toepassingen en industrieën.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10234 — Bain Capital/Cinven/Lonza Specialty Ingredients

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).