Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10256 — I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 201/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10256 — I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 201/11

28.5.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 201/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10256 —I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 201/11)

1.

Op 19 mei 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

I Squared Capital Advisors LLC (“I Squared Capital”, Verenigde Staten);

TDR Capital LLP (“TDR Capital”, Verenigd Koninkrijk);

Aggreko plc (“Aggreko”, Verenigd Koninkrijk).

I Squared Capital en TDR Capital verkrijgen indirect gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Aggreko.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

I Squared Capital: wereldwijde vermogensbeheerder op het gebied van infrastructuur die vooral actief is in de sectoren energie, nutsbedrijven, telecommunicatie, gezondheidszorg en vervoer in Noord-Amerika, Europa en andere economieën in de wereld;

TDR Capital: private-equityonderneming met investeringen in verschillende sectoren, waaronder kleinhandel in motorbrandstoffen, fitness- en gezondheidsclubs, autowasplaatsen, beheer van leegstaand vastgoed, modulaire bouw, pubs en restaurants, en renovatie van sociale woningen, meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk;

Aggreko: verhuur van generatoren en aanverwante elektrische apparatuur, en temperatuurregeling op tijdelijke basis, alsook aanverwante diensten voor klanten in verschillende sectoren over de hele wereld, waaronder olie en gas, events, industrie en mijnbouw, gebouwdiensten en bouw.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10256 — I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.