Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10273 — ArcelorMittal/Liberty Steel France) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 226/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10273 — ArcelorMittal/Liberty Steel France) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 226/07

14.6.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 226/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10273 — ArcelorMittal/Liberty Steel France)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 226/07)

1.

Op 4 juni 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

ArcelorMittal S.A. (Luxemburg);

Liberty Steel France Holding SAS (Frankrijk).

ArcelorMittal S.A. verkrijgt zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over delen van Liberty Steel France Holding SAS.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van vermogensbestanddelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

ArcelorMittal S.A.: productie van een breed scala aan eindproducten en halffabrikaten van staal, meer bepaald platte staalproducten, waaronder platen en bladen, en lange staalproducten, waaronder baren, staven, structurele vormen en rails, alsook pijpen en buizen voor verschillende toepassingen;

Liberty Steel France Holding SAS: houdstermaatschappij van twee belangrijke activa, Liberty Rail en Liberty Ascoval. Liberty Rail is een spoorwegproducent die actief is op een bepaalde productieplaats in Hayange (Frankrijk). Liberty Ascoval is een producent van halffabrikaten en gesmede staalproducten in Saint-Saulve (Frankrijk).

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10273 — ArcelorMittal/Liberty Steel France

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).